Year 2018, Volume 9, Issue 20, Pages 118 - 135 2018-02-27

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF BABY BOOMERS, X AND Y GENERATION MANAGERS ACCORDING TO PUBLIC AND PRIVATE SECTOR DIFFERENCES: A RESEARCH
BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA

Bahattin AKA [1]

258 1606

The concept of generational disparities expresses different perspectives among groups of people who were born and grew up at about twenty five-thirty year intervals and who lived together in the social, political, historical and economic conditions of the same period and had similar perspectives. In today's world, there are five generations with different characteristics, and three of them actively work in business life. The purpose of the research is to determine whether the public and private sector differences are influential in the level of organizational commitment of the Baby Boomer, X and Y generation managers and to give a scientific perspective to the existence of the generation approach. In this content; between November 2016 and February 2017, a questionnaire form is applied to 357 managers working in 35 different institutions of different sizes and structures operating in the public and private sectors in the province of İzmir. The questionnaire is prepared by using the three dimensional organizational commitment scale developed by Allen and Meyer (1990) as well as the questions prepared to measure perceptions of demographic characteristics and generation differences of the relevant sample group. Findings are statistically evaluated and findings are obtained at a strong and meaningful level regarding the perspectives of managers working in the public and private sector institutions and their level of organizational commitment.

