Year 2015, Volume 0, Issue 0, Pages 21 - 36 2016-08-04

SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS

Bülent Akyüz [1]

475 2462

Rekabetin baş döndürücü bir şekilde arttığı ve değişim ve globalleşme rüzgarlarının çok sert estiği günümüz dünyasında, kurumların harcama ve israfları minimumda tutarak ve mevcut kaynaklarını optimum kullanarak kaliteli ve güvenilir hizmetler sunması ve vatandaş, devlet ve toplum arasında etkili bir iletişimin kurulması oldukça önemli hale gelmiştir. Bunu gerçekleştirme adına, müşteri memnuniyeti, az hata, yüksek kalite, rekabet gücü ve verimlilik ekseninde tüm çalışanların katılımı, eğitimi, motivasyonu ve sürekli gelişmeyi temel alan toplam kalite yönetimi (TKY) felsefesi sosyal hizmet kurumları için değişime ayak uydurma aracıdır
In current world, in which competiton has increased at an unprecedented pace and alteration and globalisation have become widespread, by keeping foundations expenditure and wastage minimum and using current resources optimum, presenting quality and productive service and forming an interaction among citizens, government and society have become very important. To do this, the attendance of all workers round customer satisfaction, minimum fault, high quality, competetiveness and productivity, education, motivation and the philosophy of TQM based on developing perpetually are the instruments accomodating alteration pace for social service organizations
 • Akbaba, A. (2008). Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi. Okumuş, F. ve U. Avcı (Editörler). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, ss. 39-57.
 • Andersen, G. E., (2006). Spring, Altın Çağ Sonrası? Küresel Bir Ekonomide Refah Devleti İkilemleri, Ayşe Buğra-Çağlar Keyder (Ed.), Sosyal Politika Yazıları içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 53-100 . Bahle, T. (2003). “The Changing Institutionalization of Social Sevices in England and Wales, France and Germany: Is the Welfare State on the Retreat?”, Journal of European Social Policy, 13(1), ss. 5-20.
 • Baird, K., Hu, K. J. ve Reeve, R. (2011). “The Relationship Between Organizational Culture, Total Quality Management Practices and Operational Performance”, International Journal of Operations & Production Management, 31 (7), ss. 789-814.
 • Bakan, İ. ve Penpece, D. (2004). Toplam Kalite Yönetimi . Bakan, İ. (Ed.) Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Beta Basım, İstanbul, ss. 319-353
 • Bolat, T., Oya, S., Bolat, A., İnci, O. ve Barış, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon. (2. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara, s. 266-269.
 • Bowlus, R. H. (2009). Comparison Anlysis to Determine Optimal Quality Management System For Engineering Companies fort he Petroleum Industry. Master of Science, The Faculty of California State University, s. 22, UmiNumber: 1466446.
 • Chen, J. K. ve Chen, I. S. (2009). “Performance Evaluation for the Banking Industry in Taiwan Based on Total Quality Management” Global Journal of Business Research (GJBR), 3(1), ss. 49-60.
 • Cılga, İ. (2004). Bilim ve Meslek Olarak Türkiye’de Sosyal Hizmet. HÜ. SHYO. Yay:016, Ankara, s. 32.
 • Çengelci, E. (1996). Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi, Şafak Matbaacılık, 1. Baskı, Ankara, s. 4.
 • Das, A., Kumar, V. ve Kumar, U. (2011). “The Role of Leadership Competencies for Implementing TQM: An Empirical Study in Thai Manufacturing Industry”, International Journal of Quality & Reliability Management, 28 (2), ss. 195-219.
 • Danıs, O. (2010), “Yerel Yönetimler Reformu ve Kamuda Kalite Yönetimi”, Yerel Siyaset Dergisi, http://www.yerelsiyaset.com, (26 Nisan 2014).
 • Demirci, H. (2008). Toplam Kalite Yönetimi, Kum Saati, İstanbul, s.30. Devlet Denetleme Kurumu, (2009). Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Raporu, Ankara, ss. 12-13.
 • Doğan, S., Kaya, S. (2004). “Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algıları”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt:7. Sayı:1. ss. 65-83.
 • Downs, S. W., Emily, E. M., McFadden, J., Michaud, S. M. ve Costin. L. B. (2004). Child Welfare and Family Services Policies and Practice. Pearson Education Inc., Boston, s.104.
 • Efil, İ. (2010). Toplam Kalite Yönetimi, (7. Baskı), Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, ss. 179-198.
 • Eryılmaz, B. (2004). Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, Alfa Yayıncılık, İstanbul, s.233-237.
 • Frazier, J. K. (2009). Development of an ISO/TS 16949 Compliant Automotive Quality Management System, Master of Science, The Faculty of California State University, ss. 15, UmiNumber: 1481392.
 • Friedlander, A. W. (1966). Sosyal Refah Hizmetlerine Başlangıç, Çev. Resan Taşçıoğlu. SSYB, Ankara, s. 2-6.
 • Gillispie, D. S. (2010). Leadership Traits and Their Impact on Quality Systems For The Power Supply Industry, Doctor of Philosophy, Capella University, ss.25-30, UmiNumber: 3396966.
