Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 944 - 972 2018-10-24

Analysis of the Skills and Values of the 2017 Social Studies Curriculum in Terms of Key Competencies
2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi

Berna OTUZ [1] , Büşra GÖRKAŞ-KAYABAŞI [2] , Gülay EKİCİ [3]

206 494

This study was prepared for two purposes. In this scope; 1. Analyzing the key competences of Turkey Qualifications Framework (TQF) in terms of skills, attitudes and values 2. Comparing the contents of "Basic Skills in Curriculum" and "Teaching Values in Curriculum" of the 2017 Social Studies Curriculum (SSC) and the contents of key competency areas in the TQF are aimed in this study. Qualitative research model was used in case study. With the documents used for putting forward the skills, attitudes and values contained in the key competence areas and the dimensions of "Basic Skills" and "Teaching Values" were examined through content analysis. Based on the analysis results, SSC's "Basic Skills" and "Teaching Values" dimensions were compared with the contents of key competency areas included in TQF. It has been determined that "Mathematical Competence and Basic Competencies in Science Technology" are included most in the "Basic Skills in Curriculum" dimension. It has been determined that healthy life, leadership, artistic expression and creativity skills are not included in the curriculum. It has been concluded that the missing skills shall be included among the SSC skills and the contents of key competencies in TQF should be changed to include the values that are expected from individuals.

