Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 341 - 355 2018-06-25

Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları

Eyyüp Sabri FANİ [1]

65 311

Kur'ân-ı Kerim Arapça nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Gerek mana gerekse lafız yönünden Kur'ân-ı Kerim üzerinde düşünmek, Onu anlamaya çalışmak her Müslüman için dini bir sorumluluk olduğu kadar,  Kur'ân-ı Kerim ilimleri ile meşgul olan araştırmacılar için de akademik bir zorunluluktur. Tarihten günümüze konusu Kur'ân-Kerim olan sayısız çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bunlar içerisinde bazı çalışmalar sadece manaya yönelik olduğu gibi bazı çalışmalar da yalnız lafızla ilgili olmuştur.  Biz bu çalışmamızda Kur'ân-ı Kerim lafızlarından Arapçada Sarf konuları içersinde yer alan İsm-i tafdil konusunu ele aldık. Çalışmamız, İsm-i tafdil hakkında genel bilgi verdikten sonra Kuran-ı Kerim’de geçen İsm-i tafdil kalıplarını, "خير " ve " شر" lafızları ile yapılan İsm-i tafdilleri; bu İsm-i tafdillerin marifelik-nekirelik, müzekkerlik-müenneslik halleri ile müfret, müsenna ve cemilerini gerekli dilbilgisi izahları ile İsmi- tafdilde aranan anlam ortaklığını Kuran ayetlerinden örnekler vererek ele almayı konu edinmektedir.