 • Gökçümen A., Koçak C., Saraloğlu T., Yenersoy G. (1999). Belediyelerde TKY Temel Eğitimleri El Kitabı, KalDer Yayınları, No:27, İstanbul.
 • Gürsoy, E. (2010). Özel ve Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi: Özel Ve Kamu Hastanelerinde Ampirik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Balıkesir, s. 21.
 • İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, http://www.ibb.gov.tr, (24 Nisan 2014).
 • John, T. P. Yuen, K. O. F. (2006). Social Work for the Twenty-first Century: Challenges and Opportunities, Praeger Publishers, London. Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 64-70.
 • Küçük, O. (2010). Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. Seçkin Yayınları, Ankara, s. 216.
 • Küçükaltan, D. (2007). Turizm Endüstrisinde Hizmet Kavramı. Şevkinaz Gümüşoğlu (Ed.), Hizmet Kalitesi, Kavramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar, Detay, Ankara, s. 69.
 • Lowe, A. (2008). Quality System Implementation in the Caribbean With Focus on Caribbean Bottlers, Master of Science, The Faculty of California State University, s.13, UmiNumber: 1455380.
 • Moghaddam, G. G. ve Moballeghi, M. (2008). “Total Quality Management in Library and Information Sectors”, The Electronic Library, 26 (6), ss. 912-922.
 • Mucuk, İ. (2013). Modern İşletmecilik. 18. Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 175.
 • Nohutçu, A. (2003). “Sürdürülebilir Kamu Yönetimi Kalitesi için Toplam Kalite Yönetimi Performans Yönetimi Sorun Alanları, Uygulamalar ve Türk Kamu Yönetimine Uyarlanması”, (Ed.), BALCI, Asım, A.
 • Nohutçu, N.K., Öztürk, B., Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Özdemir, D. (2006). “Sosyal Hizmet ve Sosyal Devlet”, Sosyal Politikalar Dergisi, Sayı:1, Güz, s. 91.
 • Özer, P.S., Özdemir, P. Ö. (2007). Hizmet Kavramı, Ekonomideki Yeri, Tanımı ve Özellikleri, Şevkinaz Gümüşoğlu (Ed.), Hizmet Kalitesi, Kavramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar, Detay, Ankara, ss. 10-12.
 • Öztürk, A. ve Gür, E. (2001). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (7), ss. 189-204.
 • Perçin, N. Ş. ve Güzel, B. (2010). Konaklama İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi. Demirkol, Ş. ve M. Halis, (Ed.), Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yayınları, İstanbul, ss. 109-155.
 • Pırnar, G. (2007). Kalite Kavramı ve Önemi, Şevkinaz Gümüşoğlu (Ed.), Hizmet Kalitesi, Kavramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar. Detay, Ankara, s. 42.
 • Plenert, G. (1995). “Management Cybernetics: Total Quality Management”, Kybernetes, 24(1), s. 55-59.
 • Sezer, Ö. (2008). “Kamu Hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye’de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından bir Değerlendirme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), ss. 147-171.
 • Sheafor, B. W. ve Horejsi, C. R., (2006). Techniques and Guidelines for Social Work Practice, Boston MA: Allyn and Bacon, 7th ed., s. 7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 1983 tarih ve 2828 sayılı kanun, RG. 27.05.1983, Sayı: 18059,
 • http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr, (24 Mayıs 2014). Şeker, A. (2008). Sosyal Çalışma Mesleği. Sabev Yay. Ankara. Şimşek, H. (2010). Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 95. T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2012). 2013-2017 Stratejik Planı, Ankara, http://www.aile.gov.tr, (28 Nisan 2014).
 • Tütüncü, Ö. (2009). Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 63.
 • Ülgen, H., Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim. 4. Baskı, Arıkan, İstanbul, ss. 455-456.
 • Yıldırım, İ. (2005). “Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, 77(446), ss. 17–39.
 • Yıldırım, Ş. (2007). Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin ve Verimliliğin Arttırılmasında E-Devletin Rolü ve Bir E-Devlet Uygulaması: Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Yükçü, S. (1999). Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Anadolu Matbaa, İzmir, s. 3.
Other ID JA57EC82DE
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bülent Akyüz
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246011, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {21 - 36}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Akyüz, Bülent} }
APA Akyüz, B . (2016). SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 0 (0), 21-36. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246011
MLA Akyüz, B . "SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 21-36 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23002/246011>
Chicago Akyüz, B . "SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 (2016): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AU - Bülent Akyüz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 0 IS - 0 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ %A Bülent Akyüz %T SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 0 %N 0 %R %U
ISNAD Akyüz, Bülent . "SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 0 / 0 (August 2016): 21-36.