Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 207 - 213 2017-06-22

The Effect of Different Volimetric Rates of The Peat and Pumice Mixtures on Yield and Quality of Mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing)
Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Mehmet Çetin [1] , Erkan Eren [2]

112 0

 

This research was carried out to determine the effects of peat-pumice mixtures on yield and quality of Agaricus bisporus. In the study, pumice, in different diamaters (0-4 mm: small size; 4-8 mm: mixed size; 8-16 mm: large size), was mixed with peat (0%-control, 5%, 10%, 15%, 20%; (Peat/Pumice; v/v)) and used as casing soil. The 85 % peat + 15 % mixed size pumice mixture was found to be most effective and provided an 21% increase in yield when compared to control treatment. When considering the weight of sporophore and cap, peat with %5 - 10 - 15 volumetric mixtures of different diamensions of pumice were resulted more high values observed depends on control treatment.

Bu çalışma, Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde, örtü materyali olarak kullanılan torfa belli oranlarda eklenecek farklı boyutlardaki pomza taşının mantar verim ve kalitesi üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, ince (0 - 4 mm), karışık (4 - 8 mm) ve iri (8 - 16 mm) boyutlarda temin edilen pomza, torf ile %5 - %10 - %15 - %20 oranlarında karıştırılmış ve ayrıca kontrol amacıyla torf tek başına kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, verim bakımından %85 torf +%15 karışık pomza uygulamasının etkili olduğu bulunmuştur. Bu karışım kontrol uygulaması olan torfa göre % 21 oranında verim artışı sağladığı tespit edilmiştir. Karpafor ağırlığı ve şapka ağırlığı dikkate alındığında farklı boyutlardaki pomzanın hacimsel olarak %5 - 10 - 15 oranlarda torf ile karıştırılması sonucunda kontrole göre daha yüksek değerlerin elde edildiği görülmüştür.    

