Year 2019, Volume , Issue 1, Pages 359 - 404 2019-03-08

SELLER’S REMEDIES AGAINST BREACH OF CONTRACT BY THE BUYER UNDER THE VIENNA CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI

Furkan Güven TAŞTAN [1]

81 208

This article is about remedies of the Seller in the event of a breach of contract by the buyer. In this scope, firstly the buyer’s main obligations and other obligations have examined. In respect of the consequences of that obligations, the breach has separated into two degrees as fundamental and non-fundamental breach and the effect of the additional period of time to rating has examined.

For the breach of contract by the buyer, he has to violate an obligation and not being released from the responsibility. In the case of breach of the contract, remedies of the seller that includes as a right to require the buyer to perform his obligations, right to declare the contract avoided and right to compensate of the seller has examined in the last chapter. This chapter also explains why the phrase "right to declare the contract avoided" is preferred rather than the phrase "right of rescission". Finally this article, was concluded by examining specific rights of the seller in case of the buyer has been violated the contract according to CISG.   

Çalışmamızda sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli hâlinde satıcının sahip olduğu haklar meselesi ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak alıcının asli yükümlülükleri olan semen ödeme ve malı teslim alma ile diğer yükümlülüklerine yer verilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerin ihlâlinin doğuracağı sonuçlar bakımından ihlâl; esaslı ihlâl ve esaslı olmayan ihlâl şeklinde iki dereceye ayrılmış ve satıcının alıcıya ek süre tanımasının bu derecelendirmeye tesiri üzerinde durulmuştur.

Alıcının sözleşmeyi ihlâlinden bahsedebilmek için bir yükümlülüğü ihlâl etmiş olması ve sorumluluktan kurtulmamış olması şartlarının bir arada bulunması gerekir. Sözleşmenin ihlâli halinde satıcının sahip olduğu hakların incelendiği son bölümde, aynen ifayı talep etme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve tazminat talep etme haklarına yer verilmiştir. Dönme kavramı yerine sözleşmeyi ortadan kaldırma ifadesinin neden tercih edildiğinin açıklandığı bu bölümde, son olarak Antlaşma’da sözleşmenin alıcı tarafından ihlâli halinde satıcı lehine öngörülmüş özel bazı durumlar incelenmiş ve çalışma sonlandırılmıştır.