Kur'ân ilimleri, ism-i tafdil, sarf, marife-nekire, müzekker-müennes, müfred-müsenna-cemi
 • Alûsî, Ebu'l-Fadl Şihâbuddîn es-Seyyid Mahmud. 1999. Birinci Baskı, Rûhu'l-Meânî Fî Tefsiri'l-Kur'âni'l-Azîm ve Seb’il-Mesânî, Dâr-u İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, (Tahkîk:Muhammed Ahmed El-Emed-Ömer Abdüs-Selâm) XXX, Beyrut.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. 2015. Dördüncü Baskı, Kur'an Yolu Meâli, Ankara.
 • Ebû Abdillâh, Bedruddîn Muhammed(İbn. Nazım). 1998. Şerh-u Elfiyeti İbn Mâlik, (Tahkîk:Abdulhamid Muhammed Abdulhamid) Dâru'l-Cîl, Beyrut.
 • Ebû Hayyân Endelûsî, Muhammed b. Yusuf el-Gırnâtî. 1998. İrtişâfu'd-Darb Min Lisâni'l-Arab(Tahkîk:Dr. Recep Osman Muhammed), Mektebetu'l-Kahire; 1403h. el-Bahrul-Muhit, Dâru'l-Fikr
 • Elbânî, Muhammed Nasuriddin. 1995. Sissilet-u Ehâdisi's-Sahîha, Mektebetu'l-Meârif, I-VI, Riyâd.
 • Ermiş, H. ve Özcan, H.K. 2016. "İsm-i Tafdilin Kur’an-ı Kerim’de Kullanım Sıklığı", Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1):165-180.
 • Ezherî, Hâlid,ts., Şerhu't-Tâsrih Ale't-Tavdîh Alâ Elfiyet-i İbn. Mâlik , Dâru İhyâ-i Kutubi'l-Arabiyye.
 • İbn Âdil, Sirâcuddîn Ömer b. Ali b. Adil el-Dımeşkî. 1998. Birinci Baskı, el-Lübâb Fî Ulûmi'l-Kitâb(Tefsir-u İbn Adil), I-XX, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
 • İbn Akîl, Abdullah b. Abdurrahman. 1980. Şerh-u İbn Akil Ala Elfiyeti İbn. Mâlik (Tahkîk:Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Dâru't-Turâs, Kahire.
 • İbnu'l-Enbârî, Kemâluddîn Ebu'l-Berekât Abdurrahman Muhammed b. Ubeydullah. 2002. Birinci Baskı, el-İnsâf Fî Mesâili'l-Hilâf Beyne'n-Nahviyyîn, Mektebetü'l-Hancı, Kahire.
 • İbnu'l-Ferhân, Kemaluddîn Ebî Sa'd, Ali b. Mesud. 1987. el-Mustevfâ Fi'n-Nahv, (Tahkîk: Muhammed Bedevî el-Mahtûn ), Kahire.
 • İbnu'l-Hâcib, Cemaluddin Ebû Amr Osman b. Ömer, ts., el-Kâfiye Fi'n-Nahv, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut. İbn Hişâm, Ebu Muhammed Abdullah Cemaluddîn El-Ensârî. 1991. Şerh-u Şuzûru'z-Zeheb, Mektebetu'l-Asriyye, Beyrut; ts., Şerh-u Katrin-Nedâ ve Belli's-Sadâ, Aslan Yayınları, İstanbul; 1979, Muğni'l-Lebîb An Kutubi'l-Eârib, Darü'l Fikr, Beyrut.
 • İbn Mâlik, Cemâluddîn Muhammed b. Abdullah. 1967. Teshîlu'l-Fevâid ve Tekmilu'l-Makâsıd (Tahkîk: Muhammed Kamil Berakât), Dâru'l-Kutubi'l-Arabî
 • İbn Yaîş, Muvaffakuddin Ali en-Nahvî, ts., Şerhu'l-Mufassal, Mektebetu'l-Mütenebbi, Kahire.
 • Müberred, Ebu'l-Abbas Muhammed b. Yezid, 1399, el-Muktedab, Kahire.
 • Râcî, el-Esmer. 1997. el-Mucemu'l-Mufassal Fî İlmi's-Sarf, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut
 • Radiyyuddîn, Muhammed b. Huseyn. 1996. Şerh-u Radiy Li Kâfiyet-i İbn. Mâlik, Câmiat-u İmam Muhammed b. Suûd, Riyâd
 • Sekkâkî, Muhammed b. Ali. 1987. İkinci Baskı, Miftâhu'l-Ulûm, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut.
 • Sibeveyh, Ömer b. Osman b. Kaber. 1982. el-Kitâb, (Tahkik: Abdusselâm Harun), Mektebetu'l-Hancı, Kahire.
 • Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr, ts., Hemeu'l-Hevâmi’Şerh-u Cemi'l-Cevâmi’, Dâru'l-Marife, Beyrut.
 • Ukberî, Ebu'l-Bekâ Abdullah b. Huseyn. 1398. İmlâ Mâ Menne Bihi'r-Rahmân Fî Vucûhi'l-İrâb ve'l-Kıraât(et-Tibyân Fî İrâbi'l-Kur'ân), Mektebetü'l-Halebî, Mısır.
 • Yusuf, Hasan Ömer. 1398. Şerhu'r-Radiy Ale'l-Kâfiye, Camiat-u Garyunus.
 • Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım Cârullah Mahmud b. Ömer. 2006. Birinci Baskı, Tefsiru'l-Keşşâf, Dâru'l-Kitabi'l-Arabî, Beyrut.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-0554-3886
Author: Eyyüp Sabri FANİ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 25, 2018

Bibtex @research article { akusosbil436098, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {341 - 355}, doi = {}, title = {Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları}, key = {cite}, author = {FANİ, Eyyüp Sabri} }
APA FANİ, E . (2018). Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 341-355. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/436098
MLA FANİ, E . "Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 341-355 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/436098>
Chicago FANİ, E . "Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 341-355
RIS TY - JOUR T1 - Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları AU - Eyyüp Sabri FANİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 355 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları %A Eyyüp Sabri FANİ %T Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD FANİ, Eyyüp Sabri . "Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 341-355.
AMA FANİ E . Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları. AKUSBD. 2018; 20(1): 341-355.
Vancouver FANİ E . Kur’ân-ı Kerim'de Geçen İsm-i Tafdil Kalıpları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 355-341.