Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 789 - 808 2018-10-24

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship between Attitude towards Teaching Profession, Academic Motivation and Achievement

Rengin ZEMBAT [1] , Ezgi AKŞİN YAVUZ [2] , Hilal İlknur TUNÇELİ [3] , Hilal YILMAZ [4]

193 276

Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile akademik motivasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeliyle tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu X Üniversitesi ve Y Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri (öğretmen adayları) arasından çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 112 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile Vallerand ve ark. (1992; akt. Karagüven, 2012) tarafından geliştirilip Türkçe uyarlaması Karagüven (2012) tarafından yapılan Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumları arttıkça, akademik motivasyonlarının ve genel akademik not ortalamalarının da arttığı ve genel akademik not ortalamalarının yalnızca mezun olunan lise türüne göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

The aim of the study was to investigate the relationship between attitudes of prospective preschool teachers towards the teaching profession, their academic motivations and achievements. Relational survey model was used as the research design. The study group was made up of a total of 112 senior students (prospective teachers) who voluntarily accepted to participate in the study from Preschool Education Programs at Marmara University and Yıldız Technical University. Demographic form which was developed by the researchers, grade point average of prospective teachers, Attitude Scale of Teaching Profession developed by Üstüner (2006) and Academic Motivation Scale, which was developed by Vallerand et al. (1992; cited in Karagüven (2012) and adapted to Turkish by Karagüven (2012) were used for the data collection. The results showed that as the positive attitudes of the prospective teachers towards teaching as a profession increased, their academic motivations and grade point average (GPA) also increased while GPA differed only by the type of high school they graduated.

