Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 365 - 375 2019-01-30

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JOB SATISFACTION AND WORKAHOLISM
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan YALÇINSOY [1] , Cenk AKSOY [2]

88 123

The aim of the research is to determine the relationship between the concepts of organizational commitment, job satisfaction and workaholism according to public officials. The data of the research was obtained by means of the questionnaire and the data were analyzed by using SPSS program, regression, t-Test and Anova analysis. As a result of the study, only a low level relationship was found between job satisfaction and workaholism. In the research, there were also significant differences between some demographic variables and concepts.

Araştırmanın amacı kamu görevlileri açısından örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işkoliklik kavramları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiş ve verilere SPSS programı aracılığıyla korelasyon, regresyon, t-Testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sadece iş tatmini ve işkoliklik kavramları arasında düşük düzeyli bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca bazı demografik değişkenlerle araştırmaya konu kavramlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

 • Akbaş, T. T. (2015). Örgütsel etik iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Mobilya sanayi büyük ölçekli işletmelerinde görgül bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010(2), 121-137.
 • Aksoy, C., & Yalçınsoy, A. (2017). Investigation on the relationship between job satisfaction, organizational commitment, organizational justice and supervisor support: An application in the health sector. Journal of Management Research, 10(1), 26-45.
 • Arı, M., Gülova, A. A., & Köse, S. (2017). Örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık davranışının ilişkisi: Bir sağlık kuruluşunda araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(1).
 • Aydın, E., & Basım, N. (2017). İş-aile çatışması ile örgütsel bağlılık etkileşiminde algılanan yönetici desteğinin rolü: Görgül bir araştırma. Business and Economics Research Journal, 8(4), 773-784.
 • Basım, H. N. (2015). Örgütsel vatandaşlık davranışında kontrol odağı, örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1).
 • Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve örgütsel bağlılık: Bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi(21-23 Mayıs), Eskişehir.
 • Bernstein, D. A., & Nash, P. W. (2008). Essentials of psychology (4th ed.). Boston: Cengage Learning. Retrieved from http://books.google.com/books?id=4Do-bFrt9tUC.
 • Candan, H., & İnce M. (2016). Siber kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik emniyet çalışanları üzerine bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 229-235.
 • Demirdağ, G. E., & Ekmekçioğlu, E. B. (2015). Etik iklim ve etik liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Görgül bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 197-216.
 • Ergeneli, A., & Arı, G. S. (2015). Krizde işten çıkarmaların banka yöneticileri üzerine etkileri: Örgütsel bağlılık, güven ve güçlendirme algıları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(1).
 • Günbeyi, M. & Gündoğdu, T. (2010). Polis teşkilatının işkolik çalışanları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1) 56-63.
 • Gürbüz, S., Ayhan, Ö., & Sert, M. (2014). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 3-20.
 • İşcan, Ö. F., & Tanrıbil, S. (2016). Vizyoner liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıklarına ve adalet algılarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3).
 • Judge, T. A., & Klinger, R. (2007). Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. In M. Eid, & R. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (393-413). New York, NY: Guilford Publications.
 • Kart, M., E. (2005). Reliability and validity of the workaholism battery (Work-Bat): Turkish Form. Social Behavior and Personality: An International Journal, 33(6), 609-618.
 • Kaya, Y., & Özdevecioğlu, M. (2015). Organizasyonlarda algılanan mağduriyetin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-37.
 • Killinger, B. (2004). Workaholics. The Respectable Addicts. Toronto: Key Porter, Books. Korn, Errol. R., Pratt, George. J., & Lambrou, P. T. (1987). Hyper-performance: The A.I.M. Strategy For Releasing Your Business Potential. New York: John Wiley & Sons.
 • Kula, S. (2011). Occupational stress and work-related wellbeing of Turkish National Police (TNP) members. (Unpublished Dissertation). University of Central Florida, Orlando.
 • Landy, F. J. (1978). An opponent process theory of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 63(5), 533-547.
 • Locke, E. (1975). Personnel attitudes and motivation. Annual Review of Psychology, 26, 457-480.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook Of Industrial And Organizational Psychology (1297-1349). Chicago, IL: Rand McNally.
 • Lu, H., Barriball, K. L., Zhang, X. & While, A.E.(2012). Job satisfaction among hospital nurses revisited: A systematic review”. International Journal of Nursing Studies, 49, 10-17.
