Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 117 - 134 2018-01-29

Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış
Comparison of Life Science Courses in Turkey and Germany-Hamburg: A General Outlook

Zeliha Nurdan BAYSAL [1] , Özlem TEZCAN [2] , Kamil Ersin ARAÇ [3]

284 364

Bu araştırmanın amacı; Türkiye ve Almanya-Hamburg eyaletinde okutulmakta olan Hayat Bilgisi dersinin güncel programlarını karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Birçok ülkede Sosyal Bilgiler olarak adlandırılan Hayat Bilgisi dersinin her iki ülkede de benzer yapıda bir ders olması açısından Almanya-Hamburg seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden tarama modeli, karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “yatay yaklaşım” ve “tanımlayıcı yaklaşım” kullanılmıştır.  Elde edilen verilerle öncelikle her iki ülkede, okula başlama yaşı ve zorunlu eğitim yapısı, eğitim yönetimi ve finansmanları, okul seçimi, kıyafet ve eğitim desteği, ilkokulun amaçları, okutulan dersler, ölçme ve değerlendirme arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Daha sonra her iki ülkenin Hayat Bilgisi güncel programlarının kabul tarihi, ders içeriği, amaç/vizyonu, kazandırılması öngörülen beceriler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Bulgular ışığında her iki ülkede de ilkokul basamağına başlama yaşı, zorunlu eğitim yapısı, okul seçimi ve kıyafet yönetmeliği konusunda benzer, eğitim yönetimi ve finansman açısından farklı uygulamalar yapıldığı söylenebilir. Hayat Bilgisi dersinin yapısı incelendiğinde ise haftalık ders saati, dersin amaçları, kazandırmayı hedeflediği beceriler ve ölçme değerlendirme açısından benzer ve farklı yönler bulunduğu belirlenmiştir. 
The purpose of this study is to compare the current curricula of the life science courses implemented in Turkey and Germany-Hamburg to reveal the similarities and differences between them. Germany-Hamburg was chosen for comparison because the life science course, which is called social sciences course in many countries, taught there has a similar structure to the one taught in Turkey. The common aspects of these two countries make the conclusion more meaningful. Literature review was conducted first to determine the relevant criteria for the comparison between the two countries. In this way, the official documents of both countries were reviewed. Survey method, which is a qualitative research method, was used, and horizontal approach and descriptive approach, which are among comparative educational approaches, were employed. Based on the obtained data, the similarities and differences between the countries were identified with regard to school starting age and compulsory education structure, educational administration and financing, school choice, dress and educational support, the goals of elementary school, the courses taught, and assessment and evaluation. Then the curricula implemented in the two countries were compared in terms of acceptance date, course content, mission/vision, the prescribed skills or competencies, and assessment and evaluation.
 • Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 113-126.
 • Bal, B., & Başar, E. (2014). Finlandiya, Almanya, Singapur ve Türkiye’nin eğitim sistemleri açısından kademeler arası geçiş sistemlerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Makale Bilgi Sistemi, No: 18776, 1-24.
 • Başar, E. (2004). Milli Eğitim bakanlarının eğitim faaliyetleri (1920-1960). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Beutner, B., & Medvedev, A. (2013). Hamburg’da okulu anlamak: Göçmen veliler için başvuru kitapçığı. Erişim Tarihi: 05.03.2016 http://www.hamburg.de/contentblob/3989124/f01de53bb7682a99f365e2810b07d9f9/data/elternratgeber-tuerkisch-29-5-.pdf;jsessionid=027153D615F23098A8FB4CA435046F83.liveWorker2
 • Bildungsplan Grundschule Sachunterricht (2011). Erişim Tarihi: 05.02.2016. http://www.hamburg.de/contentblob/2481914/25c3a10b03cc2be4003d7b6f9c436787/data/sachunterricht-gs.pdf;jsessionid=7E11EB078F83CFF6BC5F36722FC11C79.liveWorker2
 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOB). (2011). Evaluation for improving student outcomes: messages for quality assurance policies. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
 • Çeltikci, O. (2013). Türkiye Azerbaycan eğitim sistemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Bilim ve Kültür Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1(2), 40-57.
 • Deringil, S. (2007). İktidarın sembolleri ve ideoloji: II. Abdülhamid dönemi (1876-1909). (G.Ç. Güven, Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Hamburg Eğitim Ataşeliği (2013). Hamburg ve Schleswig eğitim sistemi. Erişim Tarihi: 05.02.2016. http://hamburg.meb.gov.tr/www/hamburg-ve-schleswig-egitim-sistemi/icerik/7
 • İkizer, İ. (2004). Almanya, Fransa ve Polonya’nın eğitim sistemlerine genel bir bakış. Üniversite ve Toplum Dergisi, 4(3), 8-24.
 • Kantos, Z. E. (2013). Federal Almanya Cumhuriyeti eğitim sistemi. A. Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı eğitim sistemleri (ss. 49- 68). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karabacak, K., & Öztunç, M. (2014). Öğrenci karnelerinin aile görüşmeleri ile dağıtılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 287-300.
 • Kasapçopur, A. (2007). Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim denetimi. MEB: Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Kocaoluk, F., & Kocaoluk, M. (1998). İlköğretim okulu programı. İstanbul: Kocaoluk Yayınevi.
 • Kodaman, B. (1991). Abdülhamid devri eğitim sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • MEB (2009). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurumu.
 • MEB (2012). 12 yıl zorunlu eğitim sorular ve cevaplar. Erişim Tarihi: 05.03.2016 http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf
 • MEB (2015). İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi. Erişim Tarihi: 06.03.2016 http://ikgm.meb.gov.tr/upload/TTK%C3%A7izelge.pdf.
 • MEB (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurumu.
 • Özmen, F., & Yasan, T. (2007). Türk eğitim sisteminde denetim ve avrupa birliği ülkeleri ile karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmalar Dergisi, 6(1), 204-210.
 • Reinhoffer, B. (2000). Heimatkunde und sachunterricht im anfangsunterricht. Entwicklungen, stellenwert, tendenzen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Resmi Gazete (1973). Milli Eğitim Bakanlığı 1739 sayılı temel eğitim kanunu. No: 14574.
 • Resmi Gazete (2014). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlari yönetmeliği. No: 29072.
 • Sağlam, H. İ. (2015). Toplum, birey ve doğaya bütüncül bakış: Hayat bilgisi. M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (ss. 1-14). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sincar, M., & Özbek, M. (2011). Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin öğrenci kayıtlarında esas alınmasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 2(3), 29-52.
 • Şahin, M. (2009). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi dersi programlarının gelişimi. Journal of International Social Research, 2(8), 402-410.
 • Tay, B., & Baş, M. (2016). 2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374.
 • Tural, A., Şahan, G., Işık, A. D., Özdemir, S., Uysal, H., & Yılmaz, O. (2017). Türkiye ve Almanya'daki hayat bilgisi ders kitaplarının resim-metin ilişkileri ve kullanımları bakımından karşılaştırılması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 770-782.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim, dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.
 • Pamuk, İ., & Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 67-83.
 • Uygun, S., Ergen, G., & Öztürk, İ. H. (2011). Türkiye, Almanya ve Fransa'da öğretmen eğitimi programlarında uygulama eğitiminin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 10(2), 389-405.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül Kitabevi.
 • Weber, B. (2003). Economic education in Germany. Journal of Social Science Education, 1(2), 1-16.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeliha Nurdan BAYSAL