Kuşaklararası farklılıkları kavramı, yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık zaman aralıklarında doğmuş, büyümüş ve aynı dönemin sosyal, politik, tarihi ve ekonomik şartlarını birlikte yaşamış, benzer bakış açılarına sahip olmuş insan grupları arasında yaşanan farklı bakış açılarını ifade etmektedir. Günümüz dünyasında birbirlerinden farklı özelliklere sahip beş kuşağın varlığı kabul edilmekte ve bu kuşaklardan üç tanesi aktif olarak iş yaşamında görev yapmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Bebek Patlaması, X ve Y kuşak yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinde, kamu ve özel sektör farklılığının etkili olup olmadığının belirlenmesi ve kuşak yaklaşımının varlığına yönelik bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu bağlamda; Kasım 2016 ve Şubat 2017 ayları arasında, İzmir ilinde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren farklı büyüklük ve yapıdaki 35 kuruluşta çalışan 357 yöneticiye bir anket formu uygulanmıştır. Anket formu, söz konusu örneklem grubun demografik özellikleri ile kuşak farklılıklarına yönelik algılarını ölçmek amacıyla hazırlanan soruların yanında Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan yöneticilerin kuşak farklılıklarına bakış açıları ve örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik güçlü ve anlamlı düzeyde bulgular elde edilmiştir.
 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y Kuşağı, Ankara: Elma Yayınevi.
 • Aka, B. ve Özmutaf, N.M. (2015). “Havacılık Alanında Çalışanların İş Stresi İle Başa Çıkma Davranışının Takım Performansına Etkisi: Ampirik Bir Yaklaşım”, III. Ulusal Havacılık Teknolojisi Ve Uygulamaları Kongresi, Düzenleyen: Ege Üniversitesi, 23-24 Ekim 2015, İzmir, 296-308.
 • Aka, B. ve Kayalar, M. (2016). “Y Kuşağı Eğitilenlerin Potansiyel Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 19 Mart Üniversitesi, 7-11 Mayıs 2016, Çanakkale, 1696-1716.
 • Altuntuğ, N. (2012). “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili”, Süleyman Demirel Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (4), 203-212.
 • Arslan, A. ve Staub, S. (2015). “Kuşak Teorisi ve İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma”, KAÜ İİBF Dergisi, 6(11), 1-24.
 • Atak, Metin. (2009). Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Bahar, E. (2011). İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık, Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bakır, Aslı. Ağıroğlu. (2013). Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı, Malatya.
 • Balay, R. (2014). Yönetici Ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Ankara: Sayıştay Dergisi, Sayı:59.
 • Benlisoy S. (2008). “Mit ile Gerçeklik Arasında 68’i Hatırlamak”, Mesele Kitap Dergisi, 24(1), 30-33.
 • Bennet, S. E. ve Rademacher, W.E. (1997). After the boom: The politics of Generation X”, S C. Craig ve S. E. Bennett, Rowman (Ed), Littlefield Publishers, published in USA, Bostan Way, Lanham, Maryland 20706.
 • Berkup, Sezin Baysal. (2015). Sosyal Ağlarda Bireysel Mahremiyet Paylaşımı: X ve Y Kuşakları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir.
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Çetin Aydın, G. ve Başol, O. (2014). “X Ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var mı?”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 1-15.
 • Çoban, D. (2010). Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Malatya.
 • Dubin, R., Champoux, J. E. ve Porter, L. W., (1975). “Central Life Interests and Organizational Commitment of Blue-Collar and Clerical Workers”, Administrative Science Quarterly, 20(2), 411-421.
 • Erden Ayhün, S. (2013). “Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar Ve Örgütsel Yansımaları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1):93-112.
 • Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Göka, E. (2009). Türklerde Liderlik ve Fanatizm, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Gökçe, O. ve Çukurçayır, A. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınlar.
 • Haeberle, K., Herzberg J. ve Hobby T. (2009). “Leading the Multigenerational Work Force”, Healthcare Executive, 24 (5), 66-67.
 • Howe, N. ve Strauss, W. (1992). “The New Generation Gap”, The Atlantic Monthly, ss. 67-89.
 • İbicioğlu, H., (2000). “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 15 (1): 13-22.
 • İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • İşcan, Ö. F. ve Naktiyok, A. (2005). Dijital Çağ Örgütleri, İstanbul: Beta Yayınları.
 • İşçimen, D. S. (2012). Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İle Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lancaster L., Stillman D. (2002). When Generations Collide: Who They Are, Why They Clash, How To Survive The Generational Puzzle At Work. New York: Harper Business. http://www.refresher.com/!ftgenerations.html (Erişim tarihi: 14 Ekim 2016).
 • Karaaslan, S. (2014). Kuşaklararası Farlılıkları Örgütler Üzerinden Anlamak: Bir Alan Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keleş, H. N. (2011). “Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2):129-139.
 • Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kotler P. ve Armstrong G. (2004). Principles of Marketing, New Jersey: Prentice Hell.
 • Köse, O. (2014). Orgüt Kültürü Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumunda Alan Araştırması. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sakarya.
 • Kuran, E. (2012). Yaşasın Y Kuşağı. Hurriyet Gazetesi, Hurriyet Magazin Hattı. Ayşe Arman Roportajı, www.hurriyet.com.tr/magazin/magazinhatti/23448012.asp. (Erişim Tarihi: 08 Ağustos 2016).
 • Kuran, E. (2014). İş dünyası kendini Z kuşağına hazırlamalı. http://www.sigortacigazetesi.com.tr/is-dunyasi-kendini-z-kusagina-hazirlamali/ (Erişim Tarihi: 14 Ekim 2016).
 • Kuran, E. (2015). Kendini ve Jenerasyonunu Hafife Alma, Dostum!. http://ropart.bilgi.edu.tr/filter/guz2014/EVRIM-KURAN (Erişim Tarihi:13 Ekim 2016).
