Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 26 - 54 2018-09-14

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Tuncay Çiçek [1]

85 148

Bu çalışmada Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerini öz-düzenleme becerileri ve öğrenmede güdüleme düzeylerini incelenmesi hedeflenmiştir. Öz-düzenleme becerileri öğrenme sürecini yönetmede ve akademik başarıyı sağlamada etkili olduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Motivasyon bir işi başlama, sürdürme ve zorluklar ile karşılaşıldığına vazgeçmeme de  etkilidir. Öğrencileri her ne kadar bilişsel ve duyuşsal becerileri sahip olsa da bunu kullanmayı sürdürmede motivasyon etkili bir araçtır. Yapılan çalışmalarda motivasyonun akademik başarılının öngörücüsü olduğuna ilişkin bulgular bulunmaktadır. Bu çalışmada da öğrencilerin öz-düzenleme beceri düzeyleri ve öğrenmede güdülenme düzeyleri Erdoğan (2012) tarafından geliştirilen ölçek ile belirlemeye çalışıldı. Araştırma örneklemi Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmekte olan 147 öğrencidir. Ayrıca öğrencileri öğrencilerin öz-düzenleme beceri düzeyleri ve öğrenmede güdülenme düzeyleri cinsiyete, devam ettikleri bölümlere ve akademik başarılarına göre değişip değişmedi belirlenmeye çalışıldı. Analiz kısmında; iki değere sahip değişkenleri için bağımsız örneklem t-testi yapılırken iki değerden fazla olanlar için ise tek-yönlü varyans analizi yapılı. Güdülenme Düzeyleri toplam puanları ile öz-düzenleme becerileri toplam puanları arasındaki ilişki düzeyi belirlemek için Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öz-düzenleme ile güdülenme arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Katılımcılar öz-düzenleme becerilerini az sergilemektedirler ve katılımcıların öz-düzenleme beceri puanları cinsiyetlerine, devam ettikleri bölümlere ve akademik başarılarına göre kısmen değişmektedir. Bunula birlikte güdülenme puanlarının ise cinsiyete ve bölümlere göre değişmediği fakat akademik başarılarına göre kısmen değiştiği belirlenmiştir.

