Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 635 - 655 2019-04-30

Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Spatial Adjustment Satisfaction Scale on Schools: Validity and Reliability Study

Tuğba SANCAK [1] , Bilal YILDIRIM [2]

75 85

Madde-toplam ve madde-kalan korelasyon analizi sonucunda anlamlı ilişki bulunmuştur. %27’lik alt ve üst grup bağımsız t testi sonucunda faktörler arası madde ayırt ediciliği (p<.001) anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda “Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği” öğretmenlerin okullarda yapılan düzenlemelere ilişkin memnuniyet algılarını ortaya koyacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu analizler sonucunda belirlenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.923) ve Bartlett’s (Bartletts Test of Sphericity= 4178.148) testleri sonucunda verilerin AFA için uygun bulunmuştur. Ölçeğin 4 faktörde toplam 23 maddeden oluştuğu, 23 maddenin toplam varyansın %59.586’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin uyum değerleri “kabul edilebilir” ve “mükemmel” ölçüsünde olduğu görülmüş ve 4 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ölçeğin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı ise .93 olarak temsil edilmiştir. Bu araştırmada okullardaki mekansal düzenlemelere yönelik öğretmenlerin memnuniyet düzeylerini belirlemeyi hedefleyen geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir ölçek geliştirmek amacıyla  “Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Araştırma nicel genel tarama modelindedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Avrupa yakasında ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşan evrenden basit seçkisiz örnekleme ile seçilen 368 öğretmen örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda ölçek geliştirme basamakları doğrultusunda 104 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Alınan uzman ve öğretmen görüşleri doğrultusunda 47 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. 401 öğretmene taslak ölçek uygulanmış 368 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmış, güvenirliliği içi tutarlılığı analiz edilmiştir.

In this research, "Spatial Regulation Satisfaction Scale on Schools: Validity and Reliability Study" was defined as a research topic in order to develop a scale with validity and reliability studies aiming to determine teachers' satisfaction levels for spatial arrangements in schools. The research is in the quantitative general screening model. In the academic year 2017-2018, 368 teachers selected by simple simple sampling from the class consisting of teachers working in secondary schools and high schools in Istanbul-Europe-Europe constitute the sample group. In line with the aim of the research, a pool of substances consisting of 104 items was formed in line with the stages of scale development. A 47-item draft scale was drawn up in the direction of expert and teacher opinions. 401 teachers were applied to the draft scale and 368 scales were evaluated. Explanatory and confirmatory factor analysis studies were carried out within the validity study of the scale and the consistency within the reliability was analyzed. As a result of the tests of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .923) and Bartlett's (Bartletts Test of Sphericity = 4178.148), the data were found suitable for AFA. It was determined that the scale consists of 23 items in 4 factors and 59.59% of the total variance of 23 items. As a result of the confirmatory factor analysis, it was observed that the compliance values ​​of the scale were "acceptable" and "perfect" and the 4 factorial structure was confirmed. The Cronbach-Alpha reliability coefficient of the scale was .93. A significant relationship was found as a result of item-total and item-remaining correlation analysis. The item discrimination between the factors was found to be significant (p <.001) as a result of 27% lower and upper group independent t test. As a result of the research, "Spatial Regulation Satisfaction Scale" was determined as a result of analyzes that teachers were a valid and reliable measurement tool that would reveal the satisfaction perceptions about the regulations made at the schools.


 • Bayram, N.(2017). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi kitabevi.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Bursa: Ezgi kitabevi.
 • Baysal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Best, John W. & Kahn, James V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri, 10.baskı. (O. Köksal Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 • Buckley, J., Schneider, M., & Shang, Y. (2004). The Effects of School Facility Quality on Teacher Retention in Urban School Districts. National Clearinghouse for Educational Facilities.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A. Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21. baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Conway, J. M., & Huffcutt, A. I. (2003). A review and evaluation of exploratory factor analysis practices in organizational research. Organizational research methods, 6(2), 147-168.
 • Coşkun, R., Altunışık, R. & Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS Uygulamalı (9.Baskı). Adapazarı: Sakarya yayıncılık.
 • Çelik, O. T. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Çelik, H. E. & Yılmaz, V. (2013). Yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Davis, K. (1988). İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çev. Kemal TOSUN ve diğerleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, Yayın, (199).
 • Doğan, S., ve Karataş, A. (2011). Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 1-40.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçekler de geçerlik ve güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 125-148.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4.baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kline, R.B. (2011). Principle and practice of structural equaton modeling (3rd Edn.). London: The Guilford Press.
 • Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. Yayımlanmamış doktora tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan yayıncılık.
 • Özgenel, M., & Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 113-132.
 • Öznur, A. Ş. A. N., & Erenler, A. G. E. (2008). İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2).
 • Solmon, L. C., & Tierney, M. L. (1977). Determinants of job satisfaction among college administrators. The Journal of Higher Education, 48(4), 412-431.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. baskı). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Üçüncü Sürüm e-Kitap. https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Olcek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden 12 Mart 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Vural, B. (2004). Yetkin- İdeal-Vizyoner Öğretmen, Hayat Yayınları. İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba SANCAK (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Bilal YILDIRIM
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg441999, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {635 - 655}, doi = {10.30831/akukeg.441999}, title = {Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {SANCAK, Tuğba and YILDIRIM, Bilal} }
APA SANCAK, T , YILDIRIM, B . (2019). Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 635-655. DOI: 10.30831/akukeg.441999
MLA SANCAK, T , YILDIRIM, B . "Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 635-655 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/441999>
Chicago SANCAK, T , YILDIRIM, B . "Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 635-655
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Tuğba SANCAK , Bilal YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.441999 DO - 10.30831/akukeg.441999 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 635 EP - 655 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.441999 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.441999 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Tuğba SANCAK , Bilal YILDIRIM %T Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.441999 %U 10.30831/akukeg.441999
ISNAD SANCAK, Tuğba , YILDIRIM, Bilal . "Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 635-655. https://doi.org/10.30831/akukeg.441999
AMA SANCAK T , YILDIRIM B . Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 635-655.
Vancouver SANCAK T , YILDIRIM B . Okullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 655-635.