Year 2014, Volume 5, Issue 10, Pages 86 - 91 2016-08-04

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA
THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İbrahim Halil Özdamar [1]

128 1608

İstatistiksel kalite kontrol grafikleri uygulandıkları sürecin kontrol altında olup olmadığını belirlerler. Süreç karakteristiğinin şans ya da özel nedenlerin etkisi ile değişkenlik göstermesi doğaldır. Kontrol grafiği, değişkenliğin hangi olasılıkla saptanabileceğini göstermez. Kontrol grafiğinin bu yönünü tamamlamak için ve onun değişkenliğe karşı duyarlılığını göstermek amacıyla işletim karakteristiği (İK- operatingcharacteristiccurve) eğrisi oluşturulur. Değişen süreç koşullarında kontrol grafiğinin nasıl işlediğini göstermesi nedeniyle İşletimKarakteristiği eğrisinin oluşturulması önem kazanmıştır. Bu çalışmada amaca uygun olarak Isparta’da bir orman endüstri sektöründe bir uygulama yapılmıştır
  • Akkurt, M., 2002. Kalite Kontrol. Eren Matbaası, ISBN 975-511- 321-5. Campanella, J.,Corcoran, F.J., 1983. Principlesof qualitycosts, qualityprogress, p. 16-22.
  • Garvin, D., 1984. Whatdoesproductqualityreallymean?, Sloanmanagementreview, vol: 16, nr:1, s. 25-43.
  • Giltow, H.S.,Giltow, S.J., 1987. Thedemingguide Gürsakal, N., 1997. Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, Alfa Yayınları, ISBN 975-297-073-7, s.306.
  • Juran, J.M.,Gryna, J., Bingham, J., 1974. Qualitycontrolhandbook, McGraw-Hillbook, p.56, New York.
  • Tomak, L., Bek, Y., 2009. İşlem karakteristik analizi ve eğri altında kalan alanların karşılaştırlması, Journal of ExperimantalandClinicalMedicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi BiyoistatistikAnabilimdalı, 26:2-3.
  • Montgomery, D.C., 2001. Introductiontostatisticalqualitycontrol, johnwiley&sons, ınc, fourthedition, p.233-305-324, New York .
  • Montgomery, D.C., 1997. Introductiontostatisticalqualitycontrol, johnwiley&sons, ınc, secondedition, p.149, New York.
  • Peach, P., 1947. An introductiontoindustrialstatisticsandqualitycontrol, Institute of StatisticsUniversity of Norht Carolina, secondedition, p. 27, Edward &Broughtonco. Raileigh, n.c.
  • Özdamar, İ.H., 2007. Orman ürünleri endüstrisinde istatistiksel kalite kontrol: yonga levha üretiminde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1: 79-91.
  • Kalıpsız, A., 1994. İstatistik Yöntemler. İÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 147, s: 314-315, İstanbul.
Other ID JA57FU42NV
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim Halil Özdamar

APA Özdamar, İ . (2016). İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (10), 86-91. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23006/246047