 • Acat, M. B. & Dereli, E. (2012). Preschool Teaching Students’ Prediction of Decision Making Strategies and Academic Achievement on Learning Motivations. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2670-2678.
 • Aktürk, A. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 283-297.
 • Altaş, D. (2006). Üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(1), 439-458.
 • Aydın, R. & Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.
 • Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. Annuals of Child Development,6, 45-50.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D. & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Can, Ş. (2010).Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 13-28.
 • Çağlar, Ç. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1497-1513.
 • Çağlar, Ç. (2013a). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 50-69.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 34-35.
 • Çeliköz, N. (2009). Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1357-1365.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Dereli, E. Ve Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.
 • Emrahoğlu, N. & Öztürk, A. (2010). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 19-20.
 • Engin, G. & Çiçekli-Koç, G. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(2), 153-167.
 • Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). Kimya Öğretmeni adaylarının motivasyon ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 246-255.
 • Green, J., Nelson, G., Martin, A. J., & Marsh, H. (2006). The casual ordering of self-concept and academic motivation and its effect on academic achievement. International Education Journal, 7, 534-535.
 • Gökçe, F. & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-23.
 • Hui, E. K. P., Sun, R. C. F., Sau‐Yan Chow, S. & Ho‐Tat Chu, M. (2011).Explaining Chinese students' academic motivation: filialpiety and self‐determination. Educational Psychology, 31 (3), 377-392. DOI: 10.1080/01443410.2011.559309.
 • Işık, A., Çiltaş, A. & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • Jugović, I.,Marušić, I., Ivanec, T. P. & Vidović, V. V. (2012).Motivation and personality of preservice teachers in Croatia. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 271-287. DOI: 10.1080/1359866X.2012.700044.
 • Kahyaoğlu, M., Tan, Ç. & Kaya, M. F. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 225-236.
 • Karagüven, M. H. Ü. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599- 2620.
 • Karahan, E. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi.26. Basım. Ankara: Nobel.
 • Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. & Sarıçam, H. (2012).Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 173-189.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. & Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • Moffett, N. L., Frizzell, M. M., Brownlee-Williams, Y. & Thompson, J. M. (2014) Influence of motivation the oryand supplemental workshops on first-time passing rates of HBCU teacher candidates. Action in Teacher Education, 36(5-6), 421-432. DOI: 10.1080/01626620.2014.977702.
 • Nowruzi Khiabani, M. & Nafissi, Z. (2010). Promoting Efl Learners’ academic motivation and reading comprehension via portfolio development of concept maps. Journal of English Language Studies, 1(2), 59-82.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ. & Sezgin, F. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Pektaş, M. & Kamer, S. T. (2011). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 829-580.
 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1),311-326.
 • Ryan, R. M.& DeciE. L. (2000). Instrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Shoyer, S. & Leshem, S. (2016). Students’ voice: The hopes and feaars of student-teacher candidates. Cogent Education, 3(1), 1-12.
 • Smidt, W. (2015). Big five personality traits as predictors of the academic success of university and college students in early childhood education. Journal of Education for Teaching, 41(4), 385-403. DOI: 10.1080/02607476.2015.1080419.
 • Şahin-Taşkın, Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9(3), 922-933.
 • Şenel, H. G., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A. & Koksal, A. (2004).Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research, 15, 99-109.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Terzi, A. R. & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,52, 593-614.
 • Tucker, C. M., Zayco, R. A., Herman, K. C., Reinke, W. M., Trujillo, M., Carraway, K. et al. (2002). Teacher and child variables as predictors of academic engagement among low-income African American children. Psychology in the School, 39(4), 477-488.
 • Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.
 • Üstün, E., Erkan, S. & Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 129-136.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Watts, R. H.,Cashwell, C. S. & Schweiger, W. K. (2004). Foster inginstrinsic motivation in children: a humanistic counseling process. Journal of Humanistic Counseling Education and Development, 43(1), 16-22.
 • Wentzel, K. R. & Wigfield, A. (2009). Introduction. K. R. Wentzel ve A. Wigfield (Ed.) Handbook of Motivation in School içinde (s.1-9) . USA: Routledge.
 • Yaman, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 351-361.
 • Yaşar-Ekici, F. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 658-665.
 • Yüksel, G. & Sezgin, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler: Gazi Üniversitesi örneği. Milli Eğitim Dergisi, 179, 66-81.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Rengin ZEMBAT
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ezgi AKŞİN YAVUZ
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hilal İlknur TUNÇELİ
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hilal YILMAZ
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg351404, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {789 - 808}, doi = {10.30831/akukeg.351404}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ZEMBAT, Rengin and AKŞİN YAVUZ, Ezgi and TUNÇELİ, Hilal İlknur and YILMAZ, Hilal} }
APA ZEMBAT, R , AKŞİN YAVUZ, E , TUNÇELİ, H , YILMAZ, H . (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 789-808. DOI: 10.30831/akukeg.351404
MLA ZEMBAT, R , AKŞİN YAVUZ, E , TUNÇELİ, H , YILMAZ, H . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 789-808 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/351404>
Chicago ZEMBAT, R , AKŞİN YAVUZ, E , TUNÇELİ, H , YILMAZ, H . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 789-808
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Rengin ZEMBAT , Ezgi AKŞİN YAVUZ , Hilal İlknur TUNÇELİ , Hilal YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.351404 DO - 10.30831/akukeg.351404 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 789 EP - 808 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.351404 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.351404 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Rengin ZEMBAT , Ezgi AKŞİN YAVUZ , Hilal İlknur TUNÇELİ , Hilal YILMAZ %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.351404 %U 10.30831/akukeg.351404
ISNAD ZEMBAT, Rengin , AKŞİN YAVUZ, Ezgi , TUNÇELİ, Hilal İlknur , YILMAZ, Hilal . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 789-808. https://doi.org/10.30831/akukeg.351404
AMA ZEMBAT R , AKŞİN YAVUZ E , TUNÇELİ H , YILMAZ H . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 789-808.
Vancouver ZEMBAT R , AKŞİN YAVUZ E , TUNÇELİ H , YILMAZ H . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Akademik Motivasyonları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 808-789.