Year 2016, Volume 2016, Issue 23, Pages 756 - 778 2016-08-20

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

SALİH USLU [1] , KUBİLAY YAZICI [2] , MEHMET ÇETİN [3]

1371 801

Bu çalışmanın amacı, farklı değişkenler açısından (üniversite, cinsiyet, sınıf, kişisel bilgisayara sahip olma ve barınma türü) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 478 öğretmen adayından elde edilmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Karaman ve Karataş (2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlığı Düzey Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet ve kişisel bilgisayara sahip olma değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, üniversite, sınıf düzeyi ve barınma türü değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Araştırmada ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yüksek (sıklıkla) düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, farklı değişkenler açısından (üniversite, cinsiyet, sınıf, kişisel bilgisayara sahip olma ve barınma türü) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 478 öğretmen adayından elde edilmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Karaman ve Karataş (2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlığı Düzey Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet ve kişisel bilgisayara sahip olma değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, üniversite, sınıf düzeyi ve barınma türü değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Araştırmada ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yüksek (sıklıkla) düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, medya okuryazarlık düzeyleri
 • Altun, A. (2010). Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Programlarıyla İlişkilendirilmesi ve Öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydemir, S. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Büyükbaykal, G. (2007). “Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 28: 31- 44.
 • Cereci, S. (2012). “Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu.” The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2): 1-12.
 • Çakır, H., Koçer M. ve Aydın H. (2012). “Medya Okuryazarlığı Dersini Alan ve Almayan İlköğretim Öğrencilerinin Medya İzleme Davranışlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi.” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(3): 42-54.
 • Çepni, O., Palaz, T. ve Ablak, S. (2015). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Turkish Studies, 10(11): 431-446.
 • Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarından Medya Okuryazarlığına Bir Bakış.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2): 25-43.
 • Ertek, Z. Ö. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gedik Demirkaya, H. ve Altun, A. (2011). Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar ve Medya Okuryazarlığı. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (511-555). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gündüz Kalan, Ö. (2010). “Medya Okuryazarlığı ve Okul Öncesi Çocuk: Ebeveynlerin Medya Okuryazarlığı Bilinci Üzerine Bir Araştırma.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 39: 59-73.
 • İnan, Taşkın. (2010). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Işık, U. ve Koz, K. A. (2009). “Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: İnternet Haberciliği Üzerine Bir İnceleme.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 29: 167-188.
 • Jurnal. (2011). Kim Hangi Gazeteyi Okuyor?, 11.04.2015 tarihinde http://www.jurnal.net/arastirma/2011/05/23/kim-hangi-gazeteyi-okuyor.htm veri tabanından alınmıştır.
 • Karaman, M.K ve Karataş, A. (2009). “Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri.” İlköğretim Online, 8(3): 798-808.
 • Karataş, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in Education Evidence-Based İnquiry. 6th Edition, Boston: Allynand Bacon Inc.
 • Nalçaoğlu, H. (2003). Medya Ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve, 02.04.2015 tarihinde http://eski.bianet.org/diger/pdf/01/medya_toplum.pdf veri tabanından alınmıştır.
 • Semiz, L. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Yeterlikleri Ve Medya Okuryazarlığı Dersini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Şeylan, S. (2008). Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TTKB “Talim Terbiye ve Kurulu Başkanlığı”. (2015). Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, 11.04.2015 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/10093949_9_cizelgeveesaslar.pdf veri tabanından alınmıştır.
 • Yalçınkaya, E. ve Uslu, S. (2015). Sosyal Bilgilerin Tarihçesi ve Temel Eğitimdeki Yeri, Sosyal Bilgiler Öğretimi (25-46). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yazıcı, K. (2014). “Medya ve Değerler”. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (Editörler: R. Turan ve K. Ulusoy), (ss. 142-189), Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, V. A. (2011). Bir Sosyal Öğrenme Aracı Olarak Medya ve Ahlaki Gelişim Kuramları Açısından Medya Okuryazarlığına Eleştirel Bir Bakış, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Journal Section Articles
Authors

Author: SALİH USLU

Author: KUBİLAY YAZICI

Author: MEHMET ÇETİN

Bibtex @ { adyusbd257589, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {2016}, pages = {756 - 778}, doi = {10.14520/adyusbd.31201}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {USLU, SALİH and YAZICI, KUBİLAY and ÇETİN, MEHMET} }
APA USLU, S , YAZICI, K , ÇETİN, M . (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (23), 756-778. DOI: 10.14520/adyusbd.31201
MLA USLU, S , YAZICI, K , ÇETİN, M . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 756-778 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/24305/257589>
Chicago USLU, S , YAZICI, K , ÇETİN, M . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 756-778
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ AU - SALİH USLU , KUBİLAY YAZICI , MEHMET ÇETİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.31201 DO - 10.14520/adyusbd.31201 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 756 EP - 778 VL - 2016 IS - 23 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.31201 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.31201 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ %A SALİH USLU , KUBİLAY YAZICI , MEHMET ÇETİN %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2016 %N 23 %R doi: 10.14520/adyusbd.31201 %U 10.14520/adyusbd.31201
ISNAD USLU, SALİH , YAZICI, KUBİLAY , ÇETİN, MEHMET . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 / 23 (August 2016): 756-778. https://doi.org/10.14520/adyusbd.31201