 • Akipek Öcal, Şebnem; ‘Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi’ : Temel, Erhan (Editör) (2015) Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku, Ankara, Adalet.
 • Atamer, Yeşim (2008) Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’ın İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış: Milletlerarası Satım Hukuku, İstanbul, On İki Levha.
 • Başoğlu, Başak; ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Aynen İfa ve Bunun Tarihsel Arka Planı’ : Okur, Sinan (Editör) (2016) Milletlerarası Mal Satım Hukuku, Ankara, Adalet.
 • Bortolotti, Fabio (2006) ‘Remedies Available to the Seller and Seller’s Right to Require Specific Performance (Articles 61, 62 and 28)’ Journal of Law and Commerce, Cilt: 25, Sayı: 1, s. 335-338.
 • Chengwei, Liu (2004) ‘Comparison of CISG Article 45/61 remedial provisions and counterpart PECL Articles 8:101 and 8:102’ Guide to Article 45, <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp45.html> s.e.t. 29.06.2018.
 • CISG-DK Görüşü No. 6, CISG-DK Görüşü No. 6, CISG Madde 74 Uyarınca Tazminatın Hesaplanması, 2006, <http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_6_SON.pdf> s.e.t. 29.06.2018.
 • CISG-DK Görüşü No. 8, CISG Madde 75 ve 76 Uyarınca Tazminatın Hesaplanması, 15 Kasım 2008, <http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_8_SON.pdf> s.e.t. 29.06.2018.
 • CISG-DK Görüşü No. 9, Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları, 15 Kasım 2008, <http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_9_SON.pdf> s.e.t. 29.06.2018. CISG-DK Görüşü; No. 11, Alıcının Ödeme Borcu Kapsamında CISG Uyarınca Belgelerden Doğan Sorunlar, 03 Ağustos 2012, <http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_11_SON.pdf> s.e.t. 29.06.2018.
 • CISG-DK Görüşü; No. 14, CISG Madde 78 Uyarınca Faiz, 21 Ekim 2013, <http://www.cisgac.com/file/repository/Turkish_No_14_SON.pdf> s.e.t. 29.06.2018.
 • Dayıoğlu, Yavuz (2011) CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, İstanbul, On İki Levha.
 • Duncan, John C. (2000) ‘Nachfrist Was Ist? Thinking Globally and Acting Locally: Considering Time Extension Principles of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods in Revising the Uniform Commercial Code’ Brigham Young Law Review, s. 1363-1411.
 • Eren, Fikret (2017) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Erdem, Ercüment (2013) ‘Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması’ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 259-288.
 • Flechtner, Harry M. (1988) ‘Remedies Under the New International Sales Convention: The Perspective from Article 2 of the U.C.C.’ Journal of Law and Commerce, Cilt 8, s. 53-108.
 • Huber, Peter/Mullis, Alastair (2007) The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, München, European Law Publishers.
 • Jenkins, Sarah H. (2013) ‘Rejection, Revocation of Acceptance, and Avoidance: A Comparative Assessment of UCC and CISG Goods Oriented Remedies’ Minnesota Journal of International Law, Cilt: 22, Sayı: 152, s. 1-50.
 • Işıntan, Pelin (2013) ‘Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Borçlar Kanunu Düzenlemelerinde Aynen İfa Kavramı’ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 161-181.
 • Kanışlı, Erhan (2013) CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, İstanbul, On İki Levha.
 • Kanışlı, Erhan; ‘CISG Uyarınca Alıcının Sözleşmeye Aykırılığı Halinde Satıcının Hakları’ : Okur, Sinan (Editör) (2016) Milletlerarası Mal Satım Hukuku, Ankara, Adalet. Karollus, Martin (1995) ‘Judicial Interpretation and Application of the CISG in Germany 1988-1994’ Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, s. 51-94.
 • Kaya, Cansu (2012) CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu, İstanbul, On İki Levha.
 • Kee, Christopher/Munoz, Edgardo (2009) ‘In Defence of The CISG’ Deakin Law Review, Cilt: 14, Sayı: 1, s. 99-123.
 • Koch, Robert (1998) ‘The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)’ Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, s. 177-354.
 • Knapp, Victor ‘Article 61-65’ : Bianca-Bonell (Editör) (1987) Commentary on the International Sales Law, Milan, s. 442-482.
 • Magnus, Ulrich (2005) ‘The Remedy of Avoidance of Contract Under CISG - General Remarks and Special Cases’ Journal of Law and Commerce, Haziran, Sayı: 25, s. 423-436.
 • Sarıkaya, Murat (2017) CISG Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali, İstanbul, Filiz.
 • Schwenzer/Schlechtriem (2015) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, İstanbul, On İki Levha.
 • Secreteriat Commentary (1978) Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UN DOC. A/CONF. 97/5.
 • Sert, Selin (2013) Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, İstanbul, Vedat.
 • Sevon, Leif (1990) ‘Obligations of the Buyer under the Vienna Convention on the International Sale of Goods’ Suomalainen Lakimiesten Yhdistys: - Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, Cilt 126, s. 327-343.
 • Schlectriem, Peter (2006) ‘Subsequent Performance and Delivery Deadlines - Avoidance of CISG Sales Contracts Due to Non-conformity of the Goods’ Pace International Law Review, Sayı: 1, s. 83-98.
 • Toker, Ali Emrah (2014) ‘Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli’ Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 33, Sayı: 1, s. 213-250.
 • Vilus, Jelena (1986) ‘Provisions common to the obligations of the seller and the buyer’ International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Occena, s. 239-264. Viscasillas, Pilar Perales (2005) ‘The Nachfrist Remedy’ Celebrating Success: 25 Years United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Singapore, s. 89-102.
 • Winship, Peter ‘Remedies Under The United Nations Sales Convention’ : Şıpka, Şükran/Yıldırım, Ahmet Cemil (Editörler) (2012) Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e göre Satış Sözleşmeleri, İstanbul, On İki Levha.
 • Yelkenci, Işıl (2014) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul, On İki Levha.
 • Yılmaz, Süleyman (2013) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara, Yetkin.
 • Zeytin, Zafer (2015) Milletlerarası Satım Sözleşmeleri Hukuku- CISG, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Furkan Güven TAŞTAN
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: March 8, 2019

Bibtex @research article { ybuhukuk537923, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {359 - 404}, doi = {10.33432/ybuhukuk.537923}, title = {VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI}, key = {cite}, author = {TAŞTAN, Furkan Güven} }
APA TAŞTAN, F . (2019). VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (1), 359-404. DOI: 10.33432/ybuhukuk.537923
MLA TAŞTAN, F . "VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019): 359-404 <http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/43783/537923>
Chicago TAŞTAN, F . "VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019): 359-404
RIS TY - JOUR T1 - VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI AU - Furkan Güven TAŞTAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.537923 DO - 10.33432/ybuhukuk.537923 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 404 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.537923 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537923 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Law Review VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI %A Furkan Güven TAŞTAN %T VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI %D 2019 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.537923 %U 10.33432/ybuhukuk.537923
ISNAD TAŞTAN, Furkan Güven . "VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (March 2019): 359-404. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537923
AMA TAŞTAN F . VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (1): 359-404.
Vancouver TAŞTAN F . VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (1): 404-359.