Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 77 - 92 2019-01-01

KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DETERMINING FACTORS EFFECTING HOUSING PRICES WITH HEDONIC MODEL: AN APPLICATION ON THE TRA1 SUB SECTOR

Gürkan ÇALMAŞUR [1] , Meryem EMRE AYSİN [2]

76 192

Konut, farklı birçok özelliği olan heterojen bir maldır. Konuta ait bu özellikler konutun fiyatını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, TRA1 Bölgesi’nde satılık konutlara ait özelliklerin konut fiyatları üzerindeki olası etkilerini detaylı olarak analiz etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere web sitelerinde yer alan satılık konut ilanları yatay kesit veri olarak kullanılmış, hedonik fiyat modeli ile çeşitli analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerde, fonksiyon biçimi olarak doğrusal model, yarı logaritmik model ve tam logaritmik model kullanılmıştır. Sonuç olarak, TRA1 Bölgesi’nde konut fiyatlarının en önemli belirleyicileri konutun genişliği (m2), oda sayısı ve konutun şehir merkezinde olması olarak tespit edilmiştir. Ayrıca konutun bulunduğu il, otopark, doğu cephe, bulunduğu kat ve banyo sayısı gibi değişkenlerin de konut fiyatlarını pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bina yaşının ise konut fiyatlarını negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Housing is a heterogeneous product with many different characteristics. Such properties (features) belonging to the residence constitute the price of the residence. The main of this study is to analyze the potential effects of residential properties of the houses for sale in the TRA1 region on the housing prices in detail.In order to accomplish this aim, the housing advertisements in the web sites were used as horizontal cross-sectional data and various analyzes were made with the hedonic price model. According to the analysis, the linear model, semi-logarithmic model and full logarithmic model were used as function form. As a result, the width of the residence (m2), the number of rooms and the fact that whether they are located in the city center have been identified as the most important determinants of housing prices in the TRA1 region. In addition, it is also observed that variables such as the province, parking lot within the site, eastern facade, number of floors and bathrooms positively affected the housing prices. It is also determined that the age of the building has impacts on the housing prices in the negative direction.

