Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 135 - 154 2016-08-05

POZİTİF PSİKOLOJİ İLE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İLİŞKİSİ VE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BOYUTLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGY AND POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIORAND AN EVALUATION ON POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DIMENSIONS

Rana ÖZEN KUTANİS [1] , EBRU YILDIZ [2]

407 4539

Bu çalışmada Türkçe literatürde az sayıda yayın yapılan pozitif psikoloji ve örgütsel alandaki yansıması olan pozitif örgütsel davranış arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, pozitif örgütsel davranışın boyutları açıklanmış ve bu boyutların örgütler için önemi vurgulanmıştır. Çeşitli örgütsel değişkenler üzerinde etkileri bulunan pozitif örgütsel davranış boyutları, örgütlerde etkili insan kaynakları uygulamalarına katkı sunmaktadır. Kuramsal çerçevede geliştirilebilir olma özelliğine vurgu yapılan bu boyutların, örgütlerdeki uygulamalarla desteklenmesi ve yeni pozitif örgütsel davranış kavramlarının tanıtılması bu alanın geleceği içinbüyük önem taşımaktadır
 • AKÇAY, C. ve ÇORUK, A. (2012).“ÇalıĢma YaĢamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir Ġnceleme.”Eğitimde Politika Analizi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 3-25.
 • AKIN, A. (2013). “Öznel Ġyi Olma.”Güncel Psikolojik Kavramlar 1 Pozitif Psikoloji, 1. Basım, Editör: Ahmet Akın, Kitap Matbaacılık, ss. 15-22.
 • ARICI, N. (2013). “Psikolojik Dayanıklılık.”Güncel Psikolojik Kavramlar 1 Pozitif Psikoloji, 1. Basım, Editör: Ahmet Akın, Kitap Matbaacılık, ss. 242-250.
 • DAVIS, O. C. (2010). “WhytheWorkplaceNeedsPositivePsychology.”http://www.qllab.org/P ublications/PosPsychWorkingPaper_OrinCDavis.pdf, pp. 1-9.
 • HEFFERON, K. ve BONIWELL, I. (2014).Pozitif Psikoloji Kuram, AraĢtırma ve Uygulamalar, 1. Basımdan Çeviri, Çeviri Editörü: Tayfun Doğan, Nobel Yayın Dağıtım.
 • GÜRBÜZ, S. ve YÜKSEL, M. (2008). “ÇalıĢma Ortamında Duygusal Zeka: ĠĢ Performansı, ĠĢ Tatmini, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ve Bazı Demografik Özelliklerle ĠliĢkisi.” DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 9 (2), ss. 174-190.
 • KARAIRMAK, Ö. ve SĠVĠġ, R. (2008). “ModernizmdenPostmodernizme GeçiĢ ve Pozitif Psikoloji.”Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Dergisi, Cilt III, Sayı 30, ss. 102-115.
 • LUTHANS, F. (2002a). “Positiveorganizationalbehavior: Developingandmanagingpsychologicalstrengths.”Academy of Management Executive, Vol. 16, No. 1, pp. 57-72.
 • LUTHANS, F.(2002b). “Theneedforandmeaning of positiveorganizationalbehavior.”Journal of OrganizationalBehavior23, pp. 695-706.
 • LUTHANS, F., LUTHANS, K. W. ve LUTHANS, B. C. (2004).“Positivepsychologicalcapital: Beyond humanandsocialcapital.”Business Horizons47/1, pp. 45-50.
 • LUTHANS, F. ve YOUSSEF, C. M. (2004). “Human, Social, andNowPositivePsychologicalCapital Management: Investing in People forCompetitive Advantage.” Organizational Dynamics, Vol. 33, No. 2, pp. 143-160.
 • LUTHANS, F., AVEY, J. B., AVOLIO, B. J., NORMAN, S. M. ve COMBS, G. M. (2006).“Psychologicalcapitaldevelopment: toward a microintervention.”Journal of OrganizationalBehavior 27, pp. 387-393.
 • LUTHANS, F. ve YOUSSEF, C. M. (2007). “EmergingPositiveOrganizationalBehavior.”Journal of Management 33:3, pp. 321-349.
 • LUTHANS, F., AVOLIO, B. J., AVEY, J. B. ve NORMAN, S. M. (2007). “PositivePsychologicalCapital: MeasurementandRelationshipwithPerformanceandSatisfaction.”Perso nnelPsychology 60,pp. 541-572.
 • LUTHANS, F. ve AVOLIO, B. J. (2009). “The “point” of positiveorganizationalbehavior.”Journal of OrganizationalBehavior 30, pp. 291-307.
 • LUTHANS, F., AVEY, J. B., AVOLIO, B. J. ve PETERSON, S. J. (2010).“The Development andResultingPerformanceImpact ofPositivePsychologicalCapital.”Human Resource Development Quarterly, Vol. 21, No. 1, pp. 41-67.
 • ROBBINS, S. P. ve JUDGE, T. A. (2013). Örgütsel DavranıĢ, 14. Basımdan Çeviri, Çeviri Editörü: Ġnci Erdem, Nobel Yayın Dağıtım. TUĞRUL, C. (1999). “Duygusal Zeka.”Klinik Psikiyatri, 1:12-20.
 • USTA, F. (2013). “Umut.”Güncel Psikolojik Kavramlar 1 Pozitif Psikoloji, 1. Basım, Editör: Ahmet Akın, Kitap Matbaacılık, ss. 71-78.
 • WRIGHT, T. A. (2003). “Positiveorganizationalbehavior: an idea whose time has trulycome.”Journal of OrganizationalBehavior 24, pp. 437-442.
 • YOUSSEF, C. M. ve LUTHANS, F. (2007). “PositiveOrganizationalBehavior in theWorkplace: TheImpact ofHope, Optimism, andResilience.”Journal of Management 33:5, pp. 774-800.
Other ID JA57FK54NA
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Rana ÖZEN KUTANİS
Institution: ?

Author: EBRU YILDIZ

APA KUTANİS, R , YILDIZ, E . (2016). POZİTİF PSİKOLOJİ İLE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İLİŞKİSİ VE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BOYUTLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 135-154. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246035