Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 1094 - 1104 2018-12-15

ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
SURGICAL RESULTS IN PATIENTS WITH ENTROPTION

Ali Şimşek [1] , Ali Asgar Yetkin [2] , Mübeccel Bulut [3]

50 171

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde entropiyon tanısı ile cerrahi tedavi uyguladığımız hastaların etyoloji, cerrahi prosedürlerimiz ve tedavi sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem : kliniğimizdeentropiyon nedeni ile cerrahi geçiren 35 olgunun dosyaları retrospektif olarak tarandı. Olguların hangi cerrahi prosedürleopere edildiği, postoperatif klinik bulguları ve semptomları 1. gün, 10. gün ve 4. ayda not edildi. Cerrahi prosedürlere ve entropiyon özelliklerine göre olgular gruplandırıldı. Postoperatif kontrollerinde göz hareketlerinin serbestliği, korneaya temas eden kirpiklerin varlığı, kirpiklerin dışa dönmesi, kapak kenarında skarlaşma, rekürrens ve hasta memnuniyeti değerlendirildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 73,  19’u(%51.35)  erkek,  18’i(%48.64)  kadındı. 26 gözde (%70.27) üst kapak, 10 olguda (%27.02)  alt kapak, bir gözde(%2.70) ise alt ve üst kapak entropiyonu mevcuttu. 15 gözde  (%40.54) senil, 22 gözde(%59.45) skatrisyelentropiyon mevcuttu.14 göz(grup 1)  weis prosedürü ile, 5 göz(grup 2)  lateraltarsalstrip prosedürü ile 18 göz(grup 3) jones prosedürü ile ameliyat edildi.Wiesprosedürü uyguladığımız 2 hastada cerrahi yetersizlik, 1 hastada rekürrens izlendi ve 12 hasta(85.71) tedaviden memnundu. Jonesprosedürü uyguladığımız hastaların 2 hastada cerrahi yetersizlik, 1 hastada rekürrens izlendi ve 15 hasta( %83.33) tedaviden memnundu. Lateraltarsalstrip yöntemi uyguladığımız hastalarda rekürrens izlenmedi ve olguların hepsi memnundu.

Sonuç: Entropiyon cerrahi tercihinde preoperatif muayene ve patolojinin anlaşılması cerrahi sonucunun tatminkarlığı için oldukça önemlidir. Patogenezine göre uygun cerrahiyi seçmek, hastanın rahatsızlık şikayetlerinin giderilmesi, entropiyonungörme kaybına kadar ilerleyebilen komplikasyonlarının önlenebilmesi ve tekrar cerrahiye gitmemek için oldukça önem arz etmektedir.

Aim:Inourstudy, weaimedtoevaluatetheetiology, surgicalproceduresandtreatmentresults of thepatientswhounderwentsurgerywiththediagnosis of entropion in ourclinic.

Method:Thefiles of 35 patientswho had undergonesurgeryduetoentropionwereretrospectivelyreviewed.Surgicalproceduresandsymptomswererecorded on the 1st day, 10th dayand 4th month.  Casesweregroupedaccordingtosurgicalproceduresandentropioncharacteristics.  Inthepostoperativecontrols, freedom of eyemovements, presence of lashes in contactwiththecornea, swelling of theeyelashes, scarring on theedge of thelid, recurrenceandpatientsatisfactionwereevaluated.

Results:Themeanage of thepatientswas 73 years, 19 (51.35%) weremaleand 18 (48.64%) werefemale.Uppereyelidwasfound in 26 eyes (70.27%), lowereyelidwasfound in 10 cases (27.02%) andupperandlowereyelidentropionwasfound in oneeye (2.70%).15 eyes (40.54%) had senileand 22 eyes (59.45%) had scatricialentropion.14 eyes (grup 1)wereoperatedwiththeweisprocedure, 5 (grup 2)eyeswereoperatedwithlateraltarsalstripand 18 (grup 3)eyeswereoperatedwithjonesprocedure.Surgicalinsufficiency in 2 patientsundergoingWiesprocedure,  Onepatient had recurrenceand 12 patients (85.71) weresatisfiedwiththetreatment.Surgicalfailure of 2 patients in theJonesprocedure,Recurrencewasobserved in 1 patientand 15 patients (83.33%) weresatisfiedwiththetreatment.No recurrencewasobserved in thepatientswhounderwentlateraltarsalstripmethodandallcasesweresatisfied.