 • Lu, H., While, A.E. & Barriball, K.L. (2005). Job satisfaction among nurses: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 42(2), 211.
 • Luthans, F. (1992) Organisational behaviour (6th Edition). New York, McGraw-Hill.
 • Machlowitz, M. (1980). Workaholics: Living with them, working with them. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Mete, M., Tiftik, H., & Zincirkıran, M. (2014). Study on job satisfaction and organizational commitment in terms of certain demographical variables: A research for bank managers. International Journal of Management, IT and Engineering, 4(5), 311.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1988). Links between work experiences and organizational commitment during the first year of employment: A longitudinal analysis. Journal Of Occupational Psychology, 61(3), 195-209.
 • Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.
 • Mowday, Richard, Porter, L. & Steers, M. R. (1982). Employee-Organization linkages. Academic Press. New York.
 • Oates, W. (1971). Confessions of a workaholic: The facts about work addiction. New York: World Publishing Co.
 • Özdemir, M., & Gören, S. Ç. (2017). Psikolojik güçlendirme, liderlik uyumu ve öğretmen performansı ilişkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü. İlköğretim Online, 16(1).
 • Schaef, A. W., & Fassel, D. (1988). The addictive organization. Harper & Row Publishers.
 • Snir, R. & Harpaz, I. (2004). Attitudinal and demographic antecedents of workaholism. Journal of Organizational Change Management, 17, 520-536.
 • Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: development of the job satisfaction survey. American Journal Of Community Psychology, 13(6), 693-713.
 • Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences, London: Sage.
 • Spence, J., T. & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: Definition, measurement and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.
 • Sprankle, J. K., & Ebel, H. (1987). The workaholic syndrome. Walker.
 • Taber, T.D. & Alliger, G.M. (1995). A task-level assessment of job satisfaction. Journal of Organisational Behaviour, 16(2), 101.
 • Tekingündüz, S., & Kurtuldu, A. (2015). The analysis of relationship between intention to leave, job satisfaction, organizational commitment, leadership and job stress: A hospital example İşten ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik ve iş stresi arasındaki ilişkilerin analizi: Bir hastane örneği. Journal of Human Sciences, 12(1), 1501-1517.
 • Tiftik, H., & Zincirkıran, M. (2014). A study on employees in context of organizational commitment, job performance, burnout and workaholism: A research on cashiers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 15(1), 171-184.
 • Uştu, H., & Tümkaya, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mesleki bağlılık, işten ayrılma niyeti ve bazı sosyo-demografik özelliklerinin örgütsel bağlılığı yordama düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3).
 • Uygur, A. (2007). Örgütsel bağlılık ile işgören performansı ilişkisini incelemeye yönelik bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 71-85.
 • Yıldırım, B. I., Yirik, Ş., & Yıldırım, F. (2014). Mobbing’in örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 25-40.
 • Yücel, İ., & Çetinkaya, B. (2015). Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve çalışanların yaşının bu ilişki üzerindeki etkisi-“Bazen hoşlanmasak da kalmak zorunda olabiliriz!”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3).
 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 445-458.
 • Zeynel, E., & Çarıkçı, İ. H. (2015). Mesleki motivasyonun, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Akademisyenler üzerine görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 217-248.
 • Zincirkıran, M., & Mete, M. (2014). İşkoliklik iş-aile çatışması ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi: Sağlık işletmelerinde bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(590), 103-114.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayhan YALÇINSOY

Author: Cenk AKSOY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead512331, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {365 - 375}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {YALÇINSOY, Ayhan and AKSOY, Cenk} }
APA YALÇINSOY, A , AKSOY, C . (2019). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 365-375. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/512331
MLA YALÇINSOY, A , AKSOY, C . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 365-375 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/512331>
Chicago YALÇINSOY, A , AKSOY, C . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 365-375
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Ayhan YALÇINSOY , Cenk AKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 375 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Ayhan YALÇINSOY , Cenk AKSOY %T ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD YALÇINSOY, Ayhan , AKSOY, Cenk . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 365-375.
AMA YALÇINSOY A , AKSOY C . ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 365-375.
Vancouver YALÇINSOY A , AKSOY C . ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 375-365.