Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 62 - 94 2016-08-05

ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)

OSMAN TURGUT [1]

152 634

Bu çalışmada, entelektüel sermayenin üç unsurundan biri olan yapısal sermayenin içerisinde yer alan kalite yönetim sisteminin, şirketlerin entelektüel sermayesini etkileme seviyesi Borsa İstanbul (BİST) şirketleri üzerinde yapılan araştırmayla analiz edilmektedir
In this study, structural capital, which is one of the three elements of Intellectual Capital, that located within the Quality Management System whether affect the level of companies‟s intellectual capital of which companies are quoted on Istanbul Stock Exchange (BIST) is analyzed by research conducted on the per company. In this context, focused in "manufacturing enterprises" and "service businesses" in qouted dated 12/05/2013 companies in Istanbul Stock Exchange (BIST), the study is conducted involving 208 companies which is %43,42 of 479 companies.
 • AKIN Adnan (2003), “Bilgi Çağı ĠĢletmelerinde Yeni Örgütsel Yapılanma”, Atatürk Üniv. ĠĠBF Dergisi, Cilt:18, Sayı:3-4
 • ALTUNIġIK Remzi, Recai COġKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU, Engin YILDIRIM, (2012), “Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, Sakarya Yayıncılık, 7. Baskı.
 • ASLANOĞLU, Suphi; ZOR, Ġsrafil (2006), “Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29):152-165
 • BARRY Thomas J. “Management Excellence, Though Quality”, ASQC Quality Press, Milwoukee, Wisconsin, 1991 (Aktaran: PARLAK, Sıdıka (2013), “Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa)
 • BONTIS N. (1999), “Intelectual Capital: An Exploratory Study That Develops Measures and Models”, Management Decision, 36/2, (KARACAN Sami, Entelektüel Sermaye ve Yönetimi, Mâlî Çözüm Dergisi, Yıl:14, Sayı:69, Ekim-Kasım-Aralık 2004)
 • BUKH P.N., H.T. LARSEN, J. MOURITSEN (2001), “Constructing Intelectual Capital Statement”, Skandinavian Journal of Management, Issue:17, (Aktaran: ASLANOĞLU, Suphi; ZOR, Ġsrafil (2006), “Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29):152-165).
 • ÇELĠK, Adnan (2010), “Toplam Kalite Yönetimi (Kalite Yönetim Sistemi ve CE ĠĢareti Uygulamaları)”, Gazi Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara
 • ÇIKRIKÇI Mustafa ve DAġTAN Abdülkerim (2002) “Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması” Bankacılar Dergisi, Sayı:43: 18-32
 • DOĞAN Ö Ġpekgil, MARANGOZ Mehmet ve M. TOPOYAN (2003), “ĠĢletmelerin Ġç ve DıĢ Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, 114-139.
 • 0. EREN Erol ve AKPINAR Selma (2004), “Yapısal Sermayenin ĠĢletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin AraĢtırılması”, Öneri, C.6, S.22, s. 9-17.
 • 1. GĠTLOW Howard S., “Planning for Quality, Productivity and Competitive Position” Dow Jones, Irwin, Homewood, Illionis, 1990 (Aktaran: PARLAK, Sıdıka (2013), “Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa)
 • 2. http://borsadanhisse.com/ (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 3. http://borsaistanbul.com/ (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 4. http://tr.investing.com/ (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 5. http://www.bigpara.com (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 6. http://www.iec.ch, (EriĢim Tarihi:15.05.2014) 94
 • 7. http://www.iso.org/iso/home/standards.htm (EriĢim Tarihi:10.06.2013)
 • 8. http://www.isyatirim.com.tr (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 9. http://www.kap.gov.tr/ (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 0. https://www.finnet.com.tr/ (EriĢim Tarihi:15.05.2014)
 • 1. KARACAER, Semra ve Mehmet AYGÜN (2009), “Entellektüel Sermayenin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2):127140
 • 2. KOÇEL Tamer (2010) “ĠĢletme Yöneticiliği”, Beta Yayınevi, Ġstanbul (Aktaran: ÇELĠK, Adnan (2010), “Toplam Kalite Yönetimi (Kalite Yönetim Sistemi ve CE ĠĢareti Uygulamaları)”, Gazi Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara)
 • 3. KÜÇÜK, Orhan (2012), “Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri”, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • 4. ÖNCE Saime (1999), “Muhasebe BakıĢ Açısı Ġle Entelektüel Sermaye”, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1100, EskiĢehir (Aktaran: ASLANOĞLU, Suphi; ZOR, Ġsrafil (2006), “Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29):152-165)
 • 5. PARLAK, Sıdıka (2013), “Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • 6. PETTY Richard ve James GUTHRIE (2000), “Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting And Management”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 Issue: 2 Syf:155-176 (http://www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/Vi sitingProfessor/tech_presnot_the_management_measurement_and_the _reporting_of_intellectual_capital_jul00.pdf EriĢim Tarihi:22.05.2013).
 • 7. STEWART A. Thomas (1997), “Entelektüel Sermaye”, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Mess Yayınları, Ġstanbul
 • 8. ġAMĠLOĞLU, Famil (2006), “Entelektüel Sermaye: ĠMKB'de Hisse Senetleri ĠĢlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (31):78-89
 • 9. YERELĠ AyĢe N. ve GERġĠL GülĢen (2005), “Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F., Cilt:12 Sayı:2, 17-29
Other ID JA57FF38PG
Journal Section Research Articles
Authors

Author: OSMAN TURGUT
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246031, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {62 - 94}, doi = {}, title = {ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)}, key = {cite}, author = {TURGUT, OSMAN} }
APA TURGUT, O . (2016). ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 62-94. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246031
MLA TURGUT, O . "ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 62-94 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246031>
Chicago TURGUT, O . "ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 62-94
RIS TY - JOUR T1 - ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA) AU - OSMAN TURGUT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 94 VL - 5 IS - 11 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA) %A OSMAN TURGUT %T ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 5 %N 11 %R %U
ISNAD TURGUT, OSMAN . "ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 / 11 (August 2016): 62-94.