 • Arıkan Eban, F. (2008). Ev Kiralarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Gösterilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın Esmeray, A. (1996). Türkiye’de Konut Sorununa Bir Çözüm Olarak Konut Kooperatifçiliğinin Gelişimi ve Türk Konut Politikası İçerisindeki Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berberoglu, N. C. ve Erdoğan, L. (2013) Gayrimenkul Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
 • Colwell, P. F. ve Dilmore, G. (1999). Who Was First? An Examination of an Early Hedonic Study. Land Economics, 75(4), 620-626.
 • Çalmaşur, G. (2016). Determining Factors Effecting Housing Prices in Turkey with Hedonic Prices Model. International Conference on Business and Economics Studies, 255-269. Çiçek, U. (2014). Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Daştan, H. (2016). Türkiye’de İkinci El Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 303-327.
 • Dunse, N. ve Jones, C. (1998). A Hedonic Price Model of Office Rents. Journal of Property Valuation & Investment, 16(3), 297-312.
 • Durkaya, M. (2002). Türkiye’de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Epple, D. (1987). Hedonic Prices and Implicit Markets: Estimating Demand and Supply Functions for Differentiated Products. The Journal of Political Economy, 95(1), 59-80.
 • Goodman, C. A. (1978). Hedonic Prices, Price Indices and Housing Markets. Journal of Urban Economics, 5, 471-484.
 • Goodman, C. A. (1988). An Econometric Model of House Price, Permanent Income, Tenure Choice and Housing Demand. Journal of Urban Economics, 23, 327-35.
 • Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, New Jersy: Prentice Hall.
 • Gül, D. (2012). Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyat Modelle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, Tokat.
 • Kaın, F. J. Ve Quıgley, M. J.(1970). Measuring the Value of Housing Quality. Journal of the American Statistical Association, 65(330), 532-548.
 • Kördiş, G., Işık, S. ve Mert, M (2014). Antalya’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Tahmin Edilmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 28, 103-132.
 • Kördiş, G. (2013). Antalya’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörler: Hedonik Yaklaşım. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Lancaster, K. J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. The Journal of Political Economy, 74(2), 132-157.
 • Pirounakıs, N. G. (2013). Real Estate Economics: A Point to Point Handbook, New York: Routledge.
 • Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55.
 • Rudiger, D. (2007), Makro Ekonomi, Çev.Dr.Salih Ak, Gazi Kitapevi: Ankara.
 • Selim, S. (2008). Determinants of House Prices in Turkey: A Hedonic Regression Model. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 65-76.
 • Selim, S. ve Demirbilek, A. (2009).Türkiye’deki Konutların Kira Değerinin Analizi: Hedonik Model ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 73-90.
 • Siso, O. (2009). Türkiye’de Konut Pazarlaması ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecekte Konut Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler ve Bir Araştırm. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Straszheim, R. M. (1973). Estimation of The demand for Urban Housing Services from Household İnterview Data. Review of Economic Sandstatistics, 55: 1-8.
 • Tarı, R. (2014). Ekonometri (9. Baskı). Umuttepe Yayınları: Kocaeli.
 • Türkiye İş Bankası (2013). Türkiye’de Konut Piyasasındaki Gelişmeler, İktisadi Araştırmalar Bölümü.
 • Ucal Şengün, M. (2006). Ekonometrik Model Seçim Kriterleri Üzerine Kısa Bir İnceleme. C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 41-57.
 • Üçdoğruk, Ş. (2001). İzmir İlinde Emlak Fiyatlarına Etki Eden Faktörler- Hedonik Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 149-161.
 • Ünver Şiriner, M. (2016). Konut ve Konut Politikası, Ijopec Yayıncılık: İstanbul.
 • Wen, H., Jyh-Feng, L. ve Lin, L. (2004). An Improved Method of Real Estate Evaluation Based on Hedonic Price Model. International Management Conference.
 • Wen, H., Sheng-Hua, J. ve Xiao-Yu G. (2005). Hedonic Price Analysis of Urban Housing: An Empirical Research on Hangzhou, China. Journal of Zhejiang University Science, 6A(8), 907-914.
 • Yayar, R. ve Karaca, S. S. (2014). Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belir-lenmesi: TR83 Bölgesi Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(4), 509-518.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürkan ÇALMAŞUR (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Meryem EMRE AYSİN
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @research article { ulikidince428897, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {77 - 92}, doi = {10.18092/ulikidince.428897}, title = {KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÇALMAŞUR, Gürkan and EMRE AYSİN, Meryem} }
APA ÇALMAŞUR, G , EMRE AYSİN, M . (2019). KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 77-92. DOI: 10.18092/ulikidince.428897
MLA ÇALMAŞUR, G , EMRE AYSİN, M . "KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 77-92 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/428897>
Chicago ÇALMAŞUR, G , EMRE AYSİN, M . "KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 77-92
RIS TY - JOUR T1 - KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Gürkan ÇALMAŞUR , Meryem EMRE AYSİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.428897 DO - 10.18092/ulikidince.428897 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 92 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.428897 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.428897 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Gürkan ÇALMAŞUR , Meryem EMRE AYSİN %T KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.428897 %U 10.18092/ulikidince.428897
ISNAD ÇALMAŞUR, Gürkan , EMRE AYSİN, Meryem . "KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 77-92. https://doi.org/10.18092/ulikidince.428897
AMA ÇALMAŞUR G , EMRE AYSİN M . KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. IJEAS. 2019; (22): 77-92.
Vancouver ÇALMAŞUR G , EMRE AYSİN M . KONUT FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODELLE BELİRLENMESİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (22): 92-77.