Year 2015, Volume 6, Issue 13, Pages 62 - 71 2016-08-05

DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
UNDERLYING CAUSES OF ANXIETY AMONG PHYSICIANS AND NURSES: A SAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL

Tülin TUNÇ [1] , Rana ÖZEN KUTANİS [2]

219 1292

Bir üniversite hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerin mesleki yönden kaygı duydukları ve duymadıkları durumları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, veri toplama formu, toplam 412 doktor ve hemşirenin tamamına ulaştırılmıştır. Geri dönen form sayısı40’tır. Verilerin analizinde, ‘içerik analizi yöntemi’ kullanılmıştır. Sonuçlar, ‘hatalı tıbbi uygulama (malpraktis)’, ‘yetersiz eğitim’, ‘gelecek’, ‘maddi olanaksızlıklar-olumsuz koşullar’ın, mesleki yönden en çok kaygı duyulan durumlar olduğunu göstermiştir
In this study, it was aimed to determine the situations that anxiety owned and not owned of physicians and nurses. Data forms were distributed to a total of 412 subjects. 40 of those returned the data forms. Content analysis was performed
 • Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000),Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler, Milli Eğitim.Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:Süreli Yayınlar Dizisi, Mart 2000, s.15-19.
 • Al-Omar, B. A. (2003),“Sources of Work-StressAmongHospital-Staff at theSaudi MOH.”,Econ.&Adm. 17 (1), s.3-16.
 • Altuntaş, S. ve Seren, Ş. (2010),“Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Nedenleri”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13 (3), s.36-43.
 • Antigoni, F.,Pediaditaki, O. ve Dimitrios, T. (2011),“NursingStaff Under HeavyStress: Focus On Greece- A Critical Review”, International Journal of CaringSciences, 4 (1), s.11-19.
 • Antony, M. M. (2001),“Assessment ofAnxietyandtheAnxietyDisorders: An Overview”, M. M.Antony, S. M. Orsillo ve L. Roemer (der.),Practitioner’s Guide toEmpiricallyBasedMeasures of Anxiety içinde,KluwerAcademic/PlenumPublishers, s.9-17.
 • Aslankoç, R.,Öztürk, M. veYıldırım, N. G. (1999),“Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete ile İlişkisi”,VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi H.Y.O., Poster Bildiri, s.12-20, Erzurum.
 • Aydın, K. B. (2009),“AutomaticThoughts as Predictors of TurkishUniversityStudents’ StateAnxiety”,SocialBehaviorAndPersonality37 (8), s.1065-1072.
 • Baumeister, R. F.,Bratslavsky, E., Finkenauer, C. ve Vohs, K. D. (2001),“Bad is StrongerThanGood”,Review of General Psychology, 5 (4), s.323-370.
 • Bayar, K., Çadır, G. ve Bayar, B. (2009),“Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi”, TAF PreventiveMedicineBulletin, 8 (1), s.37-42.
 • Beh, L. S. ve Loo, L. H. (2012),“JobStressandCopingMechanismsAmongNursingStaffin PublicHealth Services”, International Journal of AcademicResearch in Business andSocialSciences, 2 (7), s.131-176.
 • Bolanowski, W. (2005),“AnxietyAbout Professional FutureAmongDoctors”, International Journal of OccupationalMedicineandEnvironmentalHealth, 18 (4), s.367-374.
 • Canbaz, S. A.,Sünter, A. T., Aker, S. ve Pekşen, Y. (2007),“Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, Genel Tıp Dergisi, 17 (1), s.15-19.
 • Caplan, R. D. ve Jones, K. W. (1975),“Effects of Workload, Role Ambiguity, andTypeaPersonalityon Anxiety, Depression, andHeart Rate”,Journal of AppliedPsychology, 60 (6),s.713-719.
 • Carrier, E. R.,Reschovsky, J. D., Mello, M. M.,Mayrell, R. C. ve Katz, D. (2010),“Physicians’ Fearsof MalpracticeLawsuitsare Not AssuagedbyTortReforms”,HealthAffairs, 29 (9),s.1585-1592.
 • Cebeci, F. (2007),“Kardiyovasküler Hastalıklarda Depresyonun Önlenmesi, Saptanması ve Tedaviye Yönlendirilmesinde Hemşirenin Rolü”, Türkiye Klinikleri-Journal of CardiovascularSciences, 19,s.86- 89.
 • Charles, S. C. (2001),“Coping With a Medical Malpractice Suit”, West J. Med., 174, s.55-58.
