Year 2019, Volume 5, Issue 6, Pages 1 - 12 2019-02-15

Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi
The Importance of Accountability and Internal Audit in Financial Management

Abdullah Yeşil [1]

45 133

Bu çalışmada, işletme yönetiminde ve finansal yönetimde önemli bir konu olarak karşımıza çıkan hesap verebilirlik ve iç kontrol sistemi kavramları incelenmektedir. Öncelikle kurumsal yönetim konusu ele alınacak, daha sonra bir kurumsal yönetim ilkesi olarak hesap verebilirlik kavramı tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, işletmelerde gerek kurumsal yönetim gerekse etkin bir finansal yönetimde önemli bir role sahip olan iç kontrol sistemi kavramı incelenmektedir.

In this study, the concepts of accountability and internal audit which are important issues in corporate management and financial management are examined. Initially, corporate governance concept is described and then accountability as one of the corporate governance principles is evaluated. In addition, internal audit concept that has crucial role both in corporate governance of organizations and in efficient financial management is examined

 • 1)Ackerman, J. M. (2005). Social accountability in the public sector: A conceptual discussion. Social Development Papers, Paper No. 82. Washington, D.C.: World Bank
 • 2)Aksoy, T. (2005). Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme, İSMMMO Yayın Organı, Mali Çözüm Dergisi, 72, 1-16.
 • 3)Aksoy, T. (2007). Basel II ve İç Kontrol, Ankara SMMM Odası Yayınları, Ankara. Akyüz, 2006, s.20).
 • 4)Alptürk, E. (2008). Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • 5)Ataman, Ü., Hacırüstemoğlu, R., & Bozkurt, N. (2001). Muhasebe Denetimi Uygulamaları, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • 6)Aysan, M.A. (2006). Kurumsal yönetim ve aile işletmeleri, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul.
 • 7)Balcı, A. (2003). Kamu Yönetiminde ‘Hesap Verebilirlik’ Anlayışı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Balcı vd. (Eds.), Seçkin Yayınları, Ankara. 8)Biçer, A. A. (2006). İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 9)Dabbağoğlu, K. (2007). İç Kontrol Sistemi, Mali Çözüm Dergisi, 82, 159-169.
 • 10)Demirkıran, Ö., Eser, H. B., & Keklik, B. (2011). Demokrasinin Tabana Yayılması, Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 169-192.
 • 11)Demirol, D. (2014). Doğrudan hesap verebilirlik aracı olarak sosyal hesap verebilirlik: Nepal ve Türkiye örnekleri üzerinden bir değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 92, 65-92.
 • 12)Durmuş, C. N., & Taş, O. (2008). SPK Düzenlemeleri Ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında Denetim. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • 13)Erdem, Z. (2014). Hile denetimi ve iç kontrol ilişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • 14)Erdoğan, M. (2006). Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • 15)Eren, V. (2006). Kamu Yönetiminde Denetim Anlayışındaki Gelişmeler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 12(7), 255-267.
 • 16)Ertürk, A. (2010). İşletmelerde hata ve hileyi önlemede iç kontrol sisteminin etkililiği ve bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 17)Eryılmaz, B., & Biricikoğlu, H. (2011). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik. İş Ahlakı Dergisi, 4(7), 19-45.
 • 18)Gül, S. K. (2008). Kamu yönetiminde ve güvenlik hizmetlerinde hesap verebilirlik. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 71-94.
 • 19)Güneş, N. (2012). İşletmelerde iç kontrol sisteminin hileli finansal raporlamayı önlemedeki rolü: Kahramanmaraş'ta bir alan çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • 20)Gürbüz, A. O., & Ergincan, Y. (2004). Kurumsal yönetim: Türkiye'deki durumu ve geliştirilmesine yönelik öneriler. Literatür Yayınları.
 • 21)Kaval, H. (2005). UFRS (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • 22)Kesim, H. K., & Petek, A. (2005). Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri Çerçevesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi. Amme İdaresi Dergisi, 38(4), 39-58. 23)Kızıltaş, E. (2005). Kamu Harcamalarında Etkinlik Arayışı Açısından Günümüz Bütçe Sistemlerindeki Yeni Kavramlar (I), Bütçe Dünyası, 22, 4-13.
 • 24)Köse, Y.E. (2010). Kurumsal yönetim ve hile denetimi üzerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • 25)Malena, C., & McNeil, M. (2010). Demanding good governance: Lessons from social accountability initiatives in Africa. World Bank Publications.
 • 26)Mulgan, R. (2003). Holding power to account: accountability in modern democracies. Palgrave Macmillan Ltd.
 • 27)Parlak, B. (2011). Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa. 28)Pazarcık, O. (2004). Aile işletmelerinin tanımı kurumsallaşması ve yönetişimi. 1.Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 403-414.
 • 29)Pickett, S. (2000). Developing internal audit competencies. Managerial Auditing Journal, 15(6), 265-278.
 • 30)Plant, F. J. (2011). Carl J. Friedrich on Responsibility and Authority, Public Administration Review, 71 (3), 471-482. 31)Romzek, B. S. (2000). Dynamics of public sector accountability in an era of reform. International Review of Administrative Sciences, 66(1), 21-44.
 • 32)Selimoğlu, Y. (2010). Kamu Yönetiminde Yönetişimin Bir Unsuru Olarak Şeffaflık Ve Bilgi Edinme Hakkı: Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Karaman.
 • 33)Sözen, S. (2005). Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kluvers, R., & Tippett, J. (2010). Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study. International Journal of Business and Management, 5(7), 46.
 • 34)Uzay, Ş. (2008). İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Muhasebe-Eğitim: Eğilim ve Etkileşimler, Belek/Antalya, T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 21-25 Mayıs 2003.
 • 35)Ülgen, H., & Mirze, K. (2004). Stratejik Yönetim. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • 36)Yurtsever, G. (2008). Bankacılığımızda İç Kontrol, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah Yeşil
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 15, 2019

Bibtex @research article { yonbil512655, journal = {Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1984}, address = {Zeki YÜKSEKBİLGİLİ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi}, key = {cite}, author = {Yeşil, Abdullah} }
APA Yeşil, A . (2019). Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (6), 1-12. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yonbil/issue/42624/512655
MLA Yeşil, A . "Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1-12 <http://dergipark.org.tr/yonbil/issue/42624/512655>
Chicago Yeşil, A . "Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi AU - Abdullah Yeşil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 6 SN - -2149-1984 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi %A Abdullah Yeşil %T Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi %D 2019 %J Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2149-1984 %V 5 %N 6 %R %U
ISNAD Yeşil, Abdullah . "Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 6 (February 2019): 1-12.
AMA Yeşil A . Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi. YÖNBİL. 2019; 5(6): 1-12.
Vancouver Yeşil A . Finansal Yönetimde Hesap Verebilirliğin Ve İç Kontrolün Önemi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 5(6): 12-1.