Author: Özlem TEZCAN (Primary Author)

Author: Kamil Ersin ARAÇ

Bibtex @research article { akukeg380762, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {117 - 134}, doi = {10.30831/akukeg.380762}, title = {Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {BAYSAL, Zeliha Nurdan and TEZCAN, Özlem and ARAÇ, Kamil Ersin} }
APA BAYSAL, Z , TEZCAN, Ö , ARAÇ, K . (2018). Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (1), 117-134. DOI: 10.30831/akukeg.380762
MLA BAYSAL, Z , TEZCAN, Ö , ARAÇ, K . "Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 117-134 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/34458/380762>
Chicago BAYSAL, Z , TEZCAN, Ö , ARAÇ, K . "Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 117-134
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış AU - Zeliha Nurdan BAYSAL , Özlem TEZCAN , Kamil Ersin ARAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.380762 DO - 10.30831/akukeg.380762 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 134 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.380762 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.380762 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış %A Zeliha Nurdan BAYSAL , Özlem TEZCAN , Kamil Ersin ARAÇ %T Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.380762 %U 10.30831/akukeg.380762
ISNAD BAYSAL, Zeliha Nurdan , TEZCAN, Özlem , ARAÇ, Kamil Ersin . "Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 1 (January 2018): 117-134. https://doi.org/10.30831/akukeg.380762