Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 55 - 64 2019-01-30

DETERMINING THE READINESS LEVELS OF THE SENIOR TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEAHING PROFESSION
SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Osman AKHAN [1] , Ahmet DOLMACI [2] , Sedat ALTINTAŞ [3]

40 101

The fact that pre-service teacher candidates feel themselves prepared for teaching profession   is highly crucial for them to improve their professional capacity during their undergraduate education. Thus, the aim of the research is to determine the readiness levels of the senior teacher candidates towards teaching profession and to analyse them in terms of different variables. The Readiness Scale for Teaching Profession, developed by Yıldırım and Köklükaya (2017), was used in the study by taking the necessary permissions and the survey model was adopted in the research. The study group of the research consisted of the senior teacher candidates studying at Akdeniz University in the 2017-2018 educational years. The acquired data was analysed thanks to the SPSS package program. The results of the study revealed that the readiness levels of the teacher candidates who participated in the study towards teaching profession were high. In addition, according to the results of the study, it was found out that their readiness levels towards teaching profession showed significant differences in terms of their teaching department but they didn’t show significant differences in terms of their gender, their parents’ educational background and their living area before university.

Hizmet öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kendilerini hazır hissetmeleri, lisans eğitimleri boyunca mesleki donanımlarını tamamlamaları için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada Yıldırım ve Köklükaya (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği”, gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesinde son sınıfta okumakta olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır ve elde edilen veriler SPSS paket programı sayesinde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmanın sonuçları; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin bölümlerine göre anlamlı farklılık gösterdiğini ancak cinsiyetlerine, anne ve baba eğitim durumlarına ve üniversite öncesi yaşadıkları yerleşim birimine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır. 

 • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Belcheir, M. (1998). Assessing readiness for employment in the field of education. Idaho: Boise State University.
 • Black, M. W. (2003). A study of first-year teachers and their principals: Perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation, Fayetteville State University.
 • Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğ-renme. (Çeviren: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2009), 13-24.
 • Çelikler, D. & Aksan, Z. (2011). Genel Kimya I ve Genel Kimya II derslerini almış fen bilgisi öğretmen adaylarının organik kimya konularındaki hazırbulunuşluk düzeyleri. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, KKTC.
 • Çelikten, M. & Can, N. (2003). Yönetici, Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Çelikten, M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Darling-Hammond, L. (2000).Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44.
 • Darling-Hammond, L., Eiler, M. & Marcus, A. (2002). Perceptions of preparation: Using survey data to assess teacher education outcomes. Issues in Teacher Education, 11(1), 65-84.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000).PAÜ eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 144-149.
 • Göçer, A. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin Türkçe öğretimi bakımından öğretmenlik mesleğine hazırbulunuşluk düzeyleri (Niğde üniversitesi örneği). Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(358), 5-13.
 • Güneş, M. H. & Güneş, T. (2005). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji konusunda hazırbulunuşlukları ve öğrenimleri süresince kazanımları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 163-167.
 • Harman, G. & Çelikler, D. (2012). Eğitimde Hazır Bulunuşluğun Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3),140-149.
 • Housego, B. E. J. (1990). Student teachers’ feelings of preparedness to teach. Canadian Journal of Education, 15(1), 37-56.
 • Kaplan, A. & İpek, S. A. (2002). An investigation of the attitudes of mathematics teacher trainees toward the teaching profession. Education and Science, 27(125), 69-73.Karademir, N. (2012). Coğrafya öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım.
 • Lin, H. L., Lawrence, F. R. & Gorrell, J. (2003). Kindergarten teachers’ views of children’s readiness for school. Early Childhood Research Quarterly, 18, 225–237.
 • MEB, (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden erişilmiştir.Mehmetlioğlu, D. & Haser, Ç. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe hazırbulunuşlukları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 91-102.
 • Oral, B. (2004) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları, 15, 88-98.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem.
 • Reio, T. G. & Davis, W. (2005). Age and gender differences in self-directed learning readiness: A developmental perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 2(1), 40-49.
 • Semerci, N. & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi
 • Tuna, A. & Kaçar, A. (2005). İlköğretim matematik öğretmenliği programına başlayan öğrencilerin lise 2 matematik konularındaki hazırbulunuşluk düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 117-128.
 • Yenilmez, K. (2008). Open Primary Education School Students’ Opinions About Mathematics Television Programmes. Turkish Online Journal of Distance Education – Tojde, 9(4), 176- 189.
 • Yıldırım, E. G. & Köklükaya, N. (2017). Öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 56, 67-82.
 • Zientek, L.R. & Thompson, B. (2008). Preparing high quality mathematics and science teachers: Are we meeting the challenge? Research in the Schools, 15(2), 1-19.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6532-7985
Author: Osman AKHAN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0053-9669
Author: Ahmet DOLMACI
Institution: Düzce Üniversitesi, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4637-561X
Author: Sedat ALTINTAŞ
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead511071, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {55 - 64}, doi = {}, title = {SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {AKHAN, Osman and DOLMACI, Ahmet and ALTINTAŞ, Sedat} }
APA AKHAN, O , DOLMACI, A , ALTINTAŞ, S . (2019). SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 55-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/511071
MLA AKHAN, O , DOLMACI, A , ALTINTAŞ, S . "SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 55-64 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/511071>
Chicago AKHAN, O , DOLMACI, A , ALTINTAŞ, S . "SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 55-64
RIS TY - JOUR T1 - SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Osman AKHAN , Ahmet DOLMACI , Sedat ALTINTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 64 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Osman AKHAN , Ahmet DOLMACI , Sedat ALTINTAŞ %T SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD AKHAN, Osman , DOLMACI, Ahmet , ALTINTAŞ, Sedat . "SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 55-64.
AMA AKHAN O , DOLMACI A , ALTINTAŞ S . SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 55-64.
Vancouver AKHAN O , DOLMACI A , ALTINTAŞ S . SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 64-55.