Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1238 - 1245 2019-04-15

Research of the Relation Between Visfatin, Obestatin AndInsulin Resistance in Gestational Diabetes Mellitus Diagnosis Situations
Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması

Ahmet onur Derin [1] , Umut UNCU [2] , Mahmut Bozkurt [3] , Nazan Çelik [4] , Fatoş Uncu [5] , İhsan Halifeoğlu [6]

46 148

Aim: Oral Glucose Tolerance Test, a diabetes screening method for pregnant women, is very important for the diagnosis of Gestasyonel Diabetes Mellitus and for early diagnosis in mother and baby. In this study, it was aimed to investigate the relationship between Visfatin and Obestatin in parameters with insulin resistance parameters in Gestasyonel Diabetes Mellitus individuals.

Materials and Methods: 41 healthy (control) and 34 Gestasyonel Diabetes Mellitus patients were included in the study. During the routine analysis of voluntary participation certificate, blood samples were taken from the aprotinin-containing tubes.

Results: Age distribution was found to be significant among the groups included in the study. When Gestasyonel Diabetes Mellitus   and control groups were compared in terms of serum lipid levels, triglyceride value was found statistically significant (p <0.05). While there was a significant difference between obestatin levels in Gestasyonel Diabetes Mellitus pregnant women who did not develop insulin resistance and insulin resistance (p <0.05), there was no significant difference between visfatin levels (p> 0.05).

Conclusion: There was no statistically significant relationship between visfatin and obestatin (p> 0.05). Although there was a significant difference (p <0.05) between obestatin and insulin resistance, there was nosignificant difference in visfatin (p> 0.05).

