Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 134 - 166 2019-01-30

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Gülhan GÖK [1] , Zekai ÖZTÜRK [2]

49 124

Bu çalışmada bir devlet üniversitesindeki idari birim personelinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik Niehoff ve Moorman tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği ve örgütsel bağlılık düzeyinin ölçümü için Allen ve Meyer’e ait üç boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır.

                Çalışma kapsamında katılımcılara ait tanımlayıcı özellikler yüzde ve sayı olarak belirtilmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, çalışma yılı gibi değişkenler ile örgütsel adalet algısının ve örgütsel bağlılık düzeyinin tüm boyutlarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Anova testi sonucu ortaya çıkan farklılığın tespitinde ise post-hoc testlerinden Hochberg’s GT2 testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışmaya katılan personelin demografik özellikleriyle örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmada sadece personelin yaşı ile dağıtımsal adalet algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, İdari Birim Personeli
 • AYAZLAR, Gökhan, GÜZEL, Berrin. (2014), “The Effect Of Loneliness In The Workplace On Organizational Commitment”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 131, sf:139-325.
 • BAŞ, Gökhan. (2010), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki “, Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, sf:17-36.
 • BAHRAMİ, Mohammad Amin, BARATİ, Omid, GHOROGHCHİAN, Malake-sadat, MONTAZER, Razieh, EZZATABADİ, Mohammad Ranjbar. (2016), “Role of Organizational Climate in Organizational Commitment: The Case of Teaching Hospitals”, Osong Public Health Res Perspect, Vol: 7, No: 2, sf:96-100.
 • BİDARİAN, Shabnam, JAFARİ, Parivash. (2012), “The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Trust”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 47, sf:1622-1626. CİHANGİROĞLU, Necmettin, ŞAHİN, Bayram, NAKTİYOK, Atılhan. (2010), “Hekimlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Bir Araştırma”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, sf:67-82.
 • DEMİR, Cengiz, ÖZTÜRK, Umut Can. (2011), “Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı:1, sf:17-41.
 • DEMİREL, Yavuz, SEÇKİN, Zeliha. (2011), “Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Bilig Dergisi, Sayı: 56, sf:99-119.
 • HANAYSHA, Jalal. (2016), “Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment” , Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 229, sf:289-297.
 • LOTFİ, Mohammad Hosein, POUR, Mohammad Shirazi. (2013), “The Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction Among the Employees of Tehran Payame Noor University”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 93, sf:2073-2079.
 • ÖZGAN, Habib. (2011), “Örgütsel Davranış Bağlamında Öğretmenlerin Örgütsel Adalet, Güven, Bağlılık, Yönetici değerlendirme ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Cilt: 11, Sayı: 1, sf:229-247.
 • ÖZKAYA, Meltem Onay, KOCAKOÇ, İpek Deveci, KARA, Emre. (2006), “Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 13, Sayı: 2.
 • PAOLİLLO, Anna, PLATANİA, Silvia, MAGNANO, Paola, RAMACİ, Tiziana. (2015), “Organizational Justice, Optimism And Commitment To Change”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 191, sf:1697-1701.
 • SALAHUDİN, Shahrul Nizam bin, BAHARUTTİN, Siti Sarah binti, ABDULLAH, Muhammad Safizal, OSMAN, Abdullah. (2016), “The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment”, Procedia Economics and Finance, No:35, sf:582-590.
 • SERT Arzu, ELÇİ, Meral, USLU, Tanyeri, ŞEN, İrge. (2014), “The Effects of Organizational Justice and Ethical Climate on Perceived Work Related Stress”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 150, sf:1187-1198.
 • SÖKMEN, Alptekin, BİLSEL, Mehmet Ali, ERBİL, Cihat. (2013), “Örgütsel Adaletin Çalışan Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1.
 • WOLFE, Scott E., ROJEK, Jeff, MANJERREZ Victor M., ROJEK, Allison. (2018), “Why Does Organizational Justice Matter? Uncertainty Management Among Law Enforcement Officers”, Journal of Criminal Justice, No: 54, sf:1-9.
 • YEAN, Tan Fee ve YUSOF, Ab Aziz. (2015), “Organizational Justice: A Conceptual Discussion”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No: 219, sf:798-805.
 • YELBOĞA, Atilla. (2012), “Örgütsel Adalet ile İş Doyumu İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 12, Sayı: 2, sf:171-182.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4462-2541
Author: Gülhan GÖK
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zekai ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead509200, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {134 - 166}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÖK, Gülhan and ÖZTÜRK, Zekai} }
APA GÖK, G , ÖZTÜRK, Z . (2019). ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 134-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/509200
MLA GÖK, G , ÖZTÜRK, Z . "ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 134-166 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/509200>
Chicago GÖK, G , ÖZTÜRK, Z . "ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 134-166
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Gülhan GÖK , Zekai ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 166 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Gülhan GÖK , Zekai ÖZTÜRK %T ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD GÖK, Gülhan , ÖZTÜRK, Zekai . "ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 134-166.
AMA GÖK G , ÖZTÜRK Z . ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 134-166.
Vancouver GÖK G , ÖZTÜRK Z . ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 166-134.