Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 107 - 136 2019-02-07

Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma

Korhan KARACAOĞLU [1] , Mustafa Arslan [2]

50 273

Bu çalışmada, algılanan aşırı niteliklilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti ile bu ilişkide iyimserliğin nasıl bir rol oynadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan (J.Gen.K.lığı) erken emekli olan veya istifa eden subay statüsündeki personeli içeren 124 kişiden oluşan örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, kartopu örneklem yöntemi kullanılarak, elektronik ortamda uygulanan anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, algılanan aşırı nitelikliliğin algılanan gelişmeme alt boyutunun, iş tatmininin iç faktörler alt boyutları üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, algılanan aşırı nitelikliliğin algılanan gelişmeme alt boyutunun iş tatmininin alt boyutlarından iç faktörlerle olan ilişkisinde iyimserliğin kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Ancak, algılanan aşırı nitelikliliğin algılanan uyumsuzluk alt boyutunun iş tatmininin boyutları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

, Algılanan Aşırı Niteliklilik, İyimserlik, İş Tatmini
  • Akın, A. ve Ulukök, E. (2016), “Fazla Nitelikliliğin Bireysel ve Örgütsel Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/4, ss. 71-86.Aksu, G., Eser, M.T. ve Güzeller, C. O. (2017), Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara. Alfes, K. (2013), “Perceived Overqualification and Performance: The Role of the Peer-Group”. German Journal of Human Resource Management, Vol 27, Issue 4, ss. 314 – 330.Alfes, K., Shantz, A. ve van Baalen, S. (2016), “Reducing Perceptions of Overqualification and İts İmpact on Job Satisfaction: The Dual Roles of İnterpersonal Relationships At Work”, Human Resource Management Journal, Vol 26, no 1, ss. 84–101.Appollis, V. P. (2010), The Relationship Between Intention to Quit, Psychological Capital and Job Satisfaction in the Tourism Industry in the Western Cape, Doctoral Dissertation, Bellville: University of the Western Cape.Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986), “Moderator Mediator Variables Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), ss. 1173–1182.Baycan, F.A. (1985), Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Bayrak Kök, S. (2006), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.20, Sayı. 1, ss. 291-310. Bender, K.A., Donohuet, S.M. ve John S. H. (2005), “Job Satisfaction and Gender Segregation”, Economic Papers 57, ss. 479-496.Benedict, J.N., Gayatridevi, S. ve Velayudhan, A. (2009), “Perceived Overqualification, Job Satisfaction, Somatization and Job Stress of MNC Executives”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 35, No. 2, ss. 283-289.Berk, U., Kahya, M., Kuzu, B. ve Bayramlık, H. (2015), “Effect of Laborers’ Overqualification Perception on Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Empirical Study on Health Sector in Turkey”, Journal of International Health Sciences and Management, Volume: 1, Issue.1, ss. 60-73.Biçkes, D.M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö. ve Uğur, A. (2014), “Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), ss. 97‐ 121.Blenegen, M. A. (1993), “Nurses’ Job Satisfaction: A Meta-Analysis of Related Variables”, Nursing Research, Jan-Feb, 42(1), ss. 36-41.Brynin, M., Lichtwardt, B. ve Longhi, S. (2006), Overqualification: Major or Minor Mismatch?. ISER Working Paper 2006-17. Colchester: University of Essex,Brynin, M. ve Longhi, S. (2009), “Overqualification: Major or Minor Mismatch?”, Economics of Education Review 28, ss. 114–121.Büchel, F. (2002), “The Effects of Overeducation on Productivity in Germany: The Firms’ Viewpoint”, Economics of Education Review 21, ss. 263–275.Carver, C. S., Scheier, M. F. ve Segerstrom, S. C. (2010), “Optimism”, Clin Psychol Review 30(7), ss. 879–889.Carver, C. S. ve Scheier, M. S. (2002), “Optimism”, C. R. Snyder ve S. J. Lopez (der.) Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, ss. 231– 243.Carver, C. S. ve Scheier, M. F. (1998), On the Self Regulation of Behaviour, New York Cambridge University Press.Cassidy, T. ve Wright, L. (2008), “Graduate Employment Status and Health: A Longitudinal Analysis of Transition from Student”, Social Psychology and Education, 11, ss. 181-191.Chang, C. M., L. S. Chen, H. Y. Lin ve Huang, H. C. (2013), “The Relationship between Psychological Capital and Job Satisfaction of University Physical Education Teachers in Taiwan: Job Stress and Job Burnout as Mediators. Energy Education Science and Technology”, Social and Educational Studies, 5(3), ss. 1‐9.Cheney, P.H. ve Scarpello, V. (1985), “Job Satisfaction and Information Systems Research”, Journal of Management Information Systems, Vol. 2, No. 3, ss. 21-36.Chuba, B. (2016), Perception of Job Satisfaction and Over Qualification among African Immigrants in Alberta, Canada, Walden Dissertations and Doctoral Studies, Wladen University, Canada.Curtis, H.E. (2012), Measuring and Predicting Overqualification from 1972-2010 : A Secondary Analysis of the Pooled General Social Survey. Electronic Theses and Dissertations. Paper 305.Çavuş, M .F. ve Gökçen, A. (2015), “Psychological Capital: Definition, Components and Effects”, BJESBS, 5(3), ss. 244-255.Çetin, F. ve Basım, H. N. (2011), “Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü”, “İŞ,GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(3), ss. 79‐94.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.Edwards, J. R. (1991), “Person-Job Fit: A Conceptual Integration, Literature Review, and Methodological Critique”, International Review of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 6, ss. 283-357. Oxford, England: John Wiley & Sons.Erdogan, B., Bauer, T.N., Karaeminogullari A. (2017), Overqualification in The Workplace. Oxford University Press USA. Erdogan, B., Bauer, T. N., Peiró, J. ve Truxillo, D. M. (2011), “Overqualification Theory, Research, and Practice: Things that Matter”, Industrial and Organizational Psychology, 4(2), ss. 260-267. Erdogan, B. ve Bauer, T. N. (2009), “Perceived Overqualification and Its Outcomes: The Moderating Role of Empowerment”, Journal of Applied Psychology, 94(2), ss. 557-565.Erkuş, A. ve Fındıklı, M. (2013), “Psikolojik Sermayenin Iş Tatmini, Iş Performansı ve Işten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), ss. 302-318.Farooq, S., Javid, A., Ahmed, U. ve Khan, M. J. (2009), “Educational and Qualificational Mismatches: Non-monetary Consequences in Pakistan”, European Journal of Social Sciences, 9, ss. 275-291.Feather, N.T. ve O'Brien, O.E. (1986a), “A Longitudinal Analysis of The Effects of Employment, Different Patterns of Employment, and Unemployment of School Leavers”, British Journal of Psychology, 77, ss. 459-479.Feather, N. T. ve O’Brien, G. E. (1986b), “A Longitudinal Study of The Effects of Employment and Unemployment on School-Leavers”, Journal of Occupational Psychology, 59, ss. 121-144.Feldman, D. C. (1996), “The Nature, Antecedents and Consequences of Underemployment”, Journal of Management, 22, ss. 385–407.Felton, B. J. (1987), “Cohort Variation in Happiness: Some Hypotheses and Exploratory Analyses”, International Journal of Aging and Human Development, 25, ss. 27-42.Fine, S. ve Nevo, B. (2011), “Overqualified Job Applicants: We Still Need Predictive Models”, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 4, ss. 240-242.Fine, S. ve Nevo, B. (2008), “Too Smart for Their Own Good? A study of Perceived Cognitive Overqualification in The Work Force”, The International Journal of Human Resource Management, 19(2), ss. 346-355. Görg, H. ve Strobl, E. (2003), “The Incidence of Visible Underemployment: Evidence for Trinidad and Tobago”, Journal of Development Studies, 39, ss. 81–100.Green, F. ve McIntosh, S. (2007), “Is There a Genuine Under-Utilization of Skills amongst The Overqualified?”, Applied Economics, 39(4), ss. 427-439.Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe- Yöntem-Analiz, Seçkin Yayınevi, Ankara.Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010), Multivariate Data Analysis, Seventh Edition Prentice Hall.Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014), Pozitif Psikoloji; Kuram, Uygulama ve Araştırmalar, Nobel Yayınları, Ankara. (Çev. Tayfun Doğan) Hmieleski, K.M. ve Carr, J.C. (2008), “The Relationship between Entrepreneur Psychological Capital and New Venture Performance”, Frontiers of Entrepreneurship Res.38(1), ss.1-15.Hoppock, R. (1935), Job Satisfaction, Harper, New York, NY. Hoskins, T.E. (2003), The Effects of Perceived Overqualification on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover: A Study of AFIT Graduates, Master Thesis, USAF Department Of The Air Force Air University, Air Force Institute of Technology.Janse, S. (2015), The Effect of Perceived Overqualification on job Crafting and The Moderating Role of Personal Resources, Master Thesis, Tilburg University, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Human Resource Studies.Janson, P. ve Martin, J. M. (1982), “Job Satisfaction and Age: A Test of Two Views”, Social Forces, 60, ss. 1089-1102.Johnson, G. J. ve Johnson, W. R. (2000a), “Perceived Overqualification, Positive and Negative Affectivity, and Satisfaction with Work”, Journal of Social Behavior ve Personality, 15(2), ss. 167-184.Johnson, G. J. ve Johnson, W. R. (2000b), “Perceived Overqualification and Dimensions of Job Satisfaction: A Longitudinal Analysis”, The Journal of Psychology, 134(5), ss. 537-555. Johnson, G. J. ve Johnson, W. R. (1997), “Perceived Overqualification, Emotional Support, and Health”, Journal of Applied Social Psychology, 27, ss. 1906–1918. Johnson, G. J. ve Johnson, W. R. (1996), “Perceived Overqualification and Psychological Well-Being”, The Journal of Social Psychology, 136(4), ss. 435-445. Johnson, W. R., Morrow, P. C. ve Johnson, G. J. (2002), “An Evaluation of A Perceived Overqualification Scale across Work Settings”, Journal of Psychology, 136, ss. 425– 441.Kalleberg, A. L. ve Loscocco, K. A. (1983), “Aging, Values, and Rewards: Explaining Age Differences in Job Satisfaction”, American Sociological Review, 48, ss. 78-90.Kayalık, A. (2017), Üstün Niteliklilik Algısının Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisi ve Duygusal Yeteneğin Aracılık Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Keleş, N. H. (2011), “Positive Psychological Capital: Definition, Components and Their Effects on Organizational Management”, Journal of Organization and Management Sciences. 2011;3(2), ss. 343-350.Khan, L. J. ve Morrow, P. C. (1991), “Objective and Subjective Underemployment Relationships to Job Satisfaction”, Journal of Business Research, 22, ss. 211–218.Kristof‐Brown, A.L., Zimmerman, R.D. ve Johnson, E. C. (2005), “Consequences of Individuals' Fit at Work: a Meta‐Analysis of Person–Job, Person–Organization, Person–Group, and Person–Supervisor Fit”, Personnel Psychology, 58(2), ss. 281-342. Lobene, E. ve Meade, A.W. (2010), “Perceived Overqualification: An Exploration of Outcomes”, 25. Annual Meeting of The Society for Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA.Lobene, E., Meade, A.W. ve Pond, S.B. (2015), “Perceived Overqualification: A Multi-Source Investigation of Psychological Predisposition and Contextual Triggers”, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 0(0), ss. 1-27.Lounsbury, J. W., Loveland, J. M., Sundstrom, E. D., Gibson, L. W., Drost, A. W. ve Hamrick, F. L. (2003), “An İnvestigation of Personality Traits in Relation to Career Satisfaction”, Journal of Career Assessment, 11(3), ss. 287–307.Luksyte, A., Spitzmueller, C. ve Maynard D.C. (2011), “Why do Overqualified Incumbents Deviate? Examining Multiple Mediators”, Journal of Occupational Health Psychology, 16(3), ss. 279- 285.Luksyte, A. ve Spitzmueller, C. (2015), “When are Overqualified Employees Creative? It Depends on Contextual Factors”, Journal of Organizational Behavior, 0(0), ss. 1-19.Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J. ve Avey, J.B. (2008), “The Mediating Role of Psychological Capital in The Supportive Organizational Climate Employee Performance Relationship”, Journal of Organizational Behavior, 29(2), ss. 219‐238.Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. ve Norman, S.M. (2007), “Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”, Personnel Psychology, 60, ss. 541-572.Mäkikangas, A., Kinnunen, U. ve Feldt, T. (2004), “Self-Esteem, Dispositional Optimism, and Health: Evidence from Cross-Lagged Data on Employees”, Journal of Research in Personality, 38, ss. 556-575.Maltarich, M. A., Reilly, G. ve Nyberg, A. J. (2011), “Objective and Subjective Overqualification: Distinctions, Relationships, and a Place for Each in The Literature”, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 4, ss. 236–239.Maynard, D.C., Joseph, T.A. ve Maynard, A.M. (2006), “Underemployment, Job Attitude and Turnover Intentions”, Journal of Organizational Behavior, 27, ss. 509-536.Maynard, D.C. ve Parfyonova, N. M. (2013), “Perceived Overqualification and Withdrawal Behaviours: Examining The Roles of Job Attitudes and Work Values”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86, ss. 435–455.McKee-Ryan, F.M. ve Harvey, J. (2011), “I Have a Job, But . . .”: A Review of Underemployment”, Journal of Management, Volume: 37 issue: 4, ss. 962-996.Mutlu, P. (2013), The Effect of Perceived External Prestige on The Relationship between Perceived Overqualification and Both Organizational Commitment and Turnover Intention. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Ocak, M., Güler, M. ve Basım, H.N. (2016), “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), ss. 113-130. Özdevecioğlu, M., Harmancı, Y.K. ve Dedeoğlu, T. (2015), “The Effect of Perceived Overqualification on Employee Performance: the Mediating Role of Neuroticism”, 20. IAMB Conference, 21-22 October 2015, İstanbul, TurkeyPeterson, C. (2006), A Primer in Positive Psychology, New York : Oxford University PressPeterson, S. J., Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa F. O. ve Zhang, Z. (2011), “Psychological Capital and Employee Performance: A Latent Growth Modeling Approach”, Personnel Psychology, 64(2), ss. 427‐450.Reed, G.M., Kennedy, M. E., Taylo, S.E., Wang, H. Y. J ve Visscher, B.R. (1994), “Realistic Acceptance: As a Predictor of Decreased Survival Time in Gay Men with AIDS”, Health Psychology 13, ss. 299-307.Reingold, J. (2009), “The New Jobless. Fortune Magazine Retrieved from”, http://money.cnn.com/2009/02/02/news/economy/jobless_complete.fortune, (Erişim Tarihi: 08 Eylül 2017).Roh, Y. H., Chang, J. Y., Kim, M. U., Nam, S. K. (2014), “The Effects of Income and Skill Utilization on The Underemployed’s Self-Esteem, Mental Health, and Life Satisfaction”, Journal of Employment Counseling, 51, ss. 125–141. Rose, S. J. (2017), Mismatch: How Many Workers with A Bachelor’s Degree Are Overqualified for Their Jobs?, Research Report, Urban InstituteScheier, M. F. ve Carver, C. S. (2009), “Optimism”, S. Lopez (Der.) Encyclopedia of positive psychology, ss. 656-663. Chishester : Blackwell Publishing Ltd.Scheier, M. F. ve Carver, C. S. (1993), “On The Power of Positive Thinking: The Benefits of Being Optimistic”, Current Directions in Psychological Science, 2, ss. 26-30.Scheier, M. F. ve Carver, C. S. (1992), “Effects of Optimism on Psychological and Physical Well-Being: Theoretical Overview and Empirical Update”, Cognitive Therapy and Res. 16(2), ss. 201-228.Scheier, M. F. ve Carver, C. S. (1985), “Optimism, Coping, and Health: Assessment and Implications of Generalized Outcome Expectancies”, Health Psychology, 4, ss. 219-247. Segerstrom, S. C. (2007), “Optimism and Resources: Effects on Each Other and on Health over 10 Years”, Journal of Research in Personality, 41, ss. 772–786.Seligman, M. (1998), Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. New York: Free Press.Schreiber, J., B., Stage, F., K., King, J., Nora, A. ve