Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık

Nilüfer ALTUNDAL BİYAN [1] , Erkan AYBARAZ [2] , Erdoğan KOÇ [3]

81 183

Bu çalışmanın amacı gerek dünyada gerekse Türkiye’de medikal turizm açısından duygusal zeka ve kültürel duyarlılığın önemi ve etkilerini incelemektir. Araştırma verileri, medikal turizm için akreditasyon belgesine sahip 3 farklı hastaneden Şubat 2018 de 112 medikal sağlık çalışanından anket yöntemiyle toplanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, frekans, güvenilirlik, değişkenlerin dağılımının normal olup olmadığını değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda normal dağılım göstermeyen değişkenler için; Kruskal Wallis, Mann-Whitney-U ve Spearman’s korelasyon testleri ve etki büyüklükleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, duygusal zeka ve kültürel duyarlılık ve boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Araştırma kapsamında, sağlık turizmi çalışanları ve gelecekteki araştırmalar için bazı teorik ve pratik uygulamalar tartışılmıştır.

Medikal turizm, duygusal zeka
  • Altshulera, L., Sussmanb, N.M.,Kachura, E., (2003).“Assessing Changes İn İntercultural Sensitivity Among Physician Trainees Using The İntercultural Development İnventory”, International Journal of Intercultural Relations, Sayı, 27, 387–401 Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yildirim, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. 6. Baskı. Ankara. Aslan Ş, Özata M. (2006). “Sağlık Yöneticilerinde Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2 Aslan, Ş. ve Özata M. (2005), “Poliklinik Hastalarının Müşteri Memnuniyetini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalısma: Konya Kamu Hastaneleri Örnegi”, Saglık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi, Sayfa: 554–565. Barutçugil, İ. (2011). Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi, İstanbul Bookman, Z. M. ve Bookman, R. K. (2007). Medical Tourism in Developing, New York. Bulduk, S., Tosun, H.,Ardiç, E., (2011). Turkce Kulturler Arası Duyarlılık Olceğinin Hemşirelik OğrencilerindeOlcumsel Ozellikleri, Turkiye Klinikleri J Med Ethics, Cilt:19 Sayı:1, 25-31. Caruso, D. R., Mayer, J. D., & Salovey, P. (2002). Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality. Journal of Personality Assessment, Sayı:79, 306–320. Chen GM. (1997) A review of the concept of intercultural sensitivity. Proceeding of the Biennial Convention of Pacific and Asian Communication Association, Jan Honolulu, Hawaii. Bloomington: Eric, 509-28. Cherry, M.A. (2011) Health Care Leadership: Emotional Intelligence Competencies of Hospitalist Leaders, Yayımlanmamış Doktora Tezi, :Illinois:Olivet Nazarene University Ciarrochi J., Chan Amy Y.C., Bajgar J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents, Personality And Individual Differences, Sayı:31, 1105-1119. Çoban, A.E., Karaman N.G., Doğan, T., (2010). “Öğretmen Adaylarının Kültürel Farklılıklara Yönelik Bakış Açılarının Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1, 125-131. Codier E, Kooker BM, Shoultz J. (2008) Measuring the emotional intelligence of clinical staff nurses: An approach for improving the clinical care environment. Nursing Administrator Quarterly Sayı:32, 8–14. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, Cilt:27 Sayı:6, 1093-1100. Cooper, C., J.Fletcher, A.Fyall, D.Gilbert and S.Wanhill (1999): Tourim; Principles and Practice, Second Edition, Longman Publishing, Essex. Copperman, K.B. (2010) Emotional Intelligence and The Healthcare Staff, Maximizing Performance and Patient Satisfaction, Srm-Ejournal.Com, Cilt:8, Sayı:1 , 5-8. Countries, NewYork: Palgrave Macmillan Press Fritz, W., Mollenberg, A., & Chen, G.(2001).. Measuring intercultural sensitivity in different cultural context. Paper presented at the Biannual Meeting of the International Association for Intercultural Communication Studies, July 24-29, Hong Kong. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 456491). Cilt:20 Sayı:2, 307-313. Genç U. (2007), “Türkiye’de Sağlık Turizmi” Çerçeve dergisi; Sağlıkta “Sağlıklı Bir Dönüşüm” Cilt15, Sayı:43 , 96-97 Goleman D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, Cilt:78 Sayı:2, 78-90. Goleman, D.; (2000), işbasında Duygusal Zekâ, ikinci Baskı, Varlık Yayınları İstanbul Güllüce, A.Ç., İşcan, Ö.F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:5 Sayı:2 27-29. Gürbüz, S., Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal zekâ : İş Performansı, İş Tahmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:9 Sayı:2, 174-190. İçöz O., “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”, Journal of Yaşar University, Cilt:4 Sayı:14, 2257-2279. İşmen, A.E. (2001). Duygusal Zekâ ve Problem Çözme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:13, 111-124. Jeffreys M., Smodlaka I. (1999). Changes in students transcultural self-efficacy perception following an integrating approach to cultural care. The Journal of Multicultural Nursing Health Cilt:5 Sayı:2, 12. Jordan, PJ., Ashkanasy, NM., Härtel, CEJ. ve Hooper, GS. (2002). “Workgroup Emotional Intelligence Scale Development and Relationship to Team Process Effectiveness and Goal Focus”, Human Resource Management Review, Cilt:12 Sayı:2, 195-214. Kinkaid N.M., O’Reilly O.M., P. Papadopoulos (2003) “Automotive disc brake squeal: a review”, Journal of Sound Vibration Sayı: 267, 105–166 Koç, E. (2015). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri. 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Lea A. (1994). Nursing in today’smulticultural society: a transcultural perspective. Journal of Advanced Nursing Majumdar, B., Browne, G., Roberts, J., Carpio, B., (2004)., “ Effects of Cultural Sensitivity Training on Health Care Provider Attitudes and Patient Outcomes”, Journal of Nursing Scholarship, Cilt:36 Sayı:2 , 161-166 Mcqueen, A., C. H., (2004), “Integrative Literature Reviews and Meta- Analyses, Emotional Intelligence in Nursing Work”, Journal of Advanced Nursing, Cilt:34 Sayı:10, 750-754. Mugomba, C. and Caballero-Danell, S. (2007). Medical Tourism, and its Entrepreneurial Opportunities - A Conceptual Framework for Entry into the Industry. Yayımlanmamış Master Tezi, School of Business, Economics and Law, Göteborg University (https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/4671/1/2006_91.pdf) (01.05.2008) Physicians Emotional Intelligence and Patient Satisfaction, Family Prajapati B., Dunne M., Armstrong R.(2010 ,”Sample size estimation and statistical power analyses”. Optometry Today , 1-9. Rego, A., L. Godinho, A. Mcqueen, M.P. Cunha (2010) “Emotional Intelligence and Caring Behaviour in Nursing”, The Service Industries Journal, Cilt:30 Sayı:9, 1419–1437. Sartorius, M. (2008) Kadınlarda Duygusal Zeka – EQ’yu Daha İyi Kullanmanın Yolları, Çev. Şebnem Can Erendor, Redaksiyon: Özgül Eraman, 2. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları. Schofield, P. (2004). “Health tourism in Kyrgyz Republic: The soviet salt mine experience”, In T.V.Singh (Ed.), New horizons in tourism, strange experiences and stranger practices pp. 135-145, Wallingford: CABI Publishing Şişman, M. (2011). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi. Somuncuoğlu D.(2005), ”Duygusal Zekâ Yeterliliklerinin Kuramsal Çerçevesi Ve Eğitimdeki Rolü”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, 270-293. Srivastava R. (2006), lndian Society tor Apheresis and apheresis tourism in lndia - Is there a future?. Transfusion and Apheresis Science. Sayı:34, 139-144. Sügür A. (2016), Türkiye’nin Medikal Turizm Açısından Son Üç Yıldaki Mevcut Durumu ve Medikal Turizm Sektöründeki Ekonomik Boyutunun Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Talarico JF, Metro DG, Patel RM, Carney P, Wetmore AL. (2008), Emotional intelligence and its correlation toperformance as a resident: A Preliminary Study. J ClinAnesth 20:84–9 , Bourbonnais, Illinois:USA. Uzun, Ö., Sevinç, S., (2015), “The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients”Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons Ltd, Sayı:24, 3400–3408. Wagner P.J., Moseley G.C., Grant M.M., Gore J.R., and Owens C. (2002), “Physicians’ emotional intelligence and patient satisfaction”, Sayı: 34, 750-4 Wall, W., Tucker, C.M, Roncoroni, J., Allan, B.A., Nguyen, P.,(2013).“Patients’ Perceived Cultural Sensitivity of Health Care Office Staff and Its Association with Patients’ Health Care Satisfaction and Treatment Adherence”, Meharry Medical College, Journal of Health Care for the Poor and Underserved Cilt:4 Sayı:24, 1586. Wang, K.T., Castro, A.J., Cunningham, Y.L., (2014), “Are Perfectionism, Individualism, and Racial Color-Blindness Associated With Less Cultural Sensitivity? Exploring Diversity Awareness in White Prospective Teachers”, Journal of Diversity in Higher Education, Cilt:3 Sayı:7, 211–225. Yilmaz, F., Göçen, S., (2013), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15 Sayı:6, 373-392.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilüfer ALTUNDAL BİYAN