 • Kuyucu, M. (2014). “Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49):55-83.
 • Kyles, D. (2005). “Managing Your Multigenerational Workforce”, Strategic Finance, 87(6), 53-55.
 • Lamm, M. ve Meeks, M. (2009). “Workplace Fun: The Moderating Effects Of Generational Differences”, Employee Relations, 6 (31), 613-631. Lower, J. (2008). “Brace Yourself Here Comes Generation Y”. Critical Care Nurse, 28 (5), 80-85.
 • Mengi, Z. (2009). İş başarısında kuşak farkı, http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html (Erişim tarihi: 16 Haziran 2016).
 • Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1984). “Testing the "side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations”, Journal of applied psychology, 69(3), 372-379.
 • Meyer John P.; Allen J. N. ve Gellatly, I. R. (1990). “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measuresand Analysis of Concurrentand Time-Lagged Relations”, Journal of Applied Psychology, 75(6), 710-720.
 • Meyer, Jhon. P. ve Allen, J. N. (1991). “A three-component conceptualization of organizational commitment”, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). "Affective, Continuance, and Normative Commitment to The Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates and Consequences", Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52.
 • Moss, S. (2010). Generational Cohort Theory. Psychlopedia, Key theories, Developmental Theories, http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=374 (Erişim Tarihi: 27 Eylül 2016).
 • Mowday R. T., Porter L. W. ve Steers R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment Absenteeism and Turnover, New York: Academic Press.
 • Mücevher, M. H. (2015). X Ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik Ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İsparta.
 • Öz, Ü. (2015). XYZ Kuşaklarının Özellikleri Ve Y Kuşağının Örgütsel Bağlılık Düzeyi Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özer, P. S., Eriş, E. D. ve Timurcanday Özmen, Ö. N. (2013). “Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(10):123-142.
 • Pilcher, J., (1994). “Mannheim's Sociology Of Generations: An Undervalued Legacy”, British Journal of Sociology, 45(3), 481-495.
 • Polatcı, S., Ardıç, K. ve Türkan, G. (2014). Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Journal Of Management &Economics, 21(2), 281-292.
 • Reeves T. C. ve Oh E. (2008). Generational Differences, in Handbook of Research on Educational Communication and Technology. Ss.296-297. J.M.Spector, M.D. Merrill, J.V. Merrienboer, M.P. Driscoll (Ed.), Athens, Georgia,
 • Robbins, S. P. ve Judge, T. ( 2012). Örgütsel davranış, İ. ERDEM (Çev.), İstanbul: Nobel Yayınları,
 • Senbir, H. (2004). Z Son İnsan Mı?, İstanbul: O Kitaplar.
 • Serçemeli, A. G. M., Kurnaz, A. G. E. ve Özcan, A. G. M., (2015). “Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Science, 20(1): 261-276.
 • Sığrı, Ü. (2007). “İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer Ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu Ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Anadolu UniversityJournal of Social Sciences, 07(2), 261-278.
 • Tolbize, A. (2008). Generational Diferences in the Workplace. Research and Training Center on Community Living at the University of Minnesota, Cilt:1:21. http://rtc.umn.edu/docs/2_18_Gen_diff_workplace.pdf (Erişim Tarihi: 01 Nisan 2016).
 • Toruntay, H. (2011). X Ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk, A. (2013). Y Kuşağı, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/, (Erişim tarihi: 15 Kasım 2015).
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdkterim.gov.tr/bts/,(Erişim tarihi: 01 Aralık 2016).
 • Twenge, J. M. ve Campbell, W. K. Asrın Vebası: Narsisizm İlleti, Ö. Korkmaz (Çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Twenge, J.M. (2013). Ben nesli, E. Öztürk Çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Varlı, H. (2014). Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Varoğlu, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Wahn, J. E., (1998). “Sex Differences İn The Continuance Component Or Organization Commitment”, Administrative Science Quarterly, 40(1-4), 228-255.
 • Yelkikalan, N., Altın E. (2010). “Farklı kuşakların Yönetimi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2): 13-17.
 • Zemke, R., Raines, C. ve Filipczak, B. (2000). Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers and Nexters in Your Workplace, New York: AMACOM Books.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9948-2107
Author: Bahattin AKA
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner341626, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {118 - 135}, doi = {10.21076/vizyoner.341626}, title = {BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AKA, Bahattin} }
APA AKA, B . (2018). BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 118-135. DOI: 10.21076/vizyoner.341626
MLA AKA, B . "BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 118-135 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/35731/341626>
Chicago AKA, B . "BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 118-135
RIS TY - JOUR T1 - BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA AU - Bahattin AKA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.341626 DO - 10.21076/vizyoner.341626 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 135 VL - 9 IS - 20 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.341626 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.341626 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA %A Bahattin AKA %T BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 9 %N 20 %R doi: 10.21076/vizyoner.341626 %U 10.21076/vizyoner.341626
ISNAD AKA, Bahattin . "BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 / 20 (February 2018): 118-135. https://doi.org/10.21076/vizyoner.341626