Year 2018, Volume 13, Issue 1, Pages 417 - 446 2018-04-30

The Role of Development Agencies In Rural Development In Turkey
TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ

Yasemin Mamur Işıkçı [1]

229 784

Development Agencies established with the Law on the Establishment, Coordination and Duties of Development Agencies No. 5449 dated 08.02.2006 on the condition that the pre-accession financial assistance program can be utilized in the 2003 European Union Accession Partnership Certificate, were obliged to increase the regional and rural development capacity of the region and to provide support to the projects in this context. The aim of this study is to show how and in what way Development Agencies contribute to rural development. In order to make this assessment available from the current 26 Development Agencies in Turkey; West Mediterranean Development Agency (BAKA), Eastern Anatolia Development Agency (DOĞAKA), Eastern Black Sea Development Agency (PJC), the South Aegean Development Agency (REER), the Silk Road Development Agency (ICA), KARACADAĞ and Trakya Development Agency (TRAKYAKA)'s activity reports and regional plans for 2016 were scanned and interviews were conducted with experts.

2003 yılı Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesinde, katılım öncesi mali yardım programından yararlanabilmenin koşulu 08.02.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da Kalkınma Ajansları’nın kırsal kalkınmaya hangi şekilde ve ne oranda katkı sağladıklarını ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeyi yapmak üzere Türkiye’de bulunan mevcut 26  Kalkınma Ajansı’nıdan, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ( BAKA),Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), KARACADAĞ ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)’nın  2016 yılları faaliyet raporları  ve bölge planları taranmış ve uzmanlarla mülakat yapılmıştır.
  • Akpinar, R. (T.Y.). Türkiye ’ de Değişen Bölge Kalkınma Politikaları, 29–46. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907054.pdf Anríquez G., Stamoulis K. (2007). Rural Development And Poverty Reduction: Is Agriculture Still The Key?ESA Working Paper No. 07-02 Agricultural Development Economics Division The Food And Agriculture Organization Of The United Nations Ankara Kalkınma Ajansı. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://www.sagem.gov.tr/daireler/egitim_ve_proje/arge/egt_sunum/ankaraka_proje_kaynaklari.pdf Apalı, A., Yıldız, R., Boztepe, E., & Bayrak, S. (t.y.). Bölgesel Kalkınma Ajansları: Fransa ve Ingiltere Örnekleri. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/view/5000113428/5000105621 Aslan, Ö. (2010). Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü ve Etkileri: İngiltere Örneği.Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Bölgesel Kalkınma Ajanslar, Akgül. B., Nusfet U. (Edt). Bursa: Ekin Kitabevi, 179-223 Bakır, H., & Tuncel, C. O. (2010). Bölgesel Kalkınma Politikalarının ve Kalkınma Ajanslarının Gelişimi. Kalkınma Ajansları Üzerine Seçme Yazılar (S. 147-176). Içinde Bursa. BAKA 2016 Yılı Faaliyet Raporu https://www.baka.org.tr/uploads/14931896082016yilifaaliyetraporu.pdf Balta, E. (2002). 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu: Reform Mu Karlı Reform Mu? Praksis (5), 277-298. Başıbüyük, A. (T.Y.). Mesudiye (Ordu) Köykent Projesi. Eastern Geographical Review , 301-325. Cankorkmaz, Z. (2011). Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bu Ajanslara Yönelik Eleştiriler. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (1), 113-138. Çelik, Z. (2006). Türkiye’de Kirsal Planlama Politikalarının Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Çimen, A. (2013). Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Politikalarinin Avrupalilaşmasi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (38), 67-85. Çolakoğlu, E. (2007). Kirsal Kalkinma Problemine Bir Çözüm Arayışı Olarak Köy- Kent Projesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (6), 187-202. Demiroğlu M. Demiroğlu, E. (2014). Türkiye ve İngiltere Kalkınma Ajansları: İngiltere Deneyiminden Alınabilecek Dersler .Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13 Sayı:48 (176-199) DOKA 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 12.02.2017,http://www.doka.org.tr/pdf/#dosyalar/publication/page_6091/1490184994-dogu_karadeniz_kalkinma_ajansi_2016_yili_faaliyet_raporu.pdf DOĞAKA 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://www.dogaka.gov.tr/planlama-detay.asp?p=49&planlama=faaliyet-raporlari&pd=681&planlamadetay=2016-yili-faaliyet-raporu Eryılmaz B.Tuncer, A. (2013) Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları: Bölgesel Kalkınma Ajansları Ve Türkiye Uygulaması Akademik İncelemeler Dergisi (Journal Of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 8, Sayı/Number:1, Yıl/Year: 2013, Ss. 165-189 Er, S., Metin,T., Kalanlar, Ş., Uçum, İ.( 2014). Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül, Samsun GEKA 2016 Yılı Faaliyet Raporu http://www.geka.gov.tr/2900/2016-yili-faaliyet-raporu Güneşer Demirel Aytül, (2008). Kalkınma Ajansları, Ekonomik Kurumlar Ve Kavramlar Sözlüğü, Edt (F. Başkaya, A. Ördek) Ss.604-610 Günaydın, D. (2013). Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkların Giderilmesinde Kalkınma Ajansların Yeri: Izka Mali Destek Programlari Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (1), 73-101. Hasanoğlu, Mürteza & Aliyev, Z. (2006). Avrupa Bi̇Rli̇Ği̇İLe Bütünleşme Süreci̇nde Türkiye’ de Bölgesel Politikalar. Sayıştay Dergisi, (60), 81–103. İnal Çekiç, T., & Ökten, A. N. (2009). Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalınayeniden Bakış. MEGARON , 4 (3), 203-213. İpekyolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Faaliyet Raporu https://www.Ika.Org.Tr/2016-Yili-Faaliyet-Raporu-Icerik-333.Html İzmir Kalkınma Ajansı, https://www.slideshare.net/hımuratcelıkpmp/2014-btd-bilgilendirme-sunumu İncekara, A., & Savrul, B. K. (2011). Bölgesel Kalkınma Politikalari Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Sosyoloji Konferansları Dergisi, (44), 91-132 Kargı N. (T.Y) Bölgesel Kalkınma Yaklaşımlarındaki Gelişmeler Ve Ab Perspektifi Altında Türkiye’nin Bölgesel Politika Analizi International Journal Of Economic And Administrative Studies 2 (1), 19-40 Kara, M., & Görün, M. (2008). Kırsal Kalkınmada Il Özel Idarelerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Ve Ilçe Özel Yönetimlerinin Rolü ve Bazı Uygulamalar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1), 411-433. Kalkınma Bakanlığı 2016 Yılı Bölge Kalkınma Ajansları Genel Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://www.Kalkinma.Gov.Tr/Pages/Content.Aspx?L=904e77ea-Ee8e-4414-9f76-88aa7a7e855f&I=836 Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://www.karacadag.gov.tr/contentdownload/2016_y%c4%b1l%c4%b1_faaliyet_raporu_son.pdf Kut, E. (T.Y.). Sürdürülebilir Kirsal Kalkinma Için Kirsal Alanplanlamasi Genel Modeli Ve Kop Bölgesi Kirsalkalkinma Önerileri. Erişim Tarihi: 12.02.2017, https://www.academia.edu/11727401/s%c3%bcrd%c3%bcr%c3%bclebilir_k%c4%b1rsal_kalk%c4%b1nma_%c4%b0%c3%a7in_k%c4%b1rsal_alan_planlamas%c4%b1_genel_modeli_ve_kop_b%c3%b6lgesi_k%c4%b1rsal_kalk%c4%b1nma_%c3%96nerileri Küçük, O. (T.Y) AB Uyum Sürecinde Kalkınma Ajansları ve AB Hibe Projelerinin Bölgesel Kalkınmaya Katkılarının Araştırılması: Samsun, Kastamonu Ve Erzurum Nuts Iı Bölgesi Örneği 495-507 Erişim Tarihi: 12.02.2017, http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/viewfile/1020000459/1020000451 Küçükali, A. (2013). Sosyal Politika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları:KUDAKA Örneği Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 205–220. Öngen, B., & Bakır, H. (2014). Avrupa Birliği Süreci Ve Bölgesel Politikalarda Yaşanan Dönüşüm: Türkiye Bağlaminda Bir Analiz. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 69, 891-922. Özer, Y. E. (T.Y). Küresel Rekabet - Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye. Review Of Social, Economic & Business Studies, 9(10), 389–408. Özaslan, A., & Ünlü, H. (2015). Türkiye’de Bölgesel Kalkinma Politikalarında Değişim ve Kalkinma Ajansları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13), 64-83. Özkan, H., Koç Kırdaş, E., & Koç, T. (2012). Yoksulluk Sorununu Görmeyen Bir Kalkınma Modeli Olarak Yönetişimci Kalkınma: Adana Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(4), 89–125. Sert O. (2012) Bölge, Türkiye’de Bölge Kavramı ve Kalkınma Ajanslarının Yapısı . Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4), 119-146 Sarıca, İ. (2001).Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeler Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 154-204 Sevinç, H. (2011). Bölgesel Kalkınma Sorunsalı: Türkiye’de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikalar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 6 (2), 35-54. Sevinç, İ. (2015). Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları: Eleştiriler Ve Beklentiler. GÜSBEED , 6 (13), 117-135. TRAKYAKA Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Faaliyet Raporu Erişim Tarihi: 12.02.2017, Uzay, N. (2010). Kalkınma Ajanslarına Genel Bir Bakış. B. Akgül, & N. Uzay Içinde, Kalkinma Ajanslari Üzerine Seçme Yazılar (S. 3-23). Bursa: Ekin. Usta S. Akyol B.(T.Y) Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Macaristan Örneği 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,1057-1066 Ward , Lowe ve Bridges (2003).Rural and Regional Development: The Role of the Regional Development Agencies in England. Regional Studies 37, 201–214. Yenigül, S. B. (2017). Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi. Planlama , 27 (1), 16-25. Yeşilbaş, M. (2011). Kırsal Kalkınma Politikalarının Gelişim Çizgisi ve Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma. Türk İdare Dergisi (470), 153-176. Yeşilbaş, M. (2011). Kırsal Kalkınma Politikalarının Gelişimi. Türk İdare Dergisi (470), 153-176 http://slideplayer.biz.tr/slide/2034347/8/images/6/ajans+destek+mekan%c4%b0zmalari.jpg
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yasemin Mamur Işıkçı (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2018

Bibtex @research article { akademikincelemeler378592, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {417 - 446}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.378592}, title = {TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Mamur Işıkçı, Yasemin} }
APA Mamur Işıkçı, Y . (2018). TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 417-446. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.378592
MLA Mamur Işıkçı, Y . "TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 417-446 <http://dergipark.org.tr/akademikincelemeler/issue/36801/378592>
Chicago Mamur Işıkçı, Y . "TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 417-446
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ AU - Yasemin Mamur Işıkçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.378592 DO - 10.17550/akademikincelemeler.378592 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 417 EP - 446 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.378592 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.378592 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Inquiries (AID) TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ %A Yasemin Mamur Işıkçı %T TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.378592 %U 10.17550/akademikincelemeler.378592
ISNAD Mamur Işıkçı, Yasemin . "TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (April 2018): 417-446. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.378592
AMA Mamur Işıkçı Y . TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 417-446.
Vancouver Mamur Işıkçı Y . TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 446-417.