Year 2018, Volume 22, Issue 4, Pages 971 - 992 2018-12-10

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Hatice Şıngır [1] , Zihni Koç [2]

73 337

Bu çalışmanın temel amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında eğitim alan öğretmen adaylarının programa ilişkin (dersler, derslerden yararlanma durumları, programa devam etme nedenleri ve ders veren öğretim üyelerinin yeterlikleri) görüşlerini betimlemektir. Betimsel nitelikteki araştırmaya, 2016­-2017 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden, 164 kadın, 54 erkek olmak üzere, toplam 218 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından ilgili alanyazından da yararlanılarak geliştirilen ve üç açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının % 66.1’i programdan yararlandıklarını, % 33.9’u ise yararlanamadıklarını belirtmiştir. Benzer bir sonuç zorunlu ve seçmeli derslere  yönelik olarak da gözlenmiştir. Araştırmada dikkat çekici bir diğer bulgu, katılımcıların cinsiyetine göre bakıldığında, seçmeli derslerden yararlanma durumlarına göre kadın ve erkek katılımcılar arasında az bir farklılık gözlenmekle birlikte; genel olarak beşte üçünden fazlasının programdan yararlandıklarını belirttikleri görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusu, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinden yararlanan öğrencilerin formasyon programına devam etmelerinde temel neden olarak öğretmenlik mesleğini sevdiklerini belirtmeleridir. Son ve önemli bir bulgu da katılımcıların önemli bir kısmının (% 60.6) programda ders veren öğretim üyelerini yeterli bulmalarıdır. Öğretmenlik mesleğini sevdiklerini ifade eden öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam etme ve öğretmen olabilme olanağının sağlanması öğretmenlik mesleğinde duyuşsal özelliklerin çok önemli olduğu göz önüne alındığında eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştirmede ikinci bir yol olarak önerilebilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, öğretmen yetiştirme
  • KAYNAKLARAkyüz, Y. (2001). Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi. Genişletişmiş Sekizinci Basım. İstanbul: Alfa Basım Yay.Ltd. Şti. Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.Aslan, M. ve Kozikoğlu, İ. (2015). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-14.Aydın, A. (1998). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Yetiştirme Sorunu.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, s. 15, yaz 1998, ss. 275-286.Ayvaz Tuncel, Z. ( 2016). Pedagojik Formasyon Sertifika Programında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Yeri ve Önemine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.25, ss 315-329.Bağçeci, B.,Yıldırım,İ., Kara, K. ve Keskinpalta,D. (2015). “Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 307-324.Baskan, A. G. (2001). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. Ankara: Ritm İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Baskan, G. A., Aydın, A. ve Madden, T. (2006). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Ç. Ü. Sosyal Bilimler enstitüsü dergisi, C.15, S. 1, ss. 35-42.Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.Boz, Y. ve Boz, N.(2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,16(1), 137-144.Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleki Yeterlik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 9,ss.27-42.Çiçek Sağlam, A. (2015). Pedagojik Sertifika Programının Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 2, ss. 63-73.Demircioglu, I. H. (2008). Learning how toconducteducationalresearch in teachereducation: A Turkishperspective. AustralianJournal of TeacherEducation, 33(1), 1-17.Demirtaş, H. ve Kırbaç,M.(2016). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-152.Durmuşçelebi, M. (2015). Öğretmenlik eğitimi programının etkililiği, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (5), 747-766.Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, C.19, S. 2, ss.427-438. Erdem, A. R. (2013). Öğretmen Yetiştirmenin Bugünü ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Anı Yayıncılık.Erdem, A. R. (2015). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin (A), (B), (Ç)’si. Journal of TeacherEducationandEducators. C. 4, S. 1, ss. 16-38.Gurol, M.; Türkan, A. ve Som, İ (2018). Pedagojik formasyon sertifika programının değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65)103-122.İlyas, İ. E., Coşkun, İ. Ve Toklucu, D. (2016). Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli İleme ve Değerlendirme (SETA Yayınlanmamış Rapor).Kaptan, S. (1995) Bilimsel Araştırma İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Yayınları.Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 35, S. 1-2, Ss. 1-14. Ankara.Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. (25. Baskı) Ankara: Nobel.Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574Milli Eğitim Temel Kanunu . http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdfİlişkin Usul ve Esaslar.İlyas, İ.E., Coşkun, İ. ve Toklucu, D.(2017). Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli. SETA Yayınları, İstanbul.Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), ss.29-48.Sever, D., Çam Aktaş, B., Alkın Şahin, S. ve Tunca, N. (2015). “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Başladıklarında Karşılaşabileceklerini Düşündükleri Sorunlar”, Anadolu Journal Of EducationalScience International, 5(2), 1-23.Şen, Z. ve Göğüş, N. (2011). Pedagojik formasyon sertifika programı katılımcıları ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Anadolu Üniversitesi, 05-08 Ekim 2011. http://inccui.anadolu.edu.tr/eng/pdf/Bildiri-program-kitabi.pdf ŞimşekTaneri, P. O. (2016). Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 3, ss. 997-1014.Tepeli, Y. ve Caner, M. (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması İle İlgili Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırması Dergisi (ULUSLARARASI E-DERGİ), C. 4, S. 2, ss. 313-328.Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), ss.461-486.Üstüner, M. (2004). “Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 7, Bahar 2004.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1998). Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon: İngiltere ve ABD Modelleri. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayın.Yılmaz, G. (2015). Pedagojik formasyon yoluyla öğretmen yetiştirme uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve mezunların istihdamlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.Yüksek Öğretim Kurulu YÖK (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara.Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) (2014). Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hatice Şıngır (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Zihni Koç
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @research article { tsadergisi454105, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {971 - 992}, doi = {}, title = {PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şıngır, Hatice and Koç, Zihni} }
APA Şıngır, H , Koç, Z . (2018). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 (4), 971-992. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tsadergisi/issue/40949/454105
MLA Şıngır, H , Koç, Z . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 (2018): 971-992 <http://dergipark.org.tr/tsadergisi/issue/40949/454105>
Chicago Şıngır, H , Koç, Z . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 (2018): 971-992
RIS TY - JOUR T1 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ AU - Hatice Şıngır , Zihni Koç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 971 EP - 992 VL - 22 IS - 4 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Turkish Social Research PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %A Hatice Şıngır , Zihni Koç %T PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 22 %N 4 %R %U
ISNAD Şıngır, Hatice , Koç, Zihni . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 / 4 (December 2018): 971-992.
AMA Şıngır H , Koç Z . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(4): 971-992.
Vancouver Şıngır H , Koç Z . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(4): 992-971.