Result:Preoperativeexaminationandunderstanding of pathology in entropionsurgery is importantforthesatisfaction of thesurgicaloutcome.Tochoosetheappropriatesurgeryaccordingtothepathogenesis,It is veryimportanttoavoidthepatient'sdiscomfortcomplaints, topreventthecomplications of entropionwhich can progresstovisionlossand not togotosurgeryagain.

 • 1. Cahill KV, Doxanas MT. Eyelidabnormalities: Ectropion, entropion, trichiasis. In: Tasman W, Jaeger EA, eds. Duane'sClinicalOphthalmology on CD-ROM. Lippincott:Williams&Wilkins; 2005. Chapter 73.
 • 2. OlverJM.BarnesJA.Effectivesmall- ncisionsurgeryforinvolutionallowereyelidentropion. Ophthalmology2000;107:1982–88.
 • 3. Damasceno RW. Osaki MH. Dantas PE. Belfort R. JrInvolutionalentropionandectropion of thelowereyelid:prevalenceandassociated risk factors in theelderlypopulation.OphthalPlastReconstrSurg2011;27(5):317–20.
 • 4. Ünal M. Entropiumtrikiasis. Okuloplasti (1.baskı). İstanbul; TOD Yayınları;2003: 153-63.
 • 5. Frick KD. Melia BM, Buhrmann RR. West SK. Trichiasisanddisability in a trachomaendemicarea of Tanzania. ArchOphthalmo. 2001; 119(12): 1839–44.
 • 6. RaininEA .Senileentropion. ArchOphthalmol 1979;97:928–30
 • 7. Jackson ST. Surgeryforinvolutionalentropion.OphthalmicSurg 1983; 14:322–26
 • 8. De Roetth A.Mechanism of thesenileentropion.Trans Pacific Coast Oto-OphthalmolSoc1963; 44:173
 • 9. Dalgliesh R. Smith JLS.Mechanicsandhistology of senileentropion. Br J Ophthalmol 1966;50:79
 • 10. Wies FA. Surgicaltreatment of entropion. J IntCollSurg1954; 21:758
 • 11. Quickert MH. In: Sorsby A (ed) Modern ophthalmology,Vol. 4, 2nd edn. Butterworth, London, p 939
 • 12. Jones LT, Reeh MJ, Wobig JL. Senileentropion, a newconceptforcorrection. Am J Ophthalmol1972; 74:327.13. Scheepers MA, Singh R, Ng J, Zuercher D, GibsonA,Bunce C, FongK, Michaelides M, OlverJ . A randomizedcontrolledtrialcomparingevertingsutureswithevertingsuturesand a lateraltarsalstripforinvolutionalentropion. Ophthalmology2010; 117(2):352–55.
 • 14. Millman AL, Katzen LB, Putterman AM. Cicatricialentropion:ananalysis of itstreatmentwithtransverseblepharotomyandmarginalrotation. Ophthalmic Surg.1989; 20(8): 575–9.
 • 15. Collin JR, Rathbun JE. Involutionalentropion: a reviewwithevaluation of a procedure. ArchOphthalmol 1978;96:1058–64.
 • 16. Barnes JA, Bunce C, Olver JM. Simple effectivesurgeryforinvolutionalentropionsuitableforthe general ophthalmologist. Ophthalmology 2006;113(1):92-6.
 • 17. van den Bosch WA, Rosman M, Stijnen T. Involutionallowereyelidentropion: results of a combinedapproach. OphthalmicSurgLasers 1998;29(7):581-6.
 • 18. Wesley RE, Collins JW. Combinedprocedureforsenileentropion. OphthalmicSurg 1983;14:401-5.
 • 19. Baylis HI, Hamako C. Tarsalgraftingforcorrection of cicatricialentropion. OphthalmicSurg1979; 10(7):42–8.
 • 20. Mazhar Osman, Sıhhat Almanakı, Kader Matbaası, İstanbul 1933, s.758.
 • 21. Nuri Fehmi Ayberk, “Dünya Trahom Mücadelesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi,1931;1(11-12), 688-710.
 • 22. Nuri Fehmi Ayberk, “Türkiye’de Trahom Mücadelesi Tarihçesine Ait Hatıralarım”, Göz Kliniği, S. 10, Ekim 1961, s. 129.
 • 23. “Yüzme Havuzları ve Trahom”, Akşam, 3 Ağustos 1943.
 • 24. Ayberk, Nuri Fehmi, “Türkiye’de Trahom Mücadelesi Tarihçesine Ait HatıralarımII”, Göz Kliniği, S. 11, Kasım 1961, s.5
 • 25. Boboridis K, Bunce C, Rose G. A comparativestudy of twoproceduresforrepair of involutionallowereyelidentropion. Ophthalmology 2000;107:959–61.
 • 26. Çiftçi F, Sönmez M, Ünal M, Gülecek O. ‹nvolüsyonelentropiumda kombine cerrahi. Türk Oftalmol Gaz 2000;30:215-9.
 • 27. Lance SE, Wilkins RB. Involutionalentropion. A retrospectiveanalysis of theWiesprocedurealoneorcombinedwith a horizontalshorteningprocedure. OphthalmPlastic&ReconstrSurg 1991; 7: 273-7.
 • 28. Liu D. Lowereyelidtightening: a comparativestudy. OphthalPlastReconstrSurg 1997;13:199–203.
 • 29. Rougraff PM, Tse DT, Johnson TE, Feuer W. Involutionalentropionrepairwithfornixsuturesandlateraltarsalstripprocedure.OphthalPlastReconstrSurg 2001;17:281–7.
 • 30. Hoda M kamel El-Sobky, Sameh S Mandour, Mona M mohammedAllam. WiesprocedureversusJonesprocedure in thesurgicalcorrection of acquiredlowereyelidinvolutionalentropiyon. Menoufa MJ.2017;30(2):507-11
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0002-5077-8721
Author: Ali Şimşek
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9489-998X
Author: Ali Asgar Yetkin

