Year 2018, Volume , Issue 2, Pages 215 - 245 2018-08-27

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER
VALUES TO BE ADDED IN THE REGIME OF PARTICIPATION IN ACQUIRED PROPERTY

Özge YENİCE CEYLAN [1]

190 1438

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eklenecek değerler meselesi, artık değer hesabında dikkate alınan bir unsurdur. Bu rejimde her eşin katılma alacağı diğer eşin artık değerinin yarısı üzerinden hesaplanır. Artık değer hesabında, yalnızca mal rejiminin sona erdiği andaki edinilmiş mallar dikkate alınmaz. Denkleştirmenin yapılması yanında, TMK m. 229/I’de belirtilen değerler de edinilmiş mallara eklenir. Böylece kanun koyucu, ilgili hükümde öngörülen kazandırma veya devir konusu malvarlığı değerlerinin hesabi olarak edinilmiş mallara eklenmesini sağlar. Ekleme kurumu sayesinde, aleyhine kazandırma veya devir yapılan eşin katılma alacağı korunmuş olur. Bu açıdan, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde önem taşıyan bir kurum olarak eklenecek değerler, bu çalışmada inceleme konusu yapılacaktır. Çalışmada öncelikle m. 229/I’de belirtilen kazandırma ve devirler hakkında bilgi verilecektir. Ardından, ekleme talebinin ileri sürülmesi ve ispat yükü meselesi incelenecektir. Üçüncü olarak eklemenin gerçekleştirilmesi ve hukuki sonuçları üzerinde durulacak; son olarak ekleme talebinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi, m. 229/II hükmünün tamamlayıcısı olan m. 241 hükmü ile birlikte değerlendirilecektir.
The issue of values to be added in the regime of participation in acquired property is an important factor in the calculation of surplus value. In this regime, claim of participation is calculated on the half of the surplus value of the other spouse. In the calculation of surplus value, not only the acquired property at the end of the property regime, but also in addition to the equalisation, the values specified on article 229/I of Turkish Civil Code are taken into consideration. Thus, the legislator ensures that the acquired property is added as an account of the value of transactions foreseen in the relevant provision. Under favour of the institution of adding, the claim of participation of the spouse who didn’t make the transaction, is protected. In this respect, the values to be added as an important institution in the division of matrimonial property shall be examined in this study. Firstly, information will be given about the transactions mentioned in the article 229/I. Then, the proposal of the addition request and the burden of proof will be examined. Thirdly, the realization of the adding and its legal consequences will be emphasized. Finally, propounding of the addition request against third parties, will be evaluated together with article 241.
 • Acar, Faruk (2017) ‘Yargıtay Uygulamasında Yasal Mal Rejimine İlişkin Tespitler’: Akipek Özal, Şebnem / Uzun Kazmacı, Özge vd. (Editörler) Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, C: 1, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Acar, Faruk (2014) Aile Hukukumuzda Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, , 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık. (Mal Rejimleri)
 • Acar, Faruk (2008) Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, , 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık. (Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri)
 • Akçin, Fahri (2017) ‘Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Uygulamalar’, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, C: 1, Ankara, Yetkin Yayınları, s. 187-202.
 • Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya (2017) Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İkinci Cilt, 20. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Anıl, Yaşar Şahin / Taner, Yonca (2011) Eşler Arasında Mal Rejimleri, İstanbul, Legal Yayınevi.
 • Ateş, Turan (2013) Edinilmiş (Kazanılmış) Mallara Katılma Rejimi, 3. Baskı, Ankara, Bilge Yayınevi.
 • Barlas, Nami (2004) ‘Eşler Arası Hukuki İşlem Özgürlüğü ve Sınırları’, Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Demir, Şamil (2014) ‘Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesaplanması ve Paylaştırılması’ Ankara Barosu Dergisi, S. 1, s. 245-269.
 • Deschenaux, Henri/ Steinauer, Paul-Henri/ Baddeley, Margareta (2009) Les effets du mariage, Deuxiéme édition, Fribourg, Stämpfli Editions SA Berne.
 • Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan / Gümüş, Mustafa Alper (2012) Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Gençcan, Ömer Uğur (2018) Mal Rejimleri Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Gümüş, Mustafa Alper (2008) Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, (TMK m. 185-281), İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Gürsoy, Serhan / Bulut, Harun (2004) Aile Mahkemeleri Uygulaması, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Hausheer, Heinz / Reusser, Ruth / Geiser, Thomas (1992) ‘Der orderntliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung’ Meier-Hayoz, Arthur (Herausgeber) Berner Kommentar Band/Nr II/1/3/1, Stämpfli Verlag.
 • Hatemi, Hüseyin / Kalkan Oğuztürk, Burcu (2014) Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Hatemi, Hüseyin (2005) Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Jungo, Alexandra (2016) ‘Art. 208 ZGB’, Peter Breitschmid, Alexandra Jungo, (Herausgeber) Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, Art. 1-456 ZGB, PartG, 3. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2014) Katkı-Katılma Alacağı, 4. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2002) Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Genişletilmiş 2. Bası, Ankara.
 • Nuspliger, Isabelle (2016) ‘Hinzurechnung’, Kostkiewicz, Jolanta Kren / Wolf, Stephan / Amstutz, Marc / Fankhauser, Roland (Herausgeber) Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3. Überarbeitete Auflage, Orell-Füssli Verlag AG.
 • Özer Deniz, Miray (2016) Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Öztan, Bilge (2015) Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Özuğur, Ali İhsan (2008) Mal Rejimleri, 7. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Piotet, Paul (1987) Die Errungenschaftsbeteiligung nach schweizerischem Ehegüterrecht, Bern, Stämpfli Verlag.
 • Sarı, Suat (2007) Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul, Beşir Kitabevi.
 • Steck, Daniel / Fankhauser, Roland (2017) ‘Der ordentliche Güterstand der Errungenschafts-beteiligung / Art. 208’, Schwenzer, Ingeborg / Fankauser, Roland (Herausgeber) Scheidung Band I: ZGB, 3. Auflage, Stämpfli Verlag.
 • Şıpka, Şükran (2013) Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, 3. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayıncılık.
 • Uyar, Talih (2017) ‘Muvazaa Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları’, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 75, S: 2017/3, (265-316), Ankara.
 • Zeytin, Zafer (2005) Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • www.bger.ch
 • www.corpus.com.tr
 • www.hukukturk.com
 • www.kazanci.com.tr
 • www.lexpera.com.tr
 • www.resmigazete.gov.tr
 • www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss723_Madde_Gerekceleri_2.pdf
 • www.tech4transparency.org
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Özge YENİCE CEYLAN
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { ybuhukuk454445, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {215 - 245}, doi = {}, title = {EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER}, key = {cite}, author = {YENİCE CEYLAN, Özge} }
APA YENİCE CEYLAN, Ö . (2018). EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 215-245. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/38898/454445
MLA YENİCE CEYLAN, Ö . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018): 215-245 <http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/38898/454445>
Chicago YENİCE CEYLAN, Ö . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018): 215-245
RIS TY - JOUR T1 - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER AU - Özge YENİCE CEYLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 245 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Law Review EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER %A Özge YENİCE CEYLAN %T EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER %D 2018 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R %U
ISNAD YENİCE CEYLAN, Özge . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EKLENECEK DEĞERLER". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (August 2018): 215-245.