Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 115 - 124 2017-06-22

Effects of Different Harvest Dates and Mixture Rates on the Yield and some Silage Quality Characteristics of Legume Mixtures with Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.)
Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi

Yaşar Tuncer Kavut [1] , Hakan Geren [2]

141 0

 

This study was executed in order to determine the effects of different harvest dates (early spring; the last week of March, mid spring; second week of April and late spring; last week of April) and various mixture rates (mixture of annual ryegrass + legume; 100+0%, 80+20%, 60+40%, 40+60%, 20+80% and 0+100%, respectively) of some annual legumes (Vicia sativa, Lathyrus sativus and Pisum arvense) with annual ryegrass grown as winter second crop on the dry matter yield and some silage parameters on Bornova experimental fields of Faculty of Agriculture in Ege University during the years of 2012-2014. According to 2 years average delaying harvest dates increased plant height, dry matter yield, NDF and ADF but decreased crude protein content and grass ratio in mixture. Higher legume ratio in the mixture increased dry matter yield and crude protein content. Common vetch or hairy vetch with annual ryegrass were the best alternatives with regard to yield and quality characteristics in the region under Mediterranean climatic conditions.

 

Çalışma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün Bornova-İzmir’de bulunun deneme tarlalarında, 2012-2014 yılları arasında 2 yıl süreyle sürdürülmüştür. Denemede, İtalyan çiminin, 5 farklı baklagil yembitkisi (Vicia sativa, Vicia villosa, Lathyrus sativus, Pisum arvense ve Trifolium resupinatum) ile oluşturduğu karışımların, farklı biçim zamanlarındaki [I. Erken ilkbahar (Mart ayının son haftası), II. İlkbahar ortası (Nisan ayının ikinci haftası) ve III. Geç ilkbahar (Nisan ayının son haftası)] bazı silajlık verim ve kalite özellikleri incelenmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, hasat tarihlerin geciktirilmesiyle bitki boyu, kuru madde verimi, ADF ve NDF artış göstermiş, karışımdaki buğdaygil oranı ile ham protein oranı değerleri düşmüştür. Karışımlar içerisindeki baklagil oranı arttıkça, kuru madde verimi ile ham protein oranı artış göstermiştir. Karışım türleri içinde ise İtalyan çiminin adi ve tüylü fiğ türleri ile oluşturduğu karışımlar, Akdeniz koşulları için en yüksek verim ve kalite özelliğine sahip olmuşlardır.

