Year 2015, Volume 0, Issue 0, Pages 122 - 136 2016-08-04

AN ASSESSMENT ON SOCIAL WORK ETHIC
SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Sevdiye Ersoy Yılmaz [1]

346 3569

Social service activities, that is stated as “Art that rescues humans from trouble”, can not be thought independently from ethics principle. Social work ethics that comes up this point provide management of social service as a part of ethics principles such as justice, fairness, equality, responsibility. This formed framework is also effective to block possible ethical intrusions. In other words, this prevents also the possibility of social work to be non-ethical in itself. In the light of this given information, this work is intended to emphasize the importance of social work ethics
“İnsanları sıkıntıdan kurtarma sanatı” olarak ifade edilen sosyal hizmet faaliyetleri etik ilkelerden bağımsız düşünülemez. Bu noktada gündeme gelen sosyal hizmet etiği, sosyal hizmetin adalet, dürüstlük, eşitlik, sorumluluk gibi etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Oluşturulan bu çerçeve aynı zamanda yaşanabilecek etik ihlâllerin engellenmesinde de etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle sosyal hizmetin başlı başına etik dışı bir uygulamaya dönüşme ihtimalinin de önüne geçilebilmektedir. Verilen bu bilgiler ışığında çalışma, sosyal hizmet etiğinin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır
 • ALBAYRAKTAROĞLU, S. (2010), ProfesyonelleĢme Olgusu ve Mesleki ProfesyonelleĢme Açısından Türkiye’de Sosyal Hizmet Mesleği: Sakarya Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • ARSLAN, M. (2001), ĠĢ ve Meslek Ahlâkı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ARSLAN, A. (1998), Felsefeye GiriĢ, 3. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
 • AYDIN, Ġ. (2015), “Kamuda Etik”, www.tbmm.gov.tr/etik.../belgeler/makale_KamudaEtik-InayetAydin.pdf, (EriĢim Tarihi: 25.03.2015)
 • AYDIN, Ġ. (2006), Eğitim ve Öğretimde Etik, Pegem Yayınları, Ankara. BERKÜN, S. (2010), Sosyal Hizmet Uzmanlarının ÇalıĢma Hayatında KarĢılaĢtıkları Mesleki Sorunlar: Bursa Örneği, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt:21, Sayı:1; 99-109.
 • CONGRESS, E. ve MCAULIFFE, D. (2006), Social work ethics: Professional Codes in Australia and the United States, International Social Work, Vol. 49; 151-164.
 • ÇĠFÇĠ, G. E. ve Gönen, E. (2011), Sosyal Hizmet Uygulamalarında Etik Karar Verme Süreci, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt:22, Sayı:2; 149- 160.
 • HATĠBOĞLU, B. (2011), Sosyal Hizmet Etiğinde Radikal Yansımalar, Toplum ve Hizmet Dergisi, Cilt:22, Sayı:1; 147-163.
 • HEALY, L. M. (2007), Universalism and Cultural Relativism in Social Work Ethics, International Social Work 50(1): 11–26.
 • HOLME, C. (2008), Business Ethics: Does it Matter?, Industrial and Commercial Training, Vol:40, No:5; 248–252.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.G TS.5530a4738dc606.05946622?, EriĢim Tarihi: 17.04.2015.
 • http://www.sosyalhizmetuzmani.org, EriĢim Tarihi: 15.03.2015.
 • http://www.shudernegi.org/?pnum=42&pt=+Etik+%C4%B0lke+ve+Sorumlu luklar, EriĢim Tarihi: 12.04.2015.
 • http://www.sosyalhizmetuzmani.org/shegitimindemodel.htm, EriĢim Tarihi: 12.04.2015
 • KUÇURADĠ, Ġ. (2003). Etik ve Etikler, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı: 423/1; 7-9.
 • MCDONALD, M. G. (2009), An Anthology of Codes of Ethics, European Business Review, Vol:21, No:4; 344–372.
 • MCNAMARA, C. (2003), Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit for Manager, http://managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm, EriĢim Tarihi: 30.03.2015.
 • MORGAN, R. C. ve Thiagarajan, P. (2009), The Relationship Between Ethics, Common Sense and Rationality, Management Decision, Vol: 47, No: 3; 481–490
Other ID JA57EM65FA
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sevdiye Ersoy Yılmaz

Bibtex @ { vizyoner246003, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {122 - 136}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Sevdiye Ersoy} }
APA Yılmaz, S . (2016). SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 0 (0), 122-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246003
MLA Yılmaz, S . "SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 122-136 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246003>
Chicago Yılmaz, S . "SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 122-136
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME AU - Sevdiye Ersoy Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 136 VL - 0 IS - 0 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %A Sevdiye Ersoy Yılmaz %T SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 0 %N 0 %R %U
ISNAD Yılmaz, Sevdiye Ersoy . "SOSYAL HİZMET ETİĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 / 0 (August 2016): 122-136.