 • Ağaoğlu, S. ve E. İlbay. 1991. Değişik örtü materyallerinin mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kullanım imkanları üzerine bir araştırma, Türktur Aş. Yayınları, yayın no: 2, Ankara, 13.
 • Aksu, Ş. ve A. Günay. 1996. Perlit, Volkanik Tüf, Torf ve Buğday Kepeğinin Mantar Misel Üretiminde Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, Yalova.
 • Boztok, K. 1984. Kültür mantarı (Agaricus bisporus L. Sing) yetiştiriciliğinde farklı kapaklık materyalin ürüne etkileri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (11): 133-137.
 • Boztok, K. 1990. Mantar Üretim Tekniği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no: 489, Ege Üni. Basımevi, Bornova/İZMİR.
 • Çolak, M. 2004. Temperature profiles of Agaricus bisporus in composting stages and effects of different composts formulas and casing materials on yield. African Journal of Biotechnology Vol. 3 (9), p. 456-462.
 • Düzgüneş, O., T., Kesici. ve F. Gürbüz. 1983. İstatistik metotları I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları, no: 861, ders kitabı, Ankara.
 • Demirer, T. ve İ. Özer. 2000. Perlit, pomza, torf ve talaş karışımlarından oluşan örtü toprağının yemeklik mantar (Agaricus bisporus)’da verim ve kaliteye etkisi. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 348 – 353s, Bergama, İzmir.
 • Eicker, A. and M. Van Greuning. 1989. Economical alternatives for topogenous peat as casing material in the cultivation of Agaricus bisporus in South Africa. South African Journal of Plant and Soil, 6 (2):129-135.
 • Eren, E. ve K. Boztok. 2013. Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 3(1): 9 – 16.
 • Erkel, İ. ve İ. Moltay, 1992. Mantar yetiştiriciliğinde değişik örtü materyali karışımlarının kullanılma olanakları, Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt I, Yalova.
 • Erkel, İ. 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul.
 • Erkel, İ. 2009. The Effect Of Peats From Different Origin On Yield And Earliness In Mushroom (Agaricus Bisporus L.) Cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (2): 773-776.
 • Flegg, P.B. and D.A. Wood. 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom, 141-178.
 • Gier, J.F. 2000. A different perspective on casing soil, 15. International congress on the science and cultivation of edible fungi, Maastricht ( Netherland), 931-934.
 • Gierzszynski, M. 1974. The effect of the physical and chemical properties of casing layer on cropping in mushrooms, Horti-cultural. Abstract, 45, 4200.
 • Gülser, C. and A. Pekşen. 2003. Using tea waste as a new casing material in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation, Bioresource Technology, 88, 153-156.
 • Hayes, W.A. 1981. Interrelated studies of physical, chemical and biological factors in casing soils and relationships with productivity in commercial culture of Agaricus bisporus Lange, Mushroom Sci. 1 (2), 103-129.
 • Holmes, S. 2004. Peat and peat alternatives: their use in commercial hortuculture in England and Wales, A report for horticulture and potatoes division department.
 • Labuschagne, P., A., Eicker and M. van Greuning. 1995. Casing medium for Agaricus cultivation in South Africa, a preliminary report. In Elliott, T.J. (Ed), Science and Cultivation of Fungi, Balkema, Rotterdam, 329-344.
 • Nair, N.G. 1997. Use of spent compost as a casing material. Mushroom News, 25 (9): 12-22.
 • Noble, R. and R.H. Gaze. 1995. Properties of casing peat types and additives and their influence on mushroom yield and quality. Mushroom Science, 305-312.
 • Özer, C. ve V. Şeniz, 1992. Farklı Örtü Toprağı Karışımlarının Değişik Zamanda ve Kalınlıklarda Örtülmesinin Mantar Üretimine ve Erkenciliğine Etkisi. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt I, Yalova.
 • Özşimşir, S. ve L. Arın. 1996. Farklı örtü toprağı karışımlarının mantar (Agaricus bisporus) verim, erkencilik ve kalitesine etkisi, Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, Yalova, 220-225.
 • Pardo, A., J.A. de Juan. and J.E. Pardo. 2003a. Characterisation of different substrates for possible use as casing in mushroom cultivation, Food, Agriculture and Environment 1(1): 107-114.
 • Pardo, A., J.A. de Juan. and J.E. Pardo. 2003 b. Performance of composted vine shoots as a peat alternative in casing materials for mushroom cultivation, Food, Agriculture and Environment 1(2): 209-211.
 • Pardo, G.A. and G.J.E. Pardo. 2008. Evaluation of casing materials made from spent mushroom substrate and coconut fibre pith for use in production of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Spanish Journal of Agricultural Research, Vol 6, No 4. 683-690.
 • Price, S. 1991. The Peat Alternatives Manual, A guide for the Professional horticulturist and landscaper, Friends of the Earth, London, U.K., 40-51.
 • Ralph, H. and J.R. Kurtzman. 2004. Casing properties: required. desired and beliefs. International Journal of Mushroom Sciences, 97, 24-31.
 • Shandiya, T.R. 1989. Mushroom compost and casing research in India. Mushroom Science 12 (1), 743-752.
 • Sharma, H.S.S, D. McCall and G. Lyons. 1996. Chemical changes in peat as a result of neutralizing with lime during the preparation of mushroom casing. In: Royse D (ed) The Proceedings of the 2nd Mushroom Biology and Mushroom Products, Penn State University, University Park, Pennsylvania, pp 363-372.
 • Szmidt, R.A.K. 1994. Recycling of spent mushroom substrates by aerobic composting to produce novel horticultural substrates, In: Wuest, P.J. (Ed), Environmental, Agricultural and Industrial uses for spent mushroom substrate from mushroom farms, The JG Press Inc. Emmaus, PA, USA, 134-143.
 • Taşkın, H., G. Baktemur, Ş. Kurt and S. Büyükalaca. 2008. Örtü toprağı olarak kullanılan torfa belli oranlarda karıştırılan zeolitin mantar verim ve kalitesine etkisi. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim 2008, Kocaeli, 49-52.
 • TS EN 1097-6, 2002. Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler, Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Vedder, P.J.C. 1989. Practical experience with the casing technique. Mushroom Science 12: 381-385.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Çetin (Primary Author)

Author: Erkan Eren

Bibtex @research article { zfdergi387305, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {207 - 213}, doi = {10.20289/zfdergi.387305}, title = {Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çetin, Mehmet and Eren, Erkan} }
APA Çetin, M , Eren, E . (2017). Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 207-213. DOI: 10.20289/zfdergi.387305
MLA Çetin, M , Eren, E . "Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 207-213 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387305>
Chicago Çetin, M , Eren, E . "Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 207-213
RIS TY - JOUR T1 - Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi AU - Mehmet Çetin , Erkan Eren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387305 DO - 10.20289/zfdergi.387305 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 213 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387305 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387305 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi %A Mehmet Çetin , Erkan Eren %T Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387305 %U 10.20289/zfdergi.387305
ISNAD Çetin, Mehmet , Eren, Erkan . "Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 207-213. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387305