Year 2014, Volume 3, Issue 1, Pages 27 - 49 2014-06-17

Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Burcu Karaşar [1]

518 566

       Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeylerini cinsiyet, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2009-2010 Bahar döneminde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğrenim gören 200 öğrenci üzerinde (120 kız; 80 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, İlişki Ölçekleri Anketi ve Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS 11 programı kullanılmıştır. Araştırmada gruplar arası farklılığı belirlemek için “t-testi” ve “varyans analizi”; bağlanma stilleri ve sosyal kaygı arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için bağlanma stillerinin alt boyutlarından olan    “güvenli bağlanma”  ve korkulu bağlanma” üzerinde üzerinde cinsiyet;  “saplantılı bağlanma”   üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal kaygı ve alt boyutlarından sosyal kaçınma, eleştirilme kaygısı ve değersizlik duygusu üzerinde anne eğitim düzeyleri; sosyal kaygı üzerinde baba eğitim durumları; değersizlik duygusu üzerinde sosyo-ekonomik düzey açısından farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeyleri arasında orta ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeyleri ile ilgili olarak diğer araştırma ve uygulamalara da ışık tutacak şekilde tartışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler; Bağlanma stilleri, sosyal kaygı, üniversite öğrencileri

Bağlanma Stilleri, Sosyal Kaygı, Üniversite Öğrencileri
 • Ayberk, A. (2011). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Muğla Üniversitesi.
 • Baltacı, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Selçuk Üniversitesi.
 • Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226-2
 • Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Separation, Anxiety and Anger. New York: Basic Books.
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Sadness and Depression, New York: Basic Books.
 • Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. London. Routledge.
 • Dilbaz, N. (2000). Sosyal anksiyete bozukluğu: tanı, epidemiyoloji, etiyoloji, klinik ve ayırıcı tanı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2-3, 21.
 • Dilbaz, N., Enez, A. ve C ̧avus, S.Y. (2011). Social anxiety disorder, different views of anxiety disorders, Dr. Salih Selek (Ed.), InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/different-viewsof-anxiety-disorders/social-anxiety-disorder
 • Eng,W., Heimberg, R.G., Hart, T.A., Schneiner, F.R. & Liebowitz, M.R. (2001). Attachment in ındivuals with social anxiety disorder: the relationship among adult attachment styles, social anxiety, depression. Emotion. 1(4), 365-380.
 • Erözkan, A. ve Yılmaz, B. (2006). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve mizah tarzları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla.
 • Erözkan, A. (2008). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile sosyal kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 225-240.
 • Erözkan, A. (2009). The relationship between attachment styles and social anxiety: An investigation with Turkish university students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(6), 835-844.
 • Erözkan, A. (2011). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve karar stratejileri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3), 60-74.
 • Griffin, D.& Batholomew, K. (1994). Models of the self and other: fundemental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 430-445.
 • Göktürk, G. Y. (2011). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin özgüven ve bazı kişisel demografik özelliklere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Işık, E. ve Taner, Y.L. (2006). Çocuk, ergen ve erişkinlerde anksiyete bozuklukları. Asimetrik Paralel Yayıncılık. İst. İzgiç, Ş., Akyüz, G., Doğan, O. ve Kuğu, N. (2000). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 1, 207-214.
 • Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Muğla Üniversitesi.
 • Kaya, N., Çilli, A.S., Aşkın, R., Herken, H., Özkan, İ. ve Kucur, R. (1997). Orta ve yükseköğrenim öğrencilerinde sosyal fobik belirti yaygınlığı. Genel Tıp Dergisi,.7(3), 133-1
 • Keskin, G. ve Orgun, F. (2007). Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 8, 262-270.
 • Nielsen, K.E.J. & Cairns, S.L. (2009). Social anxiety and close relationships: A Hermeneutic phenomenological study. Canadian Journal of Counselling. 43, 178-197.
 • Özbay, Y. ve Palancı, M. (2001). Sosyal kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ODTÜ. Ankara.
 • Saymaz, İ. (2003). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürler arası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-106.
 • Tekin, M. (2008). Üniversite Öğrencilerinde bilişsel model çerçevesinde sosyal anksiyete bozukluğu ve alkol kötüye kullanımı ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Van Buren, A. & Cooley, L. E. (2002). Attachment styles, wiev of self and negative affect. North American Journal of Psychology, 4(3), 417-430.
 • Yılmaz, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla Üniversitesi
 • Yüksel, N. (2006). Ruhsal Hastalıklar. Nobel Tıp Kitabevi. Ankara.
 • Amasya Education Journal, 3(1), 27-49, 2014
 • Attachment Styles and Social Anxiety Levels of Teacher Candidates Burcu Karaşar † Amasya University,Turkey Received: 10.09.2013 - Revised: 13.01.2014 - Accepted: 31.01.2014
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Burcu Karaşar

Bibtex @ { amauefd21208, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {27 - 49}, doi = {10.17539/aej.33866}, title = {Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Karaşar, Burcu} }
APA Karaşar, B . (2014). Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 27-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/1730/21208
MLA Karaşar, B . "Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014): 27-49 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/1730/21208>
Chicago Karaşar, B . "Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014): 27-49
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki AU - Burcu Karaşar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 49 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki %A Burcu Karaşar %T Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki %D 2014 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karaşar, Burcu . "Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / 1 (June 2014): 27-49.