 • Aasen, A., Baron, V.S., Clayton, G.W., Dick, A.C. and McCartney, D.H., 2004. Swath Grazing Potential of Spring Cereals, Field Pea and Mixtures with other Species, Canadian J. of Plant Sci, 84(4), p: 1051-1058.
 • Acar, Z., Ö.Ö. Aşçı, İ. Ayan, H. Mut ve U. Başaran. 2006. Yembitkilerinde Karışık Ekim Sistemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3), s: 379-386.
 • Açıkgöz, N. 1993. Tarımda Araştırma ve Deneme Metodları (III.Basım). Ege Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 478, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova-İzmir, 202s.
 • Aksoy, İ. ve H. Nursoy. 2010. Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Komposizyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi. Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 16(6), s: 925-931.
 • Alçiçek, A. ve K. Karaayvaz. 2002. Çiftçi Koşullarında Silo Yapımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TAYEK/TYUAP Toplantısı Bildirileri, ETAE Yayın no: 106, s: 136-147. Alizadeh, K. and Teixeira da Silva, J.A., 2013. Mixed Cropping of Annual Feeed Legumes With Barley Improves Feed Quantity and Crude Protein Content Under Dry-Land Conditions, Maejo International Journal of Science and Technology, 7(1), p: 42-47.
 • Anonim, 2014. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir.
 • Anwar, A., M. Ansar, M. Nadeem, G. Ahmad, S. Khan and A. Hussain. 2010. Performance of Non-Traditional Winter Legumes With Oats for Forage Yield Under Rainfed Conditions. Journal of Agric. Res., 48(2), p: 171-179.
 • Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1998, Hasat Dönemlerinin Bazı Değerli Yembitkilerinin Verimine ve Yem Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1997-ZRF-009 nolu proje, Bornova-İzmir, 38s.
 • Avcıoğlu, R., H. Soya ve H. Geren. 2000. Ege Bölgesinde Kışlık İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1998-ZRF-042, Kesin Sonuç Raporu, 72s.
 • Aydın, İ. ve F. Uzun. 2002. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı, Ondokuz Mayıs ÜniversitesiZiraat Fakültesi Ders Kitabı, no:9, 313s.
 • Balabanlı, C., S. Albayrak, M. Türk and O. Yüksel. 2010. A Research on Determination of Hay Yields and Silage Qualities of Some Vetch+Cereal Mixtures. Turkish Journal of Field Crops, 15(2), p: 204-209.
 • Canbolat, Ö., H. Kara ve İ. Filya. 2013. Bazı Baklagil Kaba Yemlerinin İn Vitro Gaz Üretimi, Metabolik Enerji, Organik Madde Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimlerinin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), s: 71-81.
 • Değirmenci, R. ve R. Avcıoğlu. 2005. Bazı Baklagil ve Tahıl Karışımlarının Hasıl Verimi ile Silaj Kalitesi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. (Basılmamış Doktora Tezi), 146s, İzmir.
 • Dumlu, Z. ve M. Tan. 2009. Erzurum Şartlarında Yetişen Bazı Baklagil Yembitkileri ve Karışımlarının Silaj Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2), s: 15-21.
 • Geren, H., R. Avcıoğlu, ve H. Soya. 2004. Bazı Fiğ (Vicia sativa) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Hasıl Performansları Üzerinde Araştırmalar, Anadolu, J. of AARI 14(2), s: 35-48.
 • Geren, H., R. Avcioglu, H. Soya ve B. Kir. 2008. Intercropping of corn with cowpea and bean: biomass yield and silage quality, African Journal of Biotechnology, 7(22):4100-4104.
 • Geren, H., Y. Evrenosoğlu ve E. Günen. 2010. Bağ Arasında Yetiştirilen Yeşil Gübre Amaçlı Bazı Baklagil Yembitkilerinin Verim ve Kaliteye Etkisi I- Hasıl Verimi ve Diğer Özellikler, Anadolu, J. of AARI 20(1), s: 51-67.
 • Gülenç, Ş. ve H. Soya. 1997. Kışlık İkinci Ürün Olarak Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.)’in Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Yulaf (Avena sativa L.) İle Karışımlarında Değişik Hasat Dönemlerinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir, 95s.
 • Kaçar, B. 1989. Bitki Fizyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1153 Ders Kitabı: 323
 • Karagic, D., S. Vasiljevic, S. Katic, A. Mikic, D. Milic, B. Milsevic and N. Dusanic. 2011. Yield and Quality of Winter Common Vetch (Vicia sativa L.) Haylage Depending on Sowing Method. Biotechnology in Animal Husbandry, 24(4), p: 1585-1594. Kusvuran, A., M. Kaplan and R.I. Nazli. 2014. Effects of Mixture Ratio and Row Spacing in Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.) Intercropping system on Yield and Quality Under Semiaarid Climate Conditions. Turkish Journal of Field Crops, 19(1), p: 118-128.
 • Lithourgidis, A.S., I.B. Vasilakoglou, K.V. Dhima, C.A. Dordas and M.D. Yiakoulaki. 2006. Forage yield and Quality of Common Vetch Mixtures With Oat and Triticale in Two Seeding Ratios. Field Crops Research, 99, p: 106-113.
 • Özkan, Ç.Ö. ve A. Kamalak. 2006. Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Bazı Baklagil Yembitkilerinin Sindirim Derecelerinin ve Metabolik Enerji Değerlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği ile Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 37s.
 • Rakeih, N., H. Kayyal, A. Larbi and N. Habib. 2010. Forage Potential of Triticale in Mixtures With Forage Legumes in Rainfed Regions (Second and Third Stability Zones) in Syria. Jordan J. of Agricultural Sci, 6(2), s: 194-207.
 • Soya, H., H. Geren ve R. Avcıoğlu. 1997. Yembitkileri, Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, 223s.
 • Soya, H., H. Geren ve R. Avcıoğlu. 2003. İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasat Zamanlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Bil. Araş. Projesi No: 2001-ZRF-010 Kesin Sonuç Raporu, 28s.
 • Tansı, V. 1987. Çukurova Bölgesinde Mısır ve Soyanın İkinci Ürün olarak Değişik Ekim Sistemlerinde Birlikte Yetiştirilmesinin Tane ve Hasıl Yem Verimine Etkisi Üzerine Araştırmalar, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), 241s, Adana.
 • Vasilakoglou, I. and K. Dhima. 2008. Forage Yield and Competition Indices of Berseem Clover Intercropped With Barley. Agronomy Journal, 100 (6), p: 182-190. Yaktubay, Ş. ve Anlarsal, A.E. 1999. Çukurova Koşullarında Farklı Ekim ve Biçim Zamanlarının Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) çeşitlerinin Arpa (Hordeum vulgare L.) ile Karışımlarında Verim ve Verimler İlgili Özelliklere Etkisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Adana.
 • Yolcu, H., Daşçı, M. ve Tan, M., 2009. Farklı Oranlarda Ekilen Yembezelyesi + Tahıl Karışımlarının Verim ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, s: 846-849, Hatay.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Yaşar Tuncer Kavut (Primary Author)

Author: Hakan Geren

Bibtex @research article { zfdergi387050, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {115 - 124}, doi = {10.20289/zfdergi.387050}, title = {Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kavut, Yaşar Tuncer and Geren, Hakan} }
APA Kavut, Y , Geren, H . (2017). Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 115-124. DOI: 10.20289/zfdergi.387050
MLA Kavut, Y , Geren, H . "Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 115-124 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387050>
Chicago Kavut, Y , Geren, H . "Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 115-124
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi AU - Yaşar Tuncer Kavut , Hakan Geren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387050 DO - 10.20289/zfdergi.387050 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 124 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387050 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387050 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi %A Yaşar Tuncer Kavut , Hakan Geren %T Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387050 %U 10.20289/zfdergi.387050
ISNAD Kavut, Yaşar Tuncer , Geren, Hakan . "Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 115-124. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387050