Barlow, E., A. (2006), “Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review”, The Journal of Educational Research, 99(6), ss. 323-338.Snyder, C. R., C. Harris, J. R. Anderson, S. A., Holleran, Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C. ve Harney, P. (1991), “The Will and The Ways: Development and Validation of an Individual Differences Measure of Hope”, Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), ss. 570‐585.Sobel, M.E. (1982), “Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models”, Leinhardt (Der.), Sociological Methodology, ss. 290-312. Washington DC: American Sociological Association.Spector, R.E. (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, London, Sage.Sümer, N. (2000), “Yapısal Eşitlik Modelleri”, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), ss. 49-74. Tabachnick, B. ve Fidell, L. (2012), Using Multivariate Statics (Pearson, USA). Tösten, R. ve Özgan H. (2014), “Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, EKEV Akademi Dergisi Yıl: 18 Sayı: 59, ss. 429-442. Ucar, Z. (2015), “Kontrol Algısı-Psikolojik Sahiplenme İlişkisi Üzerinde Algılanan Aşırı Vasıflılığın Düzenleyicilik Etkisi”, International Journal of Applied Business and Management Studies, 1(1), ss. 40-58.Ulukök, E., Akın, A., Gökdeniz, İ. (2017), “Algılanan Fazla Niteliklilik, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 54, ss. 53-61.Ünsal Akbıyık, B. Ü. (2016a), “Otelcilik Sektöründe Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Görev Performansına Etkisi: Alternatif İş Fırsatlarının Biçimlendirici Değişken Rolü”, Journal of Tourism Theory and Research, 2(1), ss. 19-29.Ünsal Akbıyık, B.Ü. (2016b), “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İş Performansına Etkisi: Örgütsel Desteğin Biçimlendirici Değişken Rolü”, Journal of International Social Research, Vol. 9 Issue 42, ss. 1712-1720.Vaisey, S. (2006), “Education and Its Discontents: Overqualification in America, 1972–2002”, Social Forces, 85, ss. 835– 864.Vecchio, R. P. ve Boatwright, K. J. (2002), “Preferences for Idealized Styles of Supervision”, Leadership Quarterly, 13, ss. 327–342.Verhaest, D. ve Omey, E. (2006), “The Impact of Overeducation and Its Measurement”, Social Indicators Research, 77, ss. 419-448.Vroom, V. H. (1964), “Ego Involvement, Job Satisfaction, and Job Performance”, Personnel Psychology, 1964, ss. 159-177. Wassermann, M., Fujishiro, K. ve Hoppe, A. (2017), “The Effect of Perceived Overqualification on Job Satisfaction and Career Satisfaction among Immigrants: Does Host National Identity Matter?”, International Journal of Intercultural Relations 61, ss. 77–87.Weaver, C. N. (1980), “Job Satisfaction in The United States in The 1970s”, Journal of Applied Psychology, 65, ss. 364-367.Wu, C., Luksyte, A. ve Parker, S.K. (2015), “Overqualification and Subjective Well-Being at Work: The Moderating Role of Job Autonomy and Culture”, Social Indicators Research, Volume 121, I 3, ss. 917–937. Yıldız, B. Özdemir, F., Habib, E. ve Çakı, N. (2017), “Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi”, Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, Cilt / Vol.: 2, Sayı / Is.: 2, ss. 40-61 Youssef, C. M. ve Luthans, F. (2007), “Positive Organizational Behavior in The Workplace: The Impact Of Hope, Optimism, And Resilience”, Journal of Management, 33(5), ss. 774‐800.Zvonkovic, A.M. (1988), “Underemployment: Individual and Marital Adjustment to Income Loss”, Lifestyles:Family and Economic Issues, 9, ss. 161-178.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Korhan KARACAOĞLU (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa Arslan
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd425536, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {107 - 136}, doi = {}, title = {Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KARACAOĞLU, Korhan and Arslan, Mustafa} }
APA KARACAOĞLU, K , Arslan, M . (2019). Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 107-136