Year 2017, Volume 19, Issue 2, Pages 56 - 67 2017-06-11

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF ATTITUDES TOWARDS SPORT OF HIGH SCHOOL LEVEL STUDENTS ACCOMMODATING IN THE ORPHANAGE

Orcan MIZRAK [1] , Yunus Sinan BİRİCİK [2] , Emre BELLİ [3]

274 0

Bu araştırmanın amacı; Yetiştirme yurtlarında kalan lise düzeyinde öğrencilerin spora yönelik tutumlarının incelenmesidir.

Araştırmamızın evrenini; Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yetiştirme yurtlarında kalan lise düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada spora yönelik tutumlar hakkında veriler elde etmek için; Şentürk (2014) tarafından geliştirilmiş, ‘’spora yönelik tutum’’ adlı ölçek 94’ü erkek 62’si kadın olmak üzere toplamda 156 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında frekans, bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için de Tukey HSD testi yapılmıştır. Katılımcıların okul takımlarında görev alma arası spora yönelik tutumlarının karşılaştırılmasında; sporla yaşama (p=,106) ve aktif spor yapma (p=,083) alt boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmazken; spora ilgi duyma (p=,037) alt boyutunda okul takımlarında görev alan öğrenciler lehine anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.  Katılımcıların hem anne hem de babalarının yaşıyor olma değişkeninde spora yönelik tutumlarının karşılaştırılmasında; spora ilgi duyma (p=,033), sporla yaşama (p=,022) ve aktif spor yapma (p=,027) alt boyutlarında anne-babası hayatta olan öğrenciler lehine anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.  Bu sonuca göre; anne-babası hayatta olan öğrencilerin, anne-babası hayatta olmayan öğrencilere oranla spora yönelik tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

The aim of this study is to analyse the high school students’ attitudes towards sport who are accommodating in the orphanage.

In order to obtain data about the attitudes towards sport in the study, the scale called “attitude towards sport”, which was developed by Şentürk(2014), was applied to 94 male and 62 female, in total 156 students. In the analysis of the obtained data, frequency test was conducted in the SPSS programme; t-test and one-way analysis of variance (Anova) were used in independent groups, and Tukey test was carried out so as to find out from which group the difference stems.

In the comparison of the attitudes towards sport of the attendants in terms of participating in the school teams; significant differences were encountered for the benefit of the students participating in the school teams in the sub-dimension of interest in sports (p=,037) while any significant differences were not found in the sub-dimensions of living sportive (p=,106) and sporting actively (p=,083). In the comparison of sportive attitudes of the attendants in terms of whether their parents are alive or not, significant differences were encountered for the benefit of the students whose parents are alive in the sub-dimensions of interest in sports (p=,033), living sportive (p=,022) and sporting actively (p=,0,27). According to this result, it can be seen that  the students whose parents are alive have higher scores of attitude towards sport than the students whose parents are not alive.

 • Karadağ, Ö. (2008). Ankara’da bulunan Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Adolesanlarda Sosyo-Demografik Özelliklerin ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Ruhsal Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Çengelci, E. (1998). Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. 1.Basım. (s.1, 79) Ankara: Aydınlar Matbaacılık.
 • Cılga, İ. (1994) Gençlik ve Yaşam Niteliği. (s.19, 38). Ankara: T.C. Başbakanlık Gneçlik ve Spor Genel Müdürlüğü. Erkan, N., ODTÜ Haber Bülteni Yayını, 14 Mayıs, Ankara. 1979.
 • Franzoi, S.L., Social Psychology (Third Edition), Boston: Mc. Graw Hill, 2003, s. 156.
 • Şentürk, H.E., Spora Yönelik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenirliği, Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012. 7(2)
 • Erkan E. (1992). Toplum sağlığı açısından spor. İçinde: Ergen E (ed). Spor Hekimliği. Ankara: Maya Matbaacılık., 143-159.
 • Silvermen, S., Subramaniam, P. R. Student Attitude Toward Physical Education and Physical Activity: A Review of Measurement Issues and Outcomes. Journal of Teaching in Physical Education. Volume:19, Number:1, 1999.
 • Ekici, S., Bayrakdar, A., Hacıcaferoğlu, B. Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2011: 8.
 • Kılıç, M. 2015. Okul Spor Tesislerinin Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Holoğlu, O.G., İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2006, s:38-41.
 • Erkmen G., Tekin M., Taşğın Ö., Özel İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Dersi hakkındaki Tutum ve Görüşleri, Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım, Muğla, 2006, s: 993-996.
 • Koca, C. ve Aşçı, F.H. An Examination of Self-Presentational Concern ofTurkish Adolescents: An Example of Physical Education Setting. Adolescence, 41,(161), 2006, s:185-197.
 • Yetim, A, A., Sosyoloji ve Spor. Topkar Matbaacılık, Ankara, 2000.
 • Kök, M., Yetiştirme Yurdundaki Öğrencilerin Psikolojik Belirti Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 1996. 3(2).
 • Yılmaz, G., Yetiştirme Yurdu ve Yuvalarda Yaşayan Çocuklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 2006: 2(2).
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Orcan MIZRAK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Yunus Sinan BİRİCİK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Emre BELLİ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunibesyo331584, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {56 - 67}, doi = {}, title = {YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {MIZRAK, Orcan and BİRİCİK, Yunus Sinan and BELLİ, Emre} }
APA MIZRAK, O , BİRİCİK, Y , BELLİ, E . (2017). YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 56-67. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331584
MLA MIZRAK, O , BİRİCİK, Y , BELLİ, E . "YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 56-67 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331584>
Chicago MIZRAK, O , BİRİCİK, Y , BELLİ, E . "YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 56-67
RIS TY - JOUR T1 - YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Orcan MIZRAK , Yunus Sinan BİRİCİK , Emre BELLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 67 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Orcan MIZRAK , Yunus Sinan BİRİCİK , Emre BELLİ %T YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2017 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD MIZRAK, Orcan , BİRİCİK, Yunus Sinan , BELLİ, Emre . "YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 / 2 (June 2017): 56-67.