Year 2015, Volume 4, Issue 2, Pages 41 - 60 2015-05-07

Analysis on job satisfaction, self-efficacy perception, organizational commitment and work stress levels of chemistry teachers’s with respect to diverse variables
Kimya öğretmenlerinin iş doyumları, öz-yeterlik algıları, örgütsel bağlılıkları ve iş streslerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Hatice Güngör Seyhan [1]

705 822

In this study, it was aimed to determine the levels of job satisfaction (JS), organizational commitment (OC), self-efficacy perception (SE) and work stress (WS), in 52 chemistry teachers working in Sivas. Data of the study were obtained by using the Minnesota Job Satisfaction Scale, Teacher Self Efficacy Scale, Organizational Commitment Scale and Work Stress Scale. In order to determine whether the scores obtained from the JS, SE, OC and WS scales differed according to teachers in terms of certain demographic characteristics, independent samples t-test and One-Way ANOVA analysis were administered. At the end of the study, it was found that the demographic characteristics were not effective on teachers’ JS, SE, OC and WS levels. The highest correlation between the dependent variables was between JS and WS (r= -.572) at medium level, negative and significant : and that there was a weak, positive and significant relationship between JS and SE (r= .336).
Bu araştırma, Sivas ili merkez ve ilçe devlet liselerinde görev yapan 52 kimya öğretmeninin iş doyumları (İD), öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik algıları (ÖÖY), örgütsel bağlılıkları (ÖB) ve iş streslerinin (İS) bazı demografik özellikler açısından incelenip aralarındaki ilişki düzeyinin tespiti için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, Minnesota İş Doyum Ölçeği, Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve İş Stresi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerin İD, ÖÖY, İS ve ÖB düzeylerinin hedeflenen bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü ANOVA analizi yapılarak; ilgili bağımlı değişkenler arasındaki ilişki, Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; kimya öğretmenlerinin ilgili demografik özelliklerinin İD, ÖÖY, ÖB ve İS üzerinde %95 seviyesinde anlamlı bir etkisinin olmadığı; öğretmenlerin sadece İD ile İS arasında (r = - .572) orta düzeyde, negatif ve anlamlı; İD ile ÖÖY arasında (r= .336) zayıf düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir
 • Adıgüzel, Z. Ünsal, Y. ve Karadağ, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 49-74.
 • Akçamete, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241.
 • Allen, N. ve Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 • Arslan, M. (2010). Çalışma yaşamında stresin iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir araştırma. (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Artan, İ. (1986). Örgütsel stres kaynakları ve yöneticiler üzerinde bir uygulama, İstanbul: Özgün Matbaacılık.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, E.M. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam boyu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
 • Ayan, S., Kocacık, F. ve Karakuş, H. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumu düzeyi ile bunu etkileyen bireysel ve kurumsal etkenler: Sivas merkez ilçe örneği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(1), 18-25.
 • Aydemir, Ö. (2009). Meslek lisesi müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, O. (1993). Sınıf öğretmeni adaylarının psikolojik ihtiyaçları ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişki, (yayınlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydınay, A. (1996). İş tatmini ile denetim odağı arasındaki ilişki (Resmi, özel, yabancı özel lise öğretmenleri üzerinde yapılmış bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aysan, F. ve Bozkurt, N. (2004, 6–9 Temmuz). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başa çıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri: İzmir ili örneklemi.XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Azar, A. ve Henden, R. (2003). Alan dışından atanmanın iş doyumuna etkisi: Sınıf öğretmenliği örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3, 323-349.
 • Bakırcı, B. (2012). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri etkileyen örgütsel stres kaynakları nelerdir? (Edirne ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık, (2.Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu. (yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Baltaş, Z. ve Baltaş, A., (1998). Stres ve başa çıkma yolları, 18.Basım, Remzi Kitabevi.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Albert Bandura (Ed), New Jersey: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117–148.
 • Baycan, A. (1985). Farklı gruplarda çalışan gruplarda iş doyumunun bazı yönlerinin analizi. (Doktora tezi), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Betoret, F.D. (2009). Self efficacy, school resources, job stressors and burnout among Spanish primary and secondary school teachers: A structural equation approach. Educational Psychology, 29(1), 45-68.
 • Bozkurt, Ö. ve Bozkurt, İ. (2008). İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Bozkurt, Ö. ve Yurt, İ., (2013), Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139.
 • Brewer, J. ve Mcmahan-Landers, J. (2003). The relationship between job satisfaction among industrial and technical teacher educators. Journal of Career and Technical Education, 20(1), 37-50.
 • Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 5-34
 • Cam, E. (2004), Çalışma yaşamında stres ve kamu kesiminde kadın çalışanlar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134.
 • Canbay, S. (2007). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve denetim odağı ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L. ve Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95, 821–832.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P. ve Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
 • Cynthia, M. P. (1986). High stress professions satisfaction: Stress and well-being of spouses of professionals. Human Relations, 39(12), 1141-1154.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim,30(137), 74–81.