 • Demir, A. (2005),“Hemşirelerin Vardiya ile Çalışmalarının Anksiyete ve Arteryel Kan Basıncına Etkisinin İrdelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2), s.400-454.
 • Demir-Zencirci, A. (2010),“Hemşirelik ve Hatalı Tıbbi Uygulamalar”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 12 (1), s.67-74.
 • Dovidio, J. F. ve Hebl, M. R. (2005),“Discrimination at the Level of theIndividual: CognitiveAndAffectiveFactors”, R. L.Dipboyeve A. Colella (der.),Discrimination at WorkThePsychologicalandOrganizationalBases içinde,LawrenceErlbaumAssociates, Publishers, s.11-15.
 • Dowbiggin, I. R. (2009),“High Anxieties: TheSocial Construction of AnxietyDisorders”,TheCanadianJournal of Psychiatry, 54 (7),s.429-436.
 • DSM-IV (2000),DiagnosticAnd Statistical Manual of MentalDisorders,Fourth Edition. TextRevision, (DSM-IVTR Tanı Ölçütleri), (Ertuğrul Köroğlu, Çev.),Amerikan Psikiyatri Birliği, s.191-209.
 • Ekşi, F. (2006),“Rehber Öğretmenlerin Okul İklimi Algıları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”,Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.46, İstanbul.
 • Endler, N. S.,Magnusson, D., Ekehammar, B. ve Okada, M. (1976),“TheMultidimensionalityof StateandTraitAnxiety”,ScandinavianJournal of Psychology, 17, s.81-89.
 • Eşel, E. (2003),“Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğunun Nörobiyolojisi”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13 (2), s.78-87.
 • Giordano, K. (2003),“ExaminingNursingMalpractice: A DefenseAttorney’sPerspective”, Critical Carenurse, 23 (2), s.104-108.
 • Glazer, S. ve Gyurak, A. (2008),“Sources of OccupationalStressAmongNurses in FiveCountries”, International Journal of InterculturalRelations, 32, s.49-66.
 • Köknel, Ö. (1998), Zorlanan İnsan-Kaygı Çağında Stres, Altın Kitaplar Yayınevi, 4.Basım,İstanbul, s.119.
 • Legrand, L. N.,McGue, M. veIacono, W. G. (1999),“A TwinStudyof StateandTraitAnxietyin ChildhoodandAdolescence”,TheJournal Of Child PsychologyAndPsychiatryAndAlliedDisciplines, 40 (6), s.953-958
 • McReynolds, P. (1986),“ChangingConceptionsof Anxiety: A HistoricalReviewandaProposed Integration”, C. D.Spielbergerve I. G. Sarason (der.), StressAndAnxiety içinde,Volume 10, Hemisphere Publishing Corporation, s.131-157.
 • Miguel-Tobal, J. J. ve González-Ordi, H. (2005),“The Role of Emotions in CardiovascularDisorders”, A. S. G. Antoniouve C. L. Cooper (der.),Research Companion toOrganizationalHealthPsychology içinde, Edward Elgar Publishing Ltd, s.455-477.
 • Mızrak, B. veCelbiş, O.(2007),“PatolojiveMalpraktis”,İnönüÜniversitesi Tıp FakültesiDergisi, 14 (3), s.213-217. Morgan, G. (1989), Creative OrganizationTheory-A Resourcebook,Sage Publications, USA, s.196-201.
 • Muschalla, B.,Linden, M. veOlbrich, D. (2010),“TheRelationshipBetweenJob-AnxietyandTrait-Anxiety-A DifferentialDiagnosticInvestigationWiththeJob-Anxiety-ScaleandtheState-Trait-AnxietyInventory”,Journal of AnxietyDisorders, 24, s.366-371.
 • Özen, H. Ö. (2013),“Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Örgütsel Stresten Etkilenme Düzeyleri: Zonguldak İlinde Görevli Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 8, s.74-95.
 • Reed, D. A.,Windish, D. M., Levine, R. B., Kravet, S. J., Wolfe, L. ve Wright, S. M. (2008),“Do Fears of MalpracticeLitigationInfluenceTeachingBehaviors?”,TeachingAnd Learning in Medicine, 20 (3), s.205- 211.
 • Rodriguez, R. M.,Anglin, D., Hankin, A., Hayden, S. R., Phelps, M., McCollough, L. ve Hendey, G. W. (2007),“A LongitudinalStudy of EmergencyMedicineResidents’ MalpracticeFearandDefensiveMedicine”,AcademicEmergencyMedicine, 14,s.569-573.
 • Sabancıoğulları, S. ve Doğan, S. (2012),“Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri”, İ. Ü. F. N. Hemşirelik Dergisi, 20 (3), s.184-192
