Year 2018, Volume 2018, Issue 30, Pages 992 - 1018 2018-12-30

Investigation of The Fine Arts Students` Attitudes Towards Social Media
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Tuncay Çiçek [1]

44 138

With the rapid development of technology and its tools, your social life and interpersonal relationships are changing. Especially with social media tools, we have become content producers and consumers on the internet at the same time. Social media has been the subject of many research studies. In many studies, research was carried out on social media tools, social media usage times and effectiveness. Recommendations on the effective use of social media have been introduced. Effective use of social media is directly related to attitudes towards social media. In this study, it was investigated whether the attitudes of the students of the Faculty of Fine Arts towards social media differ significantly from gender, department, age and duration of usage time. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis test were used for non-parametric tests for the analysis because the measurement results did not have normal distribution. According to the results of the research, participants ' attitudes are low and moderate. The attitudes of the students do not depend on their gender, departments and age groups. However, the attitudes of the students towards social media is changed according to their daily social media usage time.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve onun ürettiği araçlar ile birlikte toplumsal yaşantınız ve kişiler arası ilişkilerimiz değişmektedir. Özellikle sosyal medya araçlarıyla ile birlikte rahatlıkla internette içerik üretici ve aynı zamanda tüketici olduk. Sosyal medya birçok araştırmanın çalışma konusu olmuştur. Birçok çalışmada, kullanılan sosyal medya araçları, sosyal medya kullanım süreleri ve etkililiği konuşunda araştırma yürütülmüş. Sosyal medyanın etkili kullanımına ilişkin öneriler getirilmiştir. Sosyal medyanın etkili kullanılması  kişilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının nasıl olduğu, cinsiyet, bölüm, yaş ve kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, ölçme sonuçları normal dağılıma sahip olmadığı için analizler için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıları tutumları düşük ve orta düzeydedir. Öğrencilerin tutumları cinsiyetlerine, bölümleri ve yaş gruplarına göre değişmemektedir. Ama öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları onların günlük sosyal medya kullanım sürelerine göre değişmektedir.

 • Aküzüm, C., ve Saracoğlu, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 803–817.
 • Alican, C., ve Saban, A. (2013). Ortaokul Ve Lise De Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(35), 1–14.
 • Altunbaş, F., ve Kul, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 414–423.
 • Argın, F. S., ve Otrar, Y. D. D. M. (2013). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumalrının İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yeditepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Armağan, K., Baysal, M., ve Armağan, C. (2017). Üniversitelerde Sosyal Medya Kabulü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 380–386.
 • Avcı, K., Çelikden, S. G., Eren, S., ve Aydenizöz, D. (2015). Assessment of medical students’ attitudes on social media use in medicine: a cross-sectional study. BMC Medical Education, 15(1), 18.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 15.
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sısyal Medya Kulalnımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 373–386.
 • Baran, B., ve Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Bedir, A. (2016). Sosyal Medya Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Gazetecilik Anabilimdalı. Erciyes Üniversitesi.
 • Bulu, S., Numanoglu, M., ve Keser, H. (2016). Examination of the Attitudes of Middle School Students towards Social Media. Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(1), 43–48.
 • Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.
 • Efe, H. A. (2017). Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191–213.
 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı- Bir Alan Çalışması. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 151.
 • Instagram. (2018). About Us.
 • Junco, R. (2012). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers ve Education, 58(1), 162–171.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağitim.
 • Kirschner, P. A., ve Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245.
 • Kural, S., Türkmen, M., ve Dilek, A. N. (2016). Bartın Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Kişilik Özellikleri İlişkisinin Araştırılması. International Journal of Science Culture and Sport, 4(3), 870–881.
 • Lewis, B. K. (2009). Social media and strategic communication: Attitudes and perceptions among college students. Oklahoma State University.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media. V1.
 • Otrar, M., ve Argın, F. S. (2014). Ergenlerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Çok Boyutlu İncelenmesi. Practice, 5(10), 3–22.
 • Ök, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).
 • Palmer, A., ve Koenig-Lewis, N. (2009). An experiential, social network-based approach to direct marketing. Direct Marketing: An International Journal, 3(3), 162–176.
 • Scott, D. M. (2015). The new rules of marketing and PR: How to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. John Wiley ve Sons.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., ve Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23–32.
 • TUİK. (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
 • Vidal, C. E., Martínez, J. G., Fortuño, M. L., ve Cervera, M. G. (2011). University students’ attitudes towards and expectations of the educational use of social networks. RUSC, Universities and Knowledge Society Journal, 8(1), 186–199.
 • Vural, Z., ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 5(20).
 • Wang, Q., Chen, W., ve Liang, Y. (2011). The effects of social media on college students.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay Çiçek (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { adyusbd407693, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {992 - 1018}, doi = {10.14520/adyusbd.407693}, title = {Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çiçek, Tuncay} }
APA Çiçek, T . (2018). Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (30), 992-1018. DOI: 10.14520/adyusbd.407693
MLA Çiçek, T . "Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 992-1018 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/41461/407693>
Chicago Çiçek, T . "Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 992-1018
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi AU - Tuncay Çiçek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.407693 DO - 10.14520/adyusbd.407693 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 992 EP - 1018 VL - 2018 IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.407693 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.407693 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %A Tuncay Çiçek %T Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2018 %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.407693 %U 10.14520/adyusbd.407693
ISNAD Çiçek, Tuncay . "Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 / 30 (December 2019): 992-1018. https://doi.org/10.14520/adyusbd.407693