Year 2017, Volume , Issue , Pages 87 - 100 2017-09-15

ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yasemin HANCIOĞLU [1] , Erol TEKİN [2]

356 819

Bu araştırmanın amacı, işletme yazını içerisinde oldukça önemli yeri olan Ulusal İşletmecilik Kongresi (UİK) ve Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi (UYOK)’nde stratejik yönetim başlığı altında 2010-2016 yılları arasında sunulan ve yayımlanan bildirilerin bibliyometrik profilini ortaya koymaktır. Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 2010-2016 yılları arasında stratejik yönetim başlığı altında sunulan 381 bildiri analiz edilmiştir. Çalışmada ele alınan bildiriler yıllara, konularına, yazar sayılarına, metodolojik yönteme ve bildirilerin makaleye çevrilme oranlarına göre incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre stratejik yönetim alanının çok dar bir konu kapsamı çerçevesinde ele alınmadığı, özellikle stratejik yönetimle ilgili yeni kavramların da ortaya çıktığı söylenebilir. İlgili yıllarda yenilik, teknoloji, inovasyon ile birlikte tüm boyutlarıyla girişimcilik konularının ön plana çıktığı görülmektedir. İlgili yıllarda yapılan çalışmalarda çok yazarlı çalışmaların artış gösterdiği de tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan bildirilerin makaleye dönüştürülme oranlarının yeterli düzeyde olmadığı da ortaya konulmuştur.                

Stratejik Yönetim, Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bibliyometri
 • Akdeve, E. ve Köseoğlu, M.A. (2013). Türkiye’de Stratejik Yönetim Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma, Finans politik ve Ekonomik Yorumlar, 50, 63-74.
 • Atakan Duman, Ş., Kalemci, R.A. ve Çakar, M. (2005). Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57-72.
 • Aykanat, Z. ve Yıldız, T. (2016). İşletme ve Yönetim Alanındaki “Stratejik Yönetim” Kavramının Evrimsel Gelişiminin Bilimsel Haritalama Yöntemiyle İncelenmesi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29-31 Mayıs, İstanbul.
 • Barca, M. ve Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.
 • Dalyan, F. (2002). Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmalarla İlgili Bir Durum Saptaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3, 57-77.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Karataş Çetin, Ç. ve Özer Çaylan, DS. (2015). Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2013 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 101-120.
 • Kızıldağ, D. ve Özkara, B. (2016). Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Koç, U. (2010). Türk Örgütsel Öğrenme Yazını: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Örneği, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 20-22 Mayıs, Adana.
 • Koyuncu, S.C. (2015). Örgütsel Davranış Alanında Odaklanılan Konular ve Kullanılan Yöntemler: 2010-2015 Yılları Ulusal İşletmecilik Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme, İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 127-135.
 • Köseoğlu, M.A.,Karayormuk, K. ve Barca, M. (2013). Stratejik Yönetim Literatüründe İş Etiğinin Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma, İş Ahlakı Dergisi, 6(1), 1-33.
 • Mendeş Pekdemir, I., Sözüer, A., Toplu Yaşlıoğlu, D. ve Ceran, E.B. (2016). Yönetim ve Organizasyon Yazını Üzerine İnceleme: Bir Anabilim Dalı Akademisyenlerinin 2005-2014 Yılları Arasındaki Yayınları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45, 81-99.
 • Nerur, S.P.,Rasheed, A.A. ve Natarajan, V. (2008). TheIntellectualStructure of the Strategic Management Field: An Author Co-citation Analysis, Strategic Management Journal, 29(3), 319-336.
 • Özen, Ş. Ve Kalemci, A. (2006). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinin Türkiye’deki Görgül Araştırma Anlayışının Benimsenmesine Etkisi, 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım, İzmit.
 • Pamuk, G., Erkut, H. ve Ülegin, F. (1997). Stratejik Yönetim ve Senaryo Tekniği, İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Ramos-Rodriguez, A.-R. ve Ruiz-Navarro, J. (2004). Changes in theIntellectualStructure of Strategic Management Research: A BibliometricStudy of the Strategic Management Journal 1980-2000, Strategic managementJournal, 25(10), 981-1004.
 • Sayılar, Y. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi alanının Türkiye’deki Gelişim Çizgisi: Yönetim Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 147-176.
 • Turgut, E. ve Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki Örgütsel Davranış Yazınına Bakış: Örgütsel Davranış Kongrelerinin Yazar ve İçerik Yönünden Ağ Analizi ile İncelenmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Türker, Y. ve Yalçınkaya, A. (2014). Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2002-2013 Yılları Arası Kongre ve Çalıştay Bildirileri Üzerine Bir Değerlendirme, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 23-24 Mayıs, Konya.
 • Üsdiken, B. ve Çetin, D. (2001). FromBetriebswirtschaftslehreto Human Relations: Turkish Management Literaturebeforeandafterthe Second World War, Business History, 42(2), 99-124.
 • Üsdiken, B. ve Erden Z. (2002). 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Yönetim Alanı: Dsiplinin Yapısı ve Yaklaşımları, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-113.
 • Yozgat, U. ve Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 149-165.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin HANCIOĞLU
Country: Turkey


Author: Erol TEKİN

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { ulikidince322490, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {87 - 100}, doi = {10.18092/ulikidince.322490}, title = {ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {HANCIOĞLU, Yasemin and TEKİN, Erol} }
APA HANCIOĞLU, Y , TEKİN, E . (2017). ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 87-100. DOI: 10.18092/ulikidince.322490
MLA HANCIOĞLU, Y , TEKİN, E . "ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 87-100 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/322490>
Chicago HANCIOĞLU, Y , TEKİN, E . "ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 87-100
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Yasemin HANCIOĞLU , Erol TEKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.322490 DO - 10.18092/ulikidince.322490 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 100 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.322490 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.322490 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Yasemin HANCIOĞLU , Erol TEKİN %T ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.322490 %U 10.18092/ulikidince.322490
ISNAD HANCIOĞLU, Yasemin , TEKİN, Erol . "ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2017): 87-100. https://doi.org/10.18092/ulikidince.322490
AMA HANCIOĞLU Y , TEKİN E . ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME. IJEAS. 2017; 87-100.
Vancouver HANCIOĞLU Y , TEKİN E . ULUSAL İŞLETMECİLİK İLE ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: STRATEJİK YÖNETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 100-87.