 • Sanbar, S. S. ve Firestone, M. H. (2006),“MedicalMalpracticeStressSyndrome”, AmericanCollege of Legal Medicine (der.), MalpracticeSurvivalHandbook içinde,Elsevier, s.9-15.
 • Sandy, S. V.,Boardman, S. K., ve Deutsch, M. (2006),“PersonalityandConflict”, M.Deutsch, P. T. Colemanve E. C. Marcus (der.),TheHandbook of ConflictResolution-TheoryAndPractice içinde,2nd Edition, JosseyBass, s.331-349.
 • Schell, K. L. veGrasha, A. F. (2000),“State Anxiety, Performance Accuracy, and Work Pace in a Simulated Pharmacy Dispensing Task”, Perceptual And Motor Skills,90, s.547-561.
 • Spielberger, C. D. ve Reheiser, E. C. (2009),“Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression, andCuriosity”,AppliedPsychology: HealthAndWell-Being, 1 (3),s.271-302.
 • Şirin, A.,Kavak, O. veErtem, G. (2003),“Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (1),s.27-32.
 • Taparlı-Tekin, Z. (2004),“Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete Düzeyleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi”,Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi,s.89-92,Adana.
 • Tortumluoğlu, G.,Daştan, A. veVerep, S. (2004),“Erzurum İlinde Bir Grup Sağlık Personelinin Mesleki Sorun, Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri ve Mesleki Beklentilerinin Saptanması”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,1 (1), s.1-14.
 • Tunç, T. (2011),“Benlik Saygısı ve Kaygının Çatışma Yönetim Stilleri Üzerindeki Etkileri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YönetimOrganizasyon Bilim Dalı, s.117-118, Adapazarı.
 • Ünsal, C. (2007),“‘Yaygın Anksiyete Bozukluğu’ Tanısı Alan Hastaların Elektrokardiyografilerindeki P-Dalga Dispersiyonu”,Tıpta Uzmanlık Tezi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, s.3,İstanbul.
 • Wafika, A. S. ve Halabi, J. (2007),“Critical Thinking, Self-Esteem, andStateAnxiety of NursingStudents”,NurseEducationToday, 27, s.162-168.
 • Wang, G.,Jing, R. veKlossek, A. (2007),“Antecedentsand Management of Conflict: ResolutionStyles of Chinese Top Managers in MultipleRounds of CognitiveandAffectiveConflict”,International Journal of Conflict Management, 18,s.74-97.
 • Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Özan, S., Güldal, D. ve Başak, O. (2007),“Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Anksiyete ile Sürekli Anksiyetelerinin Karşılaştırılması”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 21 (1), s.19-24.
 • Yıldırım, A., Aksu, M., Çetin, İ. ve Şahan, A. G. (2009),“Tokat İli Merkezinde Çalışan Hekimlerin Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları”, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31, s.356-366.
Other ID JA57DK29DR
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tülin TUNÇ
Institution: ?

Author: Rana ÖZEN KUTANİS
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246280, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {62 - 71}, doi = {}, title = {DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Tülin and KUTANİS, Rana ÖZEN} }
APA TUNÇ, T , KUTANİS, R . (2016). DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 62-71. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246280
MLA TUNÇ, T , KUTANİS, R . "DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 62-71 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246280>
Chicago TUNÇ, T , KUTANİS, R . "DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 62-71
RIS TY - JOUR T1 - DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği AU - Tülin TUNÇ , Rana ÖZEN KUTANİS Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 71 VL - 6 IS - 13 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği %A Tülin TUNÇ , Rana ÖZEN KUTANİS %T DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 6 %N 13 %R %U
ISNAD TUNÇ, Tülin , KUTANİS, Rana ÖZEN . "DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 / 13 (August 2016): 62-71.