Amaç: Gebeler için bir diyabet tarama yöntemi olan OGTT, GDM tanısı koymada ve erken teşhiste anne ve bebek için çok önemlidir. Bu çalışmada da GDM’ li bireylerde “Visfatin ve Obestatin” parametreleri insülin direnci ile ilgili parametrelerle karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 41 sağlıklı (kontrol) ve 34 GDM tanısı alan bireyler dahil edilmiştir. Gönüllü katılım belgesi dolduran gebelerden rutin tahlilleri sırasında bir defaya mahsus aprotinin içeren tüplere kan örnekleri alınarak gerekli parametreler çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil ettiğimiz gruplar arasında yaş dağılımı anlamlı bulunmuştur. GDM ve kontrol grupları serum lipit düzeyleri açısından karşılaştırıldığında trigliserid değeri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). İnsülin direnci gelişen ve insülin direnci gelişmemiş olan GDM’li gebelerde obestatin düzeyleri arasında anlamlı bir fark varken (p<0.05), visfatin düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda, visfatin ve obestatin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). İnsülin direnci gelişen ve insülin direnci gelişmeyen GDM’li grupta obestatin arasında anlamlı bir fark bulunmasına (p<0.05) rağmen visfatin ile anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 
 • Kaynaklar.1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care. 2014;37(1):14-80.
 • 2. Reece EA, Leguizamon G, Wiznitzer A: Gestational diabetes: the need for a common ground. Lancet 2009,373:1789-97.
 • 3. Işıkkent NT: Anne Serum Resistin ve Visfatin Düzeylerinin Gestasyonel Diabetes Mellitus İle İlişkisi. Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi, 2013.
 • 4. Öncül M. Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Taramasında Leptin, Oksidatif Stresin Önemi. Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2006.
 • 5. Mecdi M. Gebelikte Gestasyonel Diyabetus Mellitus Gelişen Gebelerin Postpartum Süreçte Diyabet Taramasına Gitmelerini Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 6. Aladağ H. Gebelik Diyabeti Erken Gebelik Haftalarında Saptanabilir mi? Uzmanlık Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2008.
 • 7. Çamlıbel H. Karaciğer Sirozu Olan Hastalarda Serum Visfatin, HbA1c, İnsülin, C Peptid ve Açlık Kan Şekeri (AKŞ) Düzeyleri. Uzmanlık Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2014.
 • 8. Yavuz MC. Metabolik Kontrolleri İyi ve Kötü Diabetik Periodontitisli Hastaların ve Nondiabetik Periodontitisli Hastaların Dos Tükürük ve Serum Örneklerinde Visfatin Seviyelerinin Araştırılması ve Periodontitisin Klinik ve Biyokimyasal Parametreleri İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
 • 9. Taşkesen D. Obez Çocuklarda Açlık ve Postprandial Serum Visfatin Düzeyleri; Antropometrik Ölçüler, Karbonhidrat ve Lipid Metabolizmasıyla İlişkisi. Uzmanlık Tezi, Eskişehir; Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010.
 • 10. Uçgun T. Yavaş Koroner Akımda Serum Lipokin (Omentin ve Visfatin) Düzeyleri. Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2013.
 • 11. Gönen C. Polikistik Over Sendrom’lu Hastalarda İnsülin Rezistansını Gösteren Adiponektin Ghrelin, Resistin ve Visfatin Düzeylerinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012.
 • 12. Gönen C. Polikistik Over Sendrom’lu Hastalarda İnsülin Rezistansını Gösteren Adiponektin Ghrelin, Resistin ve Visfatin Düzeylerinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012.
 • 13. Baykuş Y. Gestasyonel Diyabetes Mellituslu Hastalarda Ghrelin, Obestatin ve Preptin Düzeylerinin ve Aralarındaki İlişkinin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2010.
 • 14. Bozkurt M. Tip 2 Diyabetli Hastalarda İnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonu ile Leptin Grelini Obestatin ve Resistin İlişkisi. Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2009.
 • 15. Memi G. Obezite İle İndüklenen Kardiyak Hemodinamik Değişimler Üzerine Egzersiz ve Obestatinin Koruyucu Rolü. Doktora Tezi, Edirne; Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • 16. Kösenli V. Obezite ve İnsülin Direnci. Uzmanlık Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2014.
 • 17. O'Sullivan JB: Diabetes mellitus after GDM. Diabetes 40(2):131-5,1991.18. O’Sullivan JB, Mahan CB, Criteria fort he oral glucose tolrance test in pregnancy. Diabetes 1964;13:278-285.
 • 19. Buchanan TA, Metzger BE, Freinkel N, Bergman RN. Insulin sensitivity and beta-cell.
 • 20. Retnakaran R, et al. Reduced adiponectin concentration in women with gestational diabetes: a potential factor in progression to type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:799-800.
 • 21. Sheffield JS. Maternal diabetes mellitus and infants malformations. Obstet Gynecol 2002;100:925-930
 • 22. Hadden DR. Poor pregnancy outcome for women with type 2 diabetes. Diabetes Med 2003;20:506-507.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: Ahmet onur Derin (Primary Author)
Institution: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: Umut UNCU
Institution: Elazığ Halk Sağlığı Laboratuvarı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: Mahmut Bozkurt
Institution: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: Nazan Çelik
Institution: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: Fatoş Uncu
Institution: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7384-7155
Author: İhsan Halifeoğlu
Institution: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik488678, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1238 - 1245}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.488678}, title = {Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Derin, Ahmet onur and UNCU, Umut and Bozkurt, Mahmut and Çelik, Nazan and Uncu, Fatoş and Halifeoğlu, İhsan} }
APA Derin, A , UNCU, U , Bozkurt, M , Çelik, N , Uncu, F , Halifeoğlu, İ . (2019). Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1238-1245. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.488678
MLA Derin, A , UNCU, U , Bozkurt, M , Çelik, N , Uncu, F , Halifeoğlu, İ . "Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1238-1245 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/488678>
Chicago Derin, A , UNCU, U , Bozkurt, M , Çelik, N , Uncu, F , Halifeoğlu, İ . "Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1238-1245
RIS TY - JOUR T1 - Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması AU - Ahmet onur Derin , Umut UNCU , Mahmut Bozkurt , Nazan Çelik , Fatoş Uncu , İhsan Halifeoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.488678 DO - 10.30569/adiyamansaglik.488678 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1238 EP - 1245 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.488678 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.488678 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması %A Ahmet onur Derin , Umut UNCU , Mahmut Bozkurt , Nazan Çelik , Fatoş Uncu , İhsan Halifeoğlu %T Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.488678 %U 10.30569/adiyamansaglik.488678
ISNAD Derin, Ahmet onur , UNCU, Umut , Bozkurt, Mahmut , Çelik, Nazan , Uncu, Fatoş , Halifeoğlu, İhsan . "Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1238-1245. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.488678
AMA Derin A , UNCU U , Bozkurt M , Çelik N , Uncu F , Halifeoğlu İ . Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1238-1245.
Vancouver Derin A , UNCU U , Bozkurt M , Çelik N , Uncu F , Halifeoğlu İ . Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Durumlarında Visfatin, Obestatin ve İnsülin Direnci İlişkisinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1245-1238.