Öz-Düzenlemeli Öğrenme, Öğrenmede Güdülenme, Akademik Başarı, Güzel sanatlar Fakültesi
 • Abar, B., & Loken, E. (2010). Self-regulated learning and self-directed study in a pre-college sample. Learn Individ Differ, 20(1), 25–29. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.09.002
 • Ainley, M., & Patrick, L. (2006). Measuring self-regulated learning processes through tracking patterns of student interaction with achievement activities. Educational Psychology Review, 18(3), 267–286.
 • Artino Jr, A. R., & Stephens, J. M. (2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online. The Internet and Higher Education, 12(3–4), 146–151.
 • Azevedo, R., Moos, D. C., Johnson, A. M., & Chauncey, A. D. (2010). Measuring cognitive and metacognitive regulatory processes during hypermedia learning: Issues and challenges. Educational psychologist, 45(4), 210–223.
 • Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. International journal of educational research, 31(6), 445–457.
 • Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments : A systematic review. The Internet and Higher Education, 27, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007
 • Butler, D. L. (2002). Individualizing instruction in self-regulated learning. Theory into practice, 41(2), 81–92.
 • Çiltaş, A. (2011). Eğitimde öz-düzenleme öğretiminin önemi üzerine bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1–11.
 • Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., Pekrun, R., Haynes, T. L., Perry, R. P., & Newall, N. E. (2009). A longitudinal analysis of achievement goals: From affective antecedents to emotional effects and achievement outcomes. Journal of educational psychology, 101(4), 948–963. Tarihinde adresinden erişildi http://psycnet.apa.org/record/2009-19591-014
 • Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and learning, 3(3), 231–264.
 • Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American psychologist, 41(10), 1040.
 • Erdoğan, T. (2012). Probleme Dayalı Öğrenmenin Erişiye ve Öz-düzenleme Becerilerine Etkisi.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
 • Greene, J. A., & Azevedo, R. (2007). Adolescents’ use of self-regulatory processes and their relation to qualitative mental model shifts while using hypermedia. Journal of Educational Computing Research, 36(2), 125–148.
 • Hagger, M. S., Wood, C. W., Stiff, C., & Chatzisarantis, N. L. D. (2010). Self-regulation and self-control in exercise: The strength-energy model. International Review of Sport and Exercise Psychology, 3(1), 62–86.
 • Haşlaman, T., & Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
 • Kauffman, D. F. (2004). Self-regulated learning in web-based environments: Instructional tools designed to facilitate cognitive strategy use, metacognitive processing, and motivational beliefs. Journal of educational computing research, 30(1–2), 139–161.
 • Khalaila, R. (2015). The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects. Nurse Education Today, 35(3), 432–438. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.11.001
 • Lavasani, M. G., Mirhosseini, F. S., Hejazi, E., & Davoodi, M. (2011). The effect of self-regulation learning strategies training on the academic motivation and self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 627–632.
 • Licht, B. G., & Dweck, C. S. (1984). Determinants of academic achievement: The interaction of children’s achievement orientations with skill area. Developmental psychology, 20(4), 628.
 • McCann, E. J., & Garcia, T. (1999). Maintaining motivation and regulating emotion: Measuring individual differences in academic volitional strategies. Learning and individual differences, 11(3), 259–279.
 • Meece, J. L., Blumenfeld, P. C., & Hoyle, R. H. (1988). Students’ goal orientations and cognitive engagement in classroom activities. Journal of educational psychology, 80(4), 514.
 • Mega, C., Ronconi, L., & Beni, R. De. (2014). What Makes a Good Student ? How Emotions , Self-Regulated Learning , and Motivation Contribute to Academic Achievement. Journal of educational psychology, 106(1), 121–131. https://doi.org/10.1037/a0033546
 • Muis, K. R., Winne, P. H., & Jamieson‐Noel, D. (2007). Using a multitrait‐multimethod analysis to examine conceptual similarities of three self‐regulated learning inventories. British Journal of Educational Psychology, 77(1), 177–195.
 • Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. Perception, 11, 239–266.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International journal of educational research, 31(6), 459–470.
 • Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667.
 • Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16(4), 385–407.
 • Sağırlı-Özturan, M., Çiltaş, A., Azapağası, E., & Zehir, K. (2010). Yüksek öğretimin özdüzenlemeyi öğrenme becerilerine etkisi (Atatürk Üniversitesi örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 587–596.
 • Sağırlı, M. Ö., & Azapağası, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenmede özdüzenlemeyi öğrenme becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 129–161.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational psychologist, 26(3–4), 207–231.
 • Schunk, D. H., & Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning: Self-efficacy enhancing interventions. Içinde M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (ss. 631–649). Elsevier.
 • Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice. Guilford Press.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gönül Yayıncılık.
 • Şeker, S. S. (2017). Müzik Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Ve Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465–1484.
 • Winne, P. H. (1995). Inherent details in self-regulated learning. Educational psychologist, 30(4), 173–187.
 • Winne, P. H. (2010). Improving measurements of self-regulated learning. Educational Psychologist, 45(4), 267–276.
 • Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (2012). The weave of motivation and self-regulated learning. Içinde Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications (ss. 297–314). https://doi.org/10.4324/9780203831076
 • Winne, P. H., & Perry, N. E. (2000). Measuring Self-Regulated Learning. Içinde Handbook of Self-Regulation (ss. 531–566). https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50045-7
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329.
 • Zimmerman, B. J. (2000a). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. Içinde M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (ss. 13–39). Elsevier.
 • Zimmerman, B. J. (2000b). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82–91.
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American educational research journal, 45(1), 166–183.
 • Zimmerman, B. J., & Pons, M. M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American educational research journal, 23(4), 614–628.
 • Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (1989). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Routledge.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tuncay Çiçek (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { turksosbilder430706, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {26 - 54}, doi = {}, title = {GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çiçek, Tuncay} }
APA Çiçek, T . (2018). GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 26-54. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turksosbilder/issue/39145/430706
MLA Çiçek, T . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018): 26-54 <http://dergipark.org.tr/turksosbilder/issue/39145/430706>
Chicago Çiçek, T . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018): 26-54
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Tuncay Çiçek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 54 VL - 3 IS - 1 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Tuncay Çiçek %T GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çiçek, Tuncay . "GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (September 2018): 26-54.