Year 2017, Volume 8, Issue 18, Pages 141 - 154 2017-07-19

SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMERS BEHAVIOURS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF TOURISM FACULTY

Barış ÖZCAN [1] , Zeki AKINCI [2]

664 1477

Gelişen teknolojiyle birlikte rekabetin artması işletmeleri tüketici odaklı yaklaşımlar göstermeye yöneltmiştir. Sosyal medya tüketici davranışlarına yön vermekle beraber tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında geri bildirimde bulunabilmelerini de sağlamaktadır. Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşabilmesi ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemesi, işletmeleri de bu teknolojik gelişimlerden faydalanmaya yöneltmiştir. Sosyal medyanın satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinden 250 kişiye anket tekniği uygulanmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yapılan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde nicel araştırma yöntemlerinden faktör analizi, korelasyon analizi, t-testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, öğrencilerin yüksek düzeyde sosyal medya araçlarını kullandıkları saptanmıştır. Sosyal medya kullanımında öğrencilerin satın alma öncesinde çoğunlukla satın almak istedikleri ürünü araştırdıkları ve ilgili ürün hakkında tavsiyeleri dikkate aldıkları, satın alma sonrasında ise daha çok satın alınan üründen memnun kalmadıkları zaman şikâyet ve önermeme ile ilgili paylaşımda bulundukları belirlenmiştir.

With developing technology, increasing rivalry, the companies are faced to consumer wise approaches. Social media leads also both consumer behaviours and give them feedback about the product they bought. Social media can easily reach large mass and it affects people’s decision to buy, so companies are tend to get benefit from social media. In order to express the effect of consumer behaviours, before and after buying, Akdeniz University Tourism Faculty Accommodation and Travelling Department students applied a survey to 250 people. The data commented. When survey results are evaluated factor analysis, correlation analysis, t-test and regression analysis from quantitative research methods are used. In this study, it was determined that students used high level social media tools. It was seen that students often searched for the product on the social media, they wanted to buy before taking the purchase and took into account the advice about the product concerned. After purchasing, they were found to be sharing about complaints and suggestions when they were not satisfied with the purchased product.

