Year 2017, Volume 7, Issue 2, Pages 203 - 233 2017-08-09

Okul İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanmasi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalişmasi
School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study

Mustafa ÖZDERE [1]

255 226

Okul iklimi bir okulun kişiliği olarak tanımlanmakta, bir okulun etkililiği, verimliliği ve güvenliği için önemli görülmektedir. Okul iklimi konulu çalışmalar genellikle öğrenci görüşlerine başvurularak gerçekleştirilmiş, eğitim sisteminin, bir okulun etkililiği ve verimliliği için en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin görev yaptıkları okul iklimine ilişkin algıları çok incelenmemiştir. Özellikle çok farklı türleri olan liselerde çalışan öğretmenlerin okulların iklimine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılmak üzere bir okul iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanaması önemli görülmektedir. Bu çalışma ile alanyazında yaygın biçimde kabul gören Hoy, Smith, & Sweetland’ın (2002) geliştirdiği Okul İklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma 2015 bahar döneminde Niğde ili Merkez ilçedeki 12 liseden 237 öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 27 madde ve dört alt boyuttan (meslektaş liderliği, profesyonel öğretmen davranışı, başarı baskısı ve kurumun savunmasızlığı) oluşmaktadır. Ölçek ayrıca benzeme ve ayırma geçerliğine sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için elde edilen iç-tutarlık katsayıları mükemmel düzeydedir. Sonuç olarak Okul İklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amacıyla gerçekleştirilen AFA ve DFA sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

The school climate is defined as the personality of a school, which is considered important for effectiveness, efficiency and safety of a school. Studies on school climate were usually conducted by referring to students' opinions, and the perception of the the teachers on school climate was not studied as much. Therefore, it seems important that the adaptation of a school climate scale to Turkic to be used in studies aiming to determine the perceptions of teachers who are working in very different types of high schools. The purpose of this study is to adapt the School Climate Scale developed by Hoy, Smith, & Sweetland (2002), which is widely accepted in the literature, to Turkish. The research was conducted with the participation of 237 teachers working in 12 high schools in Niğde in the spring term of 2015. According to the confirmatory factor analysis results, the Turkish form of scale consists of 27 items and four sub-dimensions (colleague leadership, professional teacher behavior, achievement pressure and institutional vulnerability).  The scale had also evidence for its convergent and discriminant validity. The internal consistency coefficients obtained for all of the scale and its sub-dimensions are excellent. As a result, it can be said that accordingly of the EFA and CFA, the scale is a dependable and legitimate estimation apparatus.

 • Acarbey, Y. F. (2006). Kapsamlı okul ikimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenililrlik ve geçerlik çalışması. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of the research. Review of Educational Research, 52(3), 368-420. doi:10.3102/00346543052003368
 • Atik, G., & Güneri, O. Y. (2016). Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formu'nun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İlköğretim Online, 15(1), 91-103.
 • Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A., & Dumas, A. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Pyschology, 95(3), 570-588.
 • Christensen , L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cohen, J., & Elias, M. (2010). School climate: Building safe, supportive and engaging classrooms and schools. New York: National Professional Resources.
 • Cohen, J., Fege, A., & Pickeral, T. (2009). Measuring and improving school climate: A strategy that recognizes, honors and promotes social, emotional and civic learning: The foundation for love, work and engaged citizenry. https://www.schoolclimate.org/climate/documents/measuringtcrabstract.pdf adresinden alındı
 • Cohen, J., Mccabe, E. M., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111(1), 19-80-213.
 • Çalık, T., & Kurt, T. (2010). Okul iklim ölçeği'nin (OİO) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 167-180.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlı, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dewitt, P., & Slade, S. (2014). School climate change How do I build a positive environment for learning? United States of America: ASCD.
 • Freiburg, J. (1991). School climate: measuring, improving and sustaining healthy learning environments. New York: Routhledge.
 • Glasner, A. T. (2011). School crime and school climate, high school. L. L. Finley (Dü.) içinde, Encyclopedia of school crime and violence (s. 411-413). Santa Barbara: ABC- CLIO.
 • Gonder, P. O., & Hymes, D. (1994). Improving school climate and culture. Arlington, VA: American Association of School Administrators.
 • Gregory, A., Cornell, D., & Fan, x. (2012). Teacher safety and autoriative school climate in high schools. American Journal of Education(118), 401-425.
 • Günbayı, İ. (2007). School climate and teachers' perceptions on climate factors: Research into nine urban high schools. TOJET, 6(3).
 • Halpin, A. W., & Croft, D. B. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (7. b.). (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to faculty trust. The High School Journal, 86(2), 38-49.
 • Hoy, W., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/ healthy schools: Measuring organizational climate. Bewerly Hills: Sage.
 • Manvell, E. C. (2012). The violence continuum: creating a safe school climate. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. .
 • Özdil, K. (2005). İlköğretim okullarında öğretmenlerin yöneticilerine ve birbirlerine duydukları güven düzeyi ile örgütsel iklimi arasındaki ilişki (Yeni Mahalle örneği). Ankara: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Pam, Orpinas, P., & Horne, A. M. (2006). Bullying prevention Creating a positive school climate and developing social competence. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Preble, B., & Gordon, R. (2011). Transforming school climate and learning: Beyond bullying and compliance. Thousand Oaks: Corwin.
 • Preble, B., & Taylor, L. (2008). School climate through students' eyes. Educational Leadership, 66(4), 35-40.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi; Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: ANI.
 • Terzi, A. R. (2015). Üniversite öğrencilerine yönelik okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2), 111-117.
 • Thomas, E. (2011). School crime and school climate, college. L. L. Finley (Dü.) içinde, Encyclopedia os school crime and violence (Cilt II., s. 40-410). Santa Barbara: ABC-CLIO.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ÖZDERE
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ajesi333723, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {203 - 233}, doi = {10.18039/ajesi.333723}, title = {School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study}, key = {cite}, author = {ÖZDERE, Mustafa} }
APA ÖZDERE, M . (2017). School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 7 (2), 203-233. DOI: 10.18039/ajesi.333723
MLA ÖZDERE, M . "School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 203-233 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/30837/333723>
Chicago ÖZDERE, M . "School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 203-233
RIS TY - JOUR T1 - School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study AU - Mustafa ÖZDERE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18039/ajesi.333723 DO - 10.18039/ajesi.333723 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 233 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.333723 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.333723 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study %A Mustafa ÖZDERE %T School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study %D 2017 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 7 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.333723 %U 10.18039/ajesi.333723
ISNAD ÖZDERE, Mustafa . "School Climate Index Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 / 2 (August 2017): 203-233. https://doi.org/10.18039/ajesi.333723