Orcid: 0000-0003-1311-2282
Author: Mübeccel Bulut

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { adiyamansaglik485141, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1094 - 1104}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.485141}, title = {ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ}, key = {cite}, author = {Şimşek, Ali and Yetkin, Ali Asgar and Bulut, Mübeccel} }
APA Şimşek, A , Yetkin, A , Bulut, M . (2018). ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (3), 1094-1104. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.485141
MLA Şimşek, A , Yetkin, A , Bulut, M . "ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1094-1104 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/40184/485141>
Chicago Şimşek, A , Yetkin, A , Bulut, M . "ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1094-1104
RIS TY - JOUR T1 - ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ AU - Ali Şimşek , Ali Asgar Yetkin , Mübeccel Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.485141 DO - 10.30569/adiyamansaglik.485141 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1094 EP - 1104 VL - 4 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.485141 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.485141 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ %A Ali Şimşek , Ali Asgar Yetkin , Mübeccel Bulut %T ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.485141 %U 10.30569/adiyamansaglik.485141
ISNAD Şimşek, Ali , Yetkin, Ali Asgar , Bulut, Mübeccel . "ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 3 (December 2018): 1094-1104. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.485141
AMA Şimşek A , Yetkin A , Bulut M . ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1094-1104.
Vancouver Şimşek A , Yetkin A , Bulut M . ENTROPİYONLU OLGULARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1104-1094.