Author: Erkan AYBARAZ

Author: Erdoğan KOÇ

Dates

Publication Date: November 22, 2018

Bibtex @research article { usaksosbil487018, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {Uşak Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {52 - 70}, doi = {}, title = {Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık}, key = {cite}, author = {ALTUNDAL BİYAN, Nilüfer and AYBARAZ, Erkan and KOÇ, Erdoğan} }
APA ALTUNDAL BİYAN, N , AYBARAZ, E , KOÇ, E . (2018). Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 52-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487018
MLA ALTUNDAL BİYAN, N , AYBARAZ, E , KOÇ, E . "Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 52-70 <http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487018>
Chicago ALTUNDAL BİYAN, N , AYBARAZ, E , KOÇ, E . "Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 52-70
RIS TY - JOUR T1 - Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık AU - Nilüfer ALTUNDAL BİYAN , Erkan AYBARAZ , Erdoğan KOÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 70 VL - 11 IS - C-IASOS Özel Sayısı SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık %A Nilüfer ALTUNDAL BİYAN , Erkan AYBARAZ , Erdoğan KOÇ %T Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık %D 2018 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 11 %N C-IASOS Özel Sayısı %R %U
ISNAD ALTUNDAL BİYAN, Nilüfer , AYBARAZ, Erkan , KOÇ, Erdoğan . "Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / C-IASOS Özel Sayısı (November 2018): 52-70.
AMA ALTUNDAL BİYAN N , AYBARAZ E , KOÇ E . Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 52-70.
Vancouver ALTUNDAL BİYAN N , AYBARAZ E , KOÇ E . Medikal Turizmde Duygusal Zeka Ve Kültürel Duyarlılık. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 70-52.