Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 294 - 307 2019-04-30

LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Gülşah YILDIZ [1] , Zeynep BAKIR [2]

5 34

Vergi günümüze gelene kadar tüm medeniyetlerde görülmüştür. Bu da verginin önemli bir konu haline gelmesine, vergi ile ilgili sorunların araştırılmasına ve bu konunun sürekli gündemde kalmasına neden olmuştur. Hükümetler yapmış oldukları hizmetlerin finansmanını sağlamak amacıyla egemenlik gücünden yararlanarak, karşılıksız olarak vergiler koyarlar. Ülkemiz de vergiden beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için bireylerin vergi bilincinin ve ahlakının gelişmesi çok önemlidir. Bu yüzden kişiler vergi konusunda küçük yaştan itibaren bilinçlenmelidir. Her konu da eğitilmeye hazır ve algıları açık olan yaş grubunun liselerde bulunması sebebiyle bu yaş grubuna ekonomik, siyasi ve mali olan eğitimler de verilmelidir. Bu yollarla vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren artırılması kamu harcamalarının finansmanını sağlama konusunda daha etkin olunmasını ve daha başarılı bir vergilendirme sisteminin oluşmasına fayda sağlamada yardımcı olacaktır. Eskişehir’deki liselerde anket yöntemi ile veri toplanmış ve toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre vergi için eğitimin önemli olduğu anlaşılmıştır. 

vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi uyumu
  • AKTAN, C.Can (2000): “Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi”, Ankara: TOSYÖV Yayınları, http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-disi/kavram.htm, (07.01.2016).ALTUN, N. ve YAVUZ, H. (2017), “Vatandaşların Katma Değer Vergisi Hakkındaki Tutum ve Algısı: Sakarya ve Düzce Örneği”, Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (1), 35-46AYGEN, Filiz (2003): Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Nedenleri ve Bunların Önlenmesinde Denetimin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.ALKAN A (2009). Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, ZonguldakÇELİK K, Eroğlu O (2014), İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Zonguldak, s.126-127.ÇELİKKAYA A (2002). Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler. Hukuk-Ekonomi ve Sosyal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 5:4-7ÇOBAN, Hilmi (2004) “Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Davranışları Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, s.28.DEMİR, Müslim (2009) “Toplumun Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 18. Sayı, s.3.DORNTEİN,M.(1987). Taxes: Attitudes and Perceptions and Their Social Bases.Journal of Economic Psychology,8,55-76EGELİ H, Diril F (2014) “ Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama”, Sosyoekonomi, 2. Sayı, s.52-53GÖKMEN Necdet ve H. Abdullah GÜLEÇ (2001): “Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik ve Verimlilik Nasıl Sağlanır?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:238, İstanbul, HaziranGÖKBUNAR, Ramazan; Keramettin TEZCAN ve Ahmet UTKUSEVEN (2002): “Yeniden Yapılanma veya Yeniden Yapılanma: Vergi İdaresi ve Denetim İçin İşte Bütün Mesele Bu”, http://www.bayar.edu.tr/~kutuphane/vergi.pdf, (05.01.2016).GÜRDAL, Temel ve YAVUZ, Hakan (2017), “Kocaeli ve Sakarya Esnafının Katma Değer Vergisine Bakışı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt: 13, sayı: 1, s. 51-62.JAMES,S & Alley,C.(2002) “Tax Compliance, Self-assessment and Tax Administration”, Journal of Finance,and Management in Public Services,2(2),27-72.KARYAĞDI, N. (2010), "Mükelleflerin Vergi Yasalarına Uyumunda YMM'lerin ve SMMM'lerin Rolü", Yaklaşım Dergisi, Şubat 2010, Sayi:206.MURTER, N.B. ve P. Mastar Özcan (2012), "Sosyo-Psikolojik Yönleri ile Vergi Kaçakçılığı", Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, Editor: Kemal Çelebi, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı YayımNo: 2012/418, 15-32.Narta, M. E. (2007), Vergi Bilinci, <http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/duzce/vergi_haftasi/vergi%20bilinci.htm.>ORGAN,İbrahim ve Baki Yegen(2013),”Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Mensuplarının Rolü:Adana Örneği” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,Sayı:4,Cilt:27,Yıl:2013ÖZPERHİZ, Niyazi (2005) “Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Arttırılmasına Yönelik Öneriler”, Vergi Dünyası Dergisi, 283. sayı, s.90.SARUÇ N, İzgi K (2011). “Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Anket Çalışması”, EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 3, No 2, 2011 ISSN: 1309-8020 (Online), s.141SARUÇ, Naci Tolga(2015) Vergi Uyumu:Teori ve Uygulama, Seçkin Yayımcılık, Ankara.SARUÇ N, Ağacan İ (2015) “Maliye Lisans Düzeyinde Alınan Eğitimin Çevre Vergisine Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 44. Sayı Nisan 2015 / Number 44 April 2015, s.7.SEKER, Nezih (1994): Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Yayın No:436, İstanbul,Beta Yayınları, 1. Bası, Şubat.SIVACI, Celalettin (2007): “Kayıt Dışı Ekonomi ve KADİM Projesi”, Bütçe Dergisi, Cilt:3, Sayı:27, Güz 2007Schmölders G. (1976), Genel Vergi Teorisi, (Çev.: Salih Turhan), İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2149, İstanbul.TAŞPINAR, Gökhan (2001): “Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Sistemi ve Türkiye Gerçeği”, Dünya Gazetesi, http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=24133&from=tellafriend &section=dunya, (07.01.2016).TAYTAK, Mustafa (2009) “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma, Maliye Dergisi, 158. sayı, s.499.TEZCAN, Keramettin, Adnan GERÇEK ve Mustafa Ali SARILI (2007): “OECD Ülkelerinde Vergi İdaresinin Karşılaştırmalı Yapısı ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasının Değerlendirilmesi”, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu, Çankaya 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Yayın No:1,Antalya, Ocak.TUAY E, Güvenç İ (2007). Türkiye’ de Mükelleflerin Vergiye Bakışı. Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ankara.YARDIMCIOĞLU F, Şahpaz K, Akgül Ö (2014) Fırıncı esnafının vergi bilinci ve vergi algısı: Sakarya ili örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 39-82.YAVUZ, Hakan (2017), “Otomobil Alımında Özel Tüketim Vergisinin Etkisi ve ÖTV Bilinci”, International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol: 8, issue: 26, ss. 373-389.Werner GUETH, Rupert SAUSGRUBER, “Tax Morale And Optımal Taxatıon”, CESIFO Workıng Paper, No. 1284, 2004, s.16, www.CESifo.de (Erişim: 26.10.2007)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gülşah YILDIZ
Country: Turkey


Author: Zeynep BAKIR

Bibtex @other { asead553190, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {294 - 307}, doi = {}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Gülşah and BAKIR, Zeynep} }
APA YILDIZ, G , BAKIR, Z . (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 294-307. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553190
MLA YILDIZ, G , BAKIR, Z . "LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 294-307 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553190>
Chicago YILDIZ, G , BAKIR, Z . "LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 294-307
RIS TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ AU - Gülşah YILDIZ , Zeynep BAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 307 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ %A Gülşah YILDIZ , Zeynep BAKIR %T LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD YILDIZ, Gülşah , BAKIR, Zeynep . "LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 294-307.