 • Akar, E. (2010a).Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Web'de Pazarlama Stratejileri, Ankara:Elif Yayınevi.
 • Akturan, U. (2007). “Tüketici Davranışlarına Yönelik Araştırmalarda Alternatif Bir Teknik: Etnografik Araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 237- 252.
 • Albayrak, A.S., Eroğlu, A., Kalaycı, Ş. ve Küçüksille, E. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Ankara: Sakarya Yayıncılık.
 • Aymankuy, Y., Soydaş, M.E. ve Saçlı, Ç. (2013). “Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”, International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Baş, M., Güngör, A., Özkul, E. ve Tuncel, A. (2013). “Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: İstanbul’da Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi 14. Ulusal Turizm Kongresi (05-08 Aralık 2013), 283-302.
 • Beliktay, A. (2013). “Sosyal Medyada Marka Yönetimine İletişim Öğrencilerinin Algısı”, İletişim Fakültesi Bitirme Çalışması, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bostancı, M. (2010). “Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Bozarth, J. (2010). Social Media For Trainers, San Francisco: Pfeiffer Publish.
 • Constantinides, E., ve Fountain, S. (2008). “Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice , 9 (3), 231-244.
 • Constantinides, E., ve Stagno, M. Z. (2011). “Potential of theSocial Media As Instruments of Higher Education Marketing: A Segmentation Study”,Journal of Marketing for Higher Education , 21 (1), 7-24.
 • Dawley, L. (2009). “Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy”, On TheHorizon, 17(2), 109-122.
 • Dijital Ajanslar (2016). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri, http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2017)
 • Dikme, G. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.
 • Dirik, N. (2012). “Sosyal Medyada Destinasyon Tanıtımı”, Uzmanlık Tezi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Durmaz, Y., Bahar R. ve Kurtlar M. (2011). “Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(12), 484-507.
 • Emirza, E., İştahlı S.B. ve İştahlı Y.H. (2012). “Sosyal Medyanın Çok Katlı Pazarlamada Kullanımı ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Araştırması Dergisi, 18 (2012), 20-32.
 • Ergenç, E. (2013). İşletmeler İçin Sosyal Medyanın Önemi,http://www.liderlikokulu.com.tr/dosyalar/İsletmeler-için-sosyal-medya-erkut-ergenc.pdf. (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2017)
 • Evans, D.,Bratton, s. ve McKee, J. (2010). Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement, Indianapolis: Wiley Publishing.
 • Gunelius, S. (2011).30 Minute Social Media Marketing, New York: McGrawHill.
 • İşlek, M.S. (2012). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • Kalaycı, Ş. vd.(2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Kang, M. ve Schuett, M. A. (2013). “Determinants Of Sharing Travel Experiences In Social Media”, Journal Of Travel &Tourism Marketing, 30, 93–107.
 • Kaplan, A.M. ve Haenlein M. (2010). “ Users of The World, Unite. The Challenges and Opportunities of Social Media”, Business Horizons, 53 (2010), 59-68.
 • Kara, Y. ve Coşkun A. (2012). “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 73-90.
 • Kim, H-S., Park J. Y. ve Jin, B. (2008). “Dimensions of online community attributes, Examination of online communities hosted bycompanies in Korea”, International Journal of Retail & Distribution Management, 36(10), 812-830.
 • Koç, E. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Ankara: Seçkin yayıncılık
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing, 14th ed.,USA:Pearson.
 • Mavnacıoğlu, K. (2009). “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Fırat Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu, (07-09 Ekim 2009). 1 (2009), 63-72.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlama Araştırmaları Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Olgun, B. (2015). “Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12 (2015), 484-507.
 • Özgen, E. ve Doymuş H. (2013). “Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım”, Online Academic Journal of Information Technology, 4(11), 91-103.
 • Özkömürcü, H. (2012). 75 Farklı Sosyal Medya Sitesi,http://www.sosyalsosyal.com/75-farkli-sosyal-medya-sitesi. (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2017).
 • Qualman, E. (2009). Socialnomics, New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Safko, L. (2010). TheSocial Media Bible, New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Sarı, S., Bozkurt, Ç. Ö. ve Kalkan A. (2015). “Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi”, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, (8-10 Ekim 2015), 1(1), 883-897
 • Sarıışık, M. ve Özbay G. (2012). “Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.
 • Scherer, R.F.,Wiebe, F.A., Luther, D.C. ve Adams, J.S. (1988). “Dimensionality of Coping: Factor Stability Using The Ways of Coping Questionnarie”, Psychological Report, 62 (3), 763-770.
 • Skelton, A. (2012). Social Demographics: Who’s Using Today’s Biggest Networks, http://mashable.com/2012/03/09/social-media-demographics/ (Erişim Tarihi: 08.05.2017)
 • Smith,J.W. (2005). “Yankelovich Survey”, http://www.nmoa.org/articles/dmnews/YankelovichSurvey.htm. (Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2017).
 • Solomon, M., R. (2009). Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Eight Edition, USA.
 • Sürücü, A., (1998). “Yasam Biçimi ve Pazarlamada Kullanımı- Otomobil Sektöründe Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskisehir.
 • Şahbaz, R.P. ve Bayram A.T. (2013). “Otel İşletmeleri Facebook Sayfalarının Pazarlama İletişi Açısından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği”, Erciyes Üniversitesi 14. Ulusal Turizm Kongresi (05-08 Aralık 2013). Cilt 1 (1), 249-265.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Terkan, R. (2014). “Sosyal Medya ve Pazarlama: Tüketicide Kalite Yansıması”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 57-71.
 • Toksarı, M., Mürütsoy, M. ve Bayraktar, M. (2014). “Tüketici Algılarını Etkileyen Faktörlerde Sosyal Medyanın Rolü: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 1-28.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldız, Y. (2014). “Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 5-15.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Barış ÖZCAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zeki AKINCI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner298013, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {141 - 154}, doi = {10.21076/vizyoner.298013}, title = {SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Barış and AKINCI, Zeki} }
APA ÖZCAN, B , AKINCI, Z . (2017). SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (18), 141-154. DOI: 10.21076/vizyoner.298013
MLA ÖZCAN, B , AKINCI, Z . "SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 141-154 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/30466/298013>
Chicago ÖZCAN, B , AKINCI, Z . "SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 141-154
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ AU - Barış ÖZCAN , Zeki AKINCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.298013 DO - 10.21076/vizyoner.298013 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 154 VL - 8 IS - 18 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.298013 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.298013 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %A Barış ÖZCAN , Zeki AKINCI %T SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 18 %R doi: 10.21076/vizyoner.298013 %U 10.21076/vizyoner.298013
ISNAD ÖZCAN, Barış , AKINCI, Zeki . "SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 18 (July 2017): 141-154. https://doi.org/10.21076/vizyoner.298013