Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 267 - 284 2019-01-01

INVESTIGATION OF HEALTH TOURISM POTENTIAL: TRABZON PROVINCE
SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ

Ayten TURAN KURTARAN [1] , Gökhan YILMAZ [2] , Buğra YÜCESAN [3]

67 139

Trabzon is poised to become one of Turkey's most important tourism centers in health tourism for international patients with its historical and natural beauties and providing high quality health services. The aim of this study is to evaluated the health tourism potential of this province and the services offered within the scope of health tourism and the health of tourists in Trabzon province and. The data used in this study were obtained from Trabzon Provincial Directorate of Health. Descriptive statistical methods were used to analyze the data. According to the findings of the study, the services provided to foreign patients in Trabzon are mainly the ones offered within the scope of the health of tourists. The share of private hospitals in the services provided to foreign patients has increased more in recent years. Emergency Medicine is the medical branch in which health services are offered the most frequently. Most of the patients come from Georgia and Saudi Arabia. August is the month when foreign patients come to Trabzon mostly. The most often diagnosed disease is acute upper respiratory tract infection. The accommodation facilities in Trabzon have enough bed capacities to meet the needs of foreign patients. As a result, it can be said that Trabzon province has medical tourism potential. For the development of this potential, all the actors in health tourism process are required to participate in the planning and organizational activities.
 
Trabzon tarihi ve doğal güzellikleri ile ve sunulan kaliteli sağlık hizmetleriyle uluslararası hastalar için sağlık turizminde önemli turizm merkezlerinden biri olmaya adaydır. Çalışmanın amacı Trabzon ilinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetleri değerlendirmek ve bu ilin sağlık turizm potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan veriler Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Trabzon ilinde yabancı hastalara yönelik olarak sunulan hizmetler ağırlıklı olarak turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetlerdir. Yabancı hastalara yönelik sunulan hizmetlerde özel hastanelerin payı son yıllarda daha fazla artmıştır. En fazla hizmet sunulan tıbbi branş Acil Tıp branşındadır. En fazla hastanın geldiği ülke Gürcistan ve Suudi Arabistan’dır. Yabancı hastaların en yoğun olarak geldiği ay Ağustos ayıdır. Hastalara en fazla konulan tanı akut üst solunum yolu enfeksiyonudur. Trabzon ilindeki konaklama tesisleri yabancı hastaların ihtiyacını karşılayabilecek yatak kapasitesine sahiptir. Sonuç olarak Trabzon ilinin medikal turizm potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bu potansiyelin geliştirilmesi için sağlık turizmi sürecinde yer alan tüm aktörlerin planlama ve organizasyon faaliyetlerine katılması gerekir.
 • Altın, U., Bektaş, G., Antep, Z.. ve İrban, A. (2012). Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar için Türkiye Pazarı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 157-163.
 • Aslan, Ş. ve Güzel, Ş. (2016). Türkiye’de Sağlık Turizminde Bozkır Örneği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 9, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, 6-8 Mayıs, 1143-1155.
 • Aydın D., Constantinides C., Mike C., Yılmaz C., Genç A., Lanyi A. (2012). Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı Kuruluşlar, Araştırma Raporu, Ankara.
 • Aydın D., Şeker S., Şahan S. (2011). Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi
 • Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 91-96.
 • Barca M., Akdeve E.,Balay İ.G.(2013).Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64-92.
 • Bozça, R., Kıraç, F. Ç. ve Kıraç, R. (2017). Sağlık Turizmi Swot Analizi: Erzincan, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 157-163.
 • Çiçek, R. ve Avderen, S. (2013). Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 25-35.
 • Dalkıran, G. B. (2017). Bir Sağlık Turizmi Destinasyonu Olarak Trakya Bölgesi, Social Sciences Research Journal, 6(4), 162-178.
 • Edinsel, S. ve Adıgüzel, O. (2014). Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 167-190.
 • FarmaNed (2014), Özel Dosya: Sağlık Turizmi, Sayı :3.
 • Kaya S., Yıldırım H., Karsavuran S. ve Özer Ö. (2013).Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Keleş, Y. ve Akbaş, Y. Z. (2016). Yozgat İlinin Termal Turizm Potansiyelinin 2023 Turizm Vizyonu Kapsamında İncelenmesi, Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 63-70.
 • Kılınç, İ. (2017). Türkiye Medikal Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Memnuniyet Üzerine Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 130-143.
 • Özer, Ö. ve Sonğur, C. (2012). Türkiye’nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 69-81.
 • Özsarı, S.H. ve Karatana, Ö., (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu, J Kartal TR, 24(2), 136-144.
 • Soysal, A. (2017). Sağlık Turizmi: Tehdit ve Fırsatlar Bağlamında Türkiye Açısından Bir Durum Değerlendirmesi, Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 169-187.
 • Sülkü, S. N. (2017). Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Potansiyeli, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Özel Sayı 1, 99-113.
 • Şahin G.G., Tuzlukaya Ş. (2013). Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi İçinde: Tengilimoğlu D.(ed.), 47-69, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2016), http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR,57706/konaklama-tesisleri.html
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016.
 • Turizm Bakanlığı (1993). Sağlık Turizmi ve Turizm Sağlığı, T.B. Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Yayın No:1993-8, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Turizm İstatistikleri, 2018.
 • Ünal, A. ve Demirel, G. (2011). Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, December, 134-145.
 • Yardan, E. D., Dikmetaş, H., Us, N. C.. ve Yabana, B. (2014). Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 8, 27-42.
 • Yiğit, V. (2016). Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(15), 107-119.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1780-2491
Author: Ayten TURAN KURTARAN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6909-3992
Author: Gökhan YILMAZ

Orcid: 0000-0002-9564-0427
Author: Buğra YÜCESAN

Bibtex @research article { ulikidince487467, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {267 - 284}, doi = {}, title = {SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ}, key = {cite}, author = {TURAN KURTARAN, Ayten and YILMAZ, Gökhan and YÜCESAN, Buğra} }
APA TURAN KURTARAN, A , YILMAZ, G , YÜCESAN, B . (2019). SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 267-284. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/487467
MLA TURAN KURTARAN, A , YILMAZ, G , YÜCESAN, B . "SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 267-284 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/487467>
Chicago TURAN KURTARAN, A , YILMAZ, G , YÜCESAN, B . "SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 267-284
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ AU - Ayten TURAN KURTARAN , Gökhan YILMAZ , Buğra YÜCESAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 284 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ %A Ayten TURAN KURTARAN , Gökhan YILMAZ , Buğra YÜCESAN %T SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R %U
ISNAD TURAN KURTARAN, Ayten , YILMAZ, Gökhan , YÜCESAN, Buğra . "SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 267-284.