Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 223 - 242 2018-06-25

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki

Fatma Yaşar Ekici [1] , Rabia ATAALP [2] , Rabia ÇELEBİ [3] , Cansu Eda EMİNOĞLU [4] , Gamze YÜKSEL [5]

136 297

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkeleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinin 4 ilçesindeki (Ümraniye, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece) 49 okul öncesi eğitim kurumunda (27 devlet, 22 özel) görev yapmakta olan 500 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği” ve “Mesleki Etik İlkeler Ölçeği” kullanılmıştır.   Araştırma için toplanan veriler SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda: Okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkeleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme tutumları mesleki kıdeme göre farklılaşmazken, çalışılan kurum türü ve medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır Okul öncesi öğretmenlerinin algıladıkları mesleki etik ilkeleri mesleki kıdem, çalışılan kurum türü ve medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.  

Okulöncesi Öğretmeni, Eleştirel Düşünme, Mesleki Etik
 • Arslan, T. 2016. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ile Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Aybek, B. 2010. İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 336-350.
 • Aydemir, F. 2012. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Davranışlar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Adıyaman İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Bal, M. 2011. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Dağtekin, H. 2011. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Çalışanlarının Mesleki Etik Davranışlara İlişkin Algıları, Maltepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dayanç, T. 2007. Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri Ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Döven, C. D. 2009. İlköğretim Müfettişlerinin Uymaları Beklenen Mesleki Etik İlkelerin İş Tatmin Düzeyleri Bağlamında Çok Boyutlu İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Duran K. 2014. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Davranışları Algılama Düzeylerinin ve Etik İkilemleri Çözümlemelerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gelen, İ. 2002. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 100-119.
 • Gül, V. 2014. Öğretmenlerin Sınıf Yöntemi Anlayışları İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki, İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Örneği). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gülcan, M. G., Kılınç, A. Ç. ve Çepni, O. 2012. İlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1),123-142.
 • Gündoğdu, H. 2009. Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bazı Yanılgılar. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 57-74.
 • Haktanır, G. 2012. Okul Öncesi Eğitime Giriş, VI. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hayri, Y. 2012. İlköğretim Okulu Yönetecilerinin Liğderlik Yönelimleri Ve Mesleki Etik Algıları Arasındaki İlişkiler: İlköğretim Öğretmenleri Örnekleminde İlişkisel Bir Çalışma. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ilgaz, S. ve Bilgili, T. 2006. Eğitim ve Öğretimde Etik. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 199-210.
 • Kahraman, N. 2003. İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu Etik İlkelere Uyma Düzeyleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kazu, İ.Y. ve Şentürk, M. 2010. İlköğretim Programının Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 244-266.
 • Kınacı, F. 2014. Mesleki Etik İlkelere İlişkin Anadolu ve Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Görüşleri: İzmir İli Örneği, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kırel, Ç. 2000. Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1211, İ.İ.B.F. Yayın No: 168, 4-16. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Korkmaz, Ö. 2009. Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 1-13.
 • Kurtulan, I. 2007. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Etik Değerler Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Madenoğlu, C. Uysal, Ş. Sarıer, Y. ve Banoğlu, K. 2014. Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Educational Administration: Theory And Practice, 20(1), 47-69. doi: 10.14527/kuey.2014.003
 • Mangena, A. and Chabeli, M.M. 2005. Strategies to Overcome Obstacles in the Facilitation of Critical Thinking in Nursing Education, Nurse Education Today, 25, 291-298. doi: 10.1016/j.nedt.2005.01.012
 • Manolova, O. 2011. Mesleki Etik İlkelere İlişkin Türkiye ve Moldova’daki İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Öner, S. 1999. İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Özbek, O. 2003. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri Ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Özden, Y. 2002. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 9.Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Öztürk, Ş. 2010. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etik İlkelerle İlgili Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (1), 365-418.
 • Polat, M. 2017. Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Yaratıcılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman.
 • Sakar, N. 2015. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Sakın, A. 2007. Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Etik Davranışlar Hakkındaki Görüşleri İle Ahlaki Yargı Düzeyleri ve Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Söğüt, B.Ö. 2009. Öğrencilerin ve Matematik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerini Kazanmaya Yönelik Görüşleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Şen, Ş. 2014. Öğretmenlere Göre Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Şen, S.N. 2016. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Empati Kurma Becerileri ve Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Şengül, C. ve Üstündağ, T. 2009. Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 237-248.
 • Şenyiğit, Ç. 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Ve Kitap Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Taba, S., Castel, A., Vermeer, M., Hanchett, K., Flores, D., and Caulfield, R. 1999. Lighting the Path: Developing Leadership in Early Education, Early Childhood Education Journal, 26(3), 173-177. ERIC Number: EJ584469
 • Torun, N. 2011. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Toyran, Ç. 2015. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Yılmaz-Özelçi, S.. 2012. Eleştirel Düşünme Tutumunu Etkileyen Faktörler: Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9159-3312
Author: Fatma Yaşar Ekici
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5985-3786
Author: Rabia ATAALP
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3335-8327
Author: Rabia ÇELEBİ
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2364-3335
Author: Cansu Eda EMİNOĞLU
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0841-127X
Author: Gamze YÜKSEL
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 25, 2018

Bibtex @research article { akusosbil436204, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {223 - 242}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Yaşar Ekici, Fatma and ATAALP, Rabia and ÇELEBİ, Rabia and EMİNOĞLU, Cansu Eda and YÜKSEL, Gamze} }
APA Yaşar Ekici, F , ATAALP, R , ÇELEBİ, R , EMİNOĞLU, C , YÜKSEL, G . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 223-242. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/436204
MLA Yaşar Ekici, F , ATAALP, R , ÇELEBİ, R , EMİNOĞLU, C , YÜKSEL, G . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 223-242 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/436204>
Chicago Yaşar Ekici, F , ATAALP, R , ÇELEBİ, R , EMİNOĞLU, C , YÜKSEL, G . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 223-242
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki AU - Fatma Yaşar Ekici , Rabia ATAALP , Rabia ÇELEBİ , Cansu Eda EMİNOĞLU , Gamze YÜKSEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 242 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki %A Fatma Yaşar Ekici , Rabia ATAALP , Rabia ÇELEBİ , Cansu Eda EMİNOĞLU , Gamze YÜKSEL %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Yaşar Ekici, Fatma , ATAALP, Rabia , ÇELEBİ, Rabia , EMİNOĞLU, Cansu Eda , YÜKSEL, Gamze . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 223-242.
AMA Yaşar Ekici F , ATAALP R , ÇELEBİ R , EMİNOĞLU C , YÜKSEL G . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki. AKUSBD. 2018; 20(1): 223-242.
Vancouver Yaşar Ekici F , ATAALP R , ÇELEBİ R , EMİNOĞLU C , YÜKSEL G . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 242-223.