Bu çalışmada 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP)’nın TYÇ’de yer alan anahtar yetkinliklerle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; 1. TYÇ’deki anahtar yetkinlik alanlarının; içerdiği beceri ve değerler açısından analiz edilmesi 2. 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP)’nın “Öğretim Programında Temel Beceriler” ve “Öğretim Programında Değerler Eğitimi” boyutlarının içeriği ile TYÇ’de yer alan anahtar yetkinlik alanlarının içeriğinin karşılaştırılması şeklinde iki alt amaç belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Anahtar yetkinlik alanlarının analizinde yararlanılan dokümanlar ile öğretim programının “Temel Beceriler” ve “Değerler Eğitimi” boyutları içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Analiz sonuçlarına dayalı olarak 2017 SBDÖP’nın “Temel Beceriler” ve “Değerler Eğitimi” boyutları ile anahtar yetkinlik alanlarının içeriği karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretim programının beceri boyutunda en fazla “Matematiksel Yetkinlik ve Bilim Teknolojide Temel Yetkinlikler” e yer verildiği, sağlıklı yaşam, liderlik, sanatsal ifade ve yaratıcılık becerilerinin programında yer almadığı tespit edilmiştir. Eksik bulunan becerilere SBDÖP becerileri arasında yer verilmesi ve TYÇ’de yer alan anahtar yetkinliklerin bireylerden beklediğimiz değerleri de içerecek biçimde düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Aktaş, Ö. & Safran, M., (2013). Evrensel bir değer olarak barış ve barış eğitiminin tarihçesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 131-150.
 • American Assosciation of Scholl Administrators [AASA]., (1996). Assessmentand teaching of 21st century skills [ATCS]. About AASA. American Association of School Administrators “Retrieved from https://www.aasa.org/content.aspx?id=1320”
 • Griffin, P., McGaw, B. & Care, E., (2012). Assessment and teaching of 21st century skills. Dordrecht: Springer.
 • Association of American Colleges and Universities [AACU]., (2007). College learning for the new global century. Washington DC: AACU. “Retrieved from https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/GlobalCenturyfinal.pdf ”
 • Bednarz, S. W., (2001). Thinking spatially: Incorporating GIS in pre and post secondary education. “Retrieved fromhttp://www.geography.org.uk/download/EVbednarzthink.doc”
 • Boğaziçi Üniversitesi, (2017). Eğitim fakültesi 2017 taslak öğretim programları ile ilgili görüşleri. “http://www.fed.boun.edu.tr/form_files/Mufredat_degisikligi_fakulte_gorusleri_2017.pdf adresinden alınmıştır.”
 • Cohen, L., & Manion, L., (1997). Research methods in education. London:Routledge.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative ınquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çakmak, Z., Kaçar, T., & Arıkan İ., (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ortaokul sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programına ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science, 5(54), 576-597.
 • Doğanay, A., (1997). “Ders dinleme sırasında bilişsel farkındalık ile ilgili bilgilerin kullanımı”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 11.
 • Doğanay, A., Çuhadar, A., & Sarı, M., (2007). Öğretmen adaylarının siyasal katılımcılık düzeylerine çeşitli etmenlerin etkisinin demokratik vatandaşlık eğitimi bağlamında incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50(50), 213-246.
 • Duran, C. & Saraçoğlu, M., (2009) “Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yeniliği geliştirme süreci”, Yönetim ve Ekonomi, 16(1): 57-71.
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG), (2017). Öğretim programları arka plan raporu“http://www.egitimreformugirisimi.org/egitim-izleme-raporu-2016-17/ adresinden alınmıştır.”
 • Eğitim Sen., (2017). Eğitim müfredatı değişiklikleri ve taslak öğretim programları raporu. “http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/M%C3%BCfredat-Raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eğitimiş, (2017). Eğitim ve bilim iş görenleri sendikasının öğretim programları değişikliğine ilişkin görüşleri. “http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/egitim-ve-bilim-isgorenleri-sendikasi-taslak-mufredat-raporu-2275/#.WjIlkUpl_IU adresinden alınmıştır."
 • Ekici, G., Abide Ö. F., Canpolat, Y., & Öztürk A., (2017). 21.yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1) Makale No: 12 ISSN: 2146-9199
 • Erginer, A., (2006). Avrupa birliği eğitim sistemleri. Türk eğitim sistemiyle karşılaştırmalar. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Gürel, D., (2017). 2017 Taslak sosyal bilgiler öğretim programına yönelik yapısal bir değerlendirme. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) Tam Metin Bildiri Kitabı, 236-246.
 • ISTE., (2007). National educational technology standards and performance indicators for students.Oregon: ISTE.OECD countries. OECD Education Working Papers (No. 41). doi:10.1787/218525261154
 • Koçoğlu, E. & Aydın M., (2017). Alan uzmanlarına göre 2017 sosyal bilgiler programının 2005 programı çerçevesinde analizi. International Journal of Social Science Research, 6(1), 60-72. ISSN: 2146-8257
 • Kotluk, N. & Kocakaya, S., (2015). 21. Yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2) Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
 • McMillan, J.H., (2000). Educational research: fundamentals for the consumer. New York: Longman.
 • Merriam, S., (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass
 • Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK), (2015). Türkiye yeterlilikler çerçevesi. Ankara
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M., (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara. “http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155 adresinden alınmıştır.”
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara. “http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden alınmıştır.”
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2006). İlköğretim sosyal bilgiler dersi, 6. sınıf öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4-5. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • National Council on Measurement in Education [NCME], (2016). About NCME. National council on measurement in education. “Retrieved from http://www.ncme.org/ncme/NCME/About/NCME/About1/About1.aspx?hkey=7548ee94-566a-4475-ba8e-926425043430”
 • National Research Council (U.S.)., Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L, (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington, D.C: The National Academies Press.
 • OECD, (2012). PISA 2012 results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st century (Volume VI). PISA, OECD Publishing.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), (2017). MEB taslak öğretim programlarına ilişkin görüş ve öneriler “https://eds.metu.edu.tr/.../meb_taslak_ogretim_programlarina_iliskin_odtu_ebb_gorus... adresinden alınmıştır.”
 • Patton, M.Q., (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage
 • Roth, Charles E., (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus, OH: ERIC/CSMEE. “Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED348235”
 • RTUK, (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara.
 • Silverman, D., (2001). Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and ınteraction. London: SAGE Publication.
 • Tay, B., (2017). 2005 Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(27), 461-487.
 • Tay, B.,& Yıldırım, K., (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1499-1542.
 • TEDMEM, (2017). Öğretim programı taslaklarında değerler eğitimi. “https://tedmem.org/etiket/taslak-ogretim-programlari adresinden alınmıştır.”
 • The European Parliament and the Council of the European Union (EC), (2006). Key competences for lifelong learning — a european reference framework, Retrieved from “http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex% 3A32006H0962”
 • The Partnership for 21st Century Learning, (2015). Framework for 21st century learning. The partnership for 21st century learning. “Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf ”
 • TTKB,(2017). https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/13152934_basYn_aYklamasY_13012017.pdf: adresinden alınmıştır.”
 • Tutkun, Ö.F., & Aksoyalp, Y., (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Adana Iss. 24, (2010): 361-370.
 • World Economic Forum, (2015). New vision for education: unlocking the potential of technology. Cenevre: World Economic Forum. “Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf ”
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (1. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1097-324X
Author: Berna OTUZ (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Büşra GÖRKAŞ-KAYABAŞI
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Gülay EKİCİ
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { akukeg409791, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {944 - 972}, doi = {10.30831/akukeg.409791}, title = {2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi}, key = {cite}, author = {OTUZ, Berna and GÖRKAŞ-KAYABAŞI, Büşra and EKİCİ, Gülay} }
APA OTUZ, B , GÖRKAŞ-KAYABAŞI, B , EKİCİ, G . (2018). 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 944-972. DOI: 10.30831/akukeg.409791
MLA OTUZ, B , GÖRKAŞ-KAYABAŞI, B , EKİCİ, G . "2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 944-972 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/409791>
Chicago OTUZ, B , GÖRKAŞ-KAYABAŞI, B , EKİCİ, G . "2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 944-972
RIS TY - JOUR T1 - 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi AU - Berna OTUZ , Büşra GÖRKAŞ-KAYABAŞI , Gülay EKİCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.409791 DO - 10.30831/akukeg.409791 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 944 EP - 972 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.409791 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.409791 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi %A Berna OTUZ , Büşra GÖRKAŞ-KAYABAŞI , Gülay EKİCİ %T 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.409791 %U 10.30831/akukeg.409791
ISNAD OTUZ, Berna , GÖRKAŞ-KAYABAŞI, Büşra , EKİCİ, Gülay . "2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 944-972. https://doi.org/10.30831/akukeg.409791