 • Çapri, B. ve Kan, A. (2006). Kişilerarası öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 48-61.
 • Çardak, M. (2002). Eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ile stresle başa çıkma yolları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Çelik, H. (2003). Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerinin iş doyumu (Kırıkkale ili örneği), (Yüksek lisans tezi), Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlik algıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Çivilidağ, A. (2003). Anadolu lisesi ve özel lise öğretmenlerinin iş tatmini, iş stresi ve algılanan sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir analiz. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Danış, A. (2009). Anadolu teknik ve anadolu meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri (İzmit örneği), (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Demir, E. (2001). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen olası faktörler ve bu faktörler kapsamında sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirkıran T. (2004). Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin iş tatminleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , İstanbul.
 • Demirtaş, H. (2010), Dershane öğretmenlerinde örgütsel bağlılık ve iş doyumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dergisi, 11(2), 177-206.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve mesleğe yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 36, 159, 96-111.
 • Dikmen, A.A. (1995). Kamu çalışanlarında iş doyumu ve yaşam doyumu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dirikan, Y. (2009). Branş ve branş dışı atanan ingilizce öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin çok boyutlu incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Duffy, R.D. ve Lent, R.W. (2009). Test of a social cognitive model of work satisfaction in teachers. Journal of Vocational Behavior, 75, 212–223.
 • Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.
 • Ekinci, Y. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyal beceri düzeylerine göre öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ekşi, F. (2006). Rehber öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdoğmuş, H. (2006). Resmi-özel ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin kişisel özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi, 9. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım: İstanbul.
 • Erken, B. (2006). Özel ve resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Ertekin, Y. (1993). Stres ve yönetim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü: Ankara.
 • Furnham, A. ve Payne, M.A. (1987). Dimension of occupational stress in west Indian secondary school teacher, British Journal of Educational Psychology, 57.
 • Gamsız, Ş., Yazıcı, H. ve Altun, F. (2013). Öğretmenlerde A tipi kişilik, stres kaynakları, öz yeterlik ve iş doyumu, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1475-1488.
 • Gençay, Ö.A. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 765-780.
 • Gençtürk, A. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Graham, H. (1999). Stresi kendi yararınıza kullanın, Çev: Sağlam, M.-Tezcan, T., Alfas Yayınları: İstanbul.
 • Güçlü, N. ve Zaman, O. (2011). Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 541–576.
 • Günbayı, İ. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu (Malatya İli Örneği), (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Günbayı, İ. (2000). Örgütlerde iş doyumu ve güdülenme. Ankara: Özen Yayımcılık.
 • Günbayı, İ. ve Tokel, A. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu ve iş stresi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 77-95.
 • Güneş, I., Bayraktaroğlu, S. ve Kutanis, R. Ö. (2009). Çalışanların örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Bir devlet üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 481-497.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Stilleri ile öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki, YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37-55.
 • Gür, G. (2008). A study on the predictors of teachers’ sense of efficacy beliefs. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ortadoğu Teknink Üniversitesi, Ankara.
 • Gürbüz, S. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.
 • Güven M., Bakan İ. ve Yeşil S. (2005). Çalışanların iş ve ücret tatmini boyutlarıyla demografik özellikler arasındaki ilişkiler: Bir alan çalışması, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12(1). Işıkhan, V. (2002). Çalışma hayatında stres olgusu ve başa çıkma yolları. [http://www.tisk.org.tr/işverderg/0620001/çalismah.htm] (03.07.2014).
 • Izgar, H. (2008). Okul yöneticilerinde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 317 -334.
 • Judge, T. A. ve Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits–self-esteem, generalized self- efficacy, locus of control, and emotional stability–with job satisfaction and job performance: A meta- analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80–92.
 • Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E. ve Thoresen, C. J. (2002). Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct?, Journal of Personality and Social Psychology, 83, 693–710.
 • Karakuş, F. ve Akbulut, Ö.E. (2010), Ortaöğretim matematik öğretmenliği programının öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz-yeterlik algılarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 4(2), 110-129.
 • Karacaoğlu, K. ve Güney, Y.S. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki: Nevşehir ili örneği, Öneri, 9(34), 137-153.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89.
 • Kayum, A. (2002), İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel stres kaynakları, (Yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum Dergisi,7, 77-95.
 • Kılıçoğlu, G. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Koca, Y.S. (2009). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Koç, C.. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 240-255.
 • Koruklu, N., Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H. ve Aladağ, E. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-137.
 • Kumaş, V. (2008). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile stres düzeyleri arasındaki ilişki, (Yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana bilim Dalı, İstanbul.
 • Kumaş, V. ve Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 123-139.
 • Kurşunoğlu, A., Bakay, E. ve Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 101-115.
 • Kyriacou, C ve Sutcliffe, J. (1978). Teacher stress prevalence, soruces and symptoms, British Journal of Educational Psychology, 48.
 • Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. (Yayımlanmamış doktora tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Meziroğlu, M. (2005). Sınıf ve Branş öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Ölçülmesi (Zonguldak İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Minibaş, J. (1990). Özel ve devlet ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmini düzeyi ve bu düzeyin frustrasyon karşısında gösterilen tepki tipi ve agresyon yönü ile ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Nartgün, Ş.S. ve Menep, İ. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi: Şırnak/İdil örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 287-316.
 • Özcan, E.B. (2008). Örgütsel bağlılık ve iş değerleri arasındaki ilişki: Adana ilinde bir inceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştınlmalı analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Özden, Y. (1997). Öğretmenlerde örgütsel adanmışlık yönetici davranışları ile ilişkili mi? Milli Eğitim Dergisi, 135, 35-41.
 • Özer M. ve Özsoy Karabulut, Ö.Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.
 • Özgün, M. S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının kişilik özellikleri ile mesleki yetkinlik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi),Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özkan, V. (2008). İlköğretim okulunda görevli sınıf öğretmenlerinin bazı değişkenlere göre örgütsel bağlılık düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özkaya, M.O., Kocakoç, I.D. ve Kara, E. (2006). Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2) , 77-96.
 • Papin, L. M. (2005). Teacher retention and satisfaction among inner-city educators. (Unpublished doctoral dissertation), Arizona State University, USA.
 • Pehlivan, İ. (1991). Örgütsel stres kaynakları ve verimlilik, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (2), 791-802.
 • Renz, P. J. (1992), The ımpact of job-related stress as perceived by superintends in the state of Indiana, Dissertation Abstract International.
 • Ross, J.A. (1994). The impact of an inservice to promote cooperative learning on the stability of teacher efficacy. Teaching&Teacher Education, 10(4), 381-394.
 • Sahranç, Ü. (2007). Stres kontrolü, genel öz-yeterlik, durumluluk kaygı ve yaşam doyumu ile ilişkili bir akış modeli. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının ve akademik kontrol odaklarının incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 227-250.
 • Selvitopu, A. ve Şahin, H. (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2),171-189
 • Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99, 611– 625.
 • Staples, D.S., Hulland, J. S. ve Higgins, C. A. (1999). A self-efficacy theory explanation for the management of remote workers in virtual organizations. Organization Science, 10(6), 758 -776.
 • Şahin, İ. (1999). Eğitim okullarında görevli öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 142-167.
 • Tahta A.F. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tan, N. (2003). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.
 • Tedmem Raporlar Dizisi 3: Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği, 2014 (Aralık), Ankara.
 • Tekkoyun, M. (2008). Sınıftaki öğrenci sayısının ilköğretim birinci kademe ögretmenlerinin stres ve kaygısı üzerine etkisinin K. Çekmece ilköğretim okulları örneğinde incelenmesi, (Yüksek lisans tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Telef, B.B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 10(1), 91-108.
 • Tellioğlu, A. (2004). İstanbul ili beyoğlu ilçesinde çalışan ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Terzi, A. R. ve Kurt, T. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmelerin örgütsel bağlılığına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 166, 98-112.
 • Topaloğlu, M., Koç, H. ve Yavuz, E. (2008). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bazı temel faktörler acısından analizi. Kamu-İş Dergisi, 9(4).
 • Tschannen-Moran, M., ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tunacan, S. (2005).Beykoz ilçesindeki lise öğretmenlerinin iş doyumunuetkileyen faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Tunacan, S. ve Çetin, C. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 155-172.
 • Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011). Örgütsel stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine orta kademe otel yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1).
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009) Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • Varlık, T. (2000). Devlet ve özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Varoğlu, D. (1993). Kamu sektörü çalışanlarının işlerine ve kuruluşlarına karşı tutumları, bağlılıkları ve değerleri. (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, Y. (2003). Hizmet öncesi eğitimlerini sınıf öğretmenliği alanında alan ve farklı alanlardan gelen sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. ve Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260–267.
 • Yılmaz, Z. ve Murat M. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 203-222.
 • Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ç.B. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 143–167.
 • Yılmaz, E. ve Izgar, H., (2009). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 943–951.
 • Yüksel, İ. (2003). İş stresi, işe bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkinin analizi (teknisyenlere yönelik bir uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2), 209.
 • Wasti, S.A. (2000, 25-27 Mayıs). Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi – Bildiriler, Nevşehir.
 • Weiss, D.J., Davis, R.V., England, G.U. ve Loftguist, L.H. (1967). Manuel for the minnesota satisfaction questionnaire Minnesota studies in locational rehabilitation. XXII, Minnepolis University of Minnesota, Industrial Relations Center, Word Addestment Project.
 • Zaman, O. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Ankara ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zembylas, M., ve Papanastasiou, E., (2004). Job satisfaction among school teachers in Cyprus. Journal of Educational Administration, 42(3), 357 – 374.
Primary Language En
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hatice Güngör Seyhan

APA Güngör Seyhan, H . (2015). Analysis on job satisfaction, self-efficacy perception, organizational commitment and work stress levels of chemistry teachers’s with respect to diverse variables. Turkish Journal of Education, 4 (2), 41-60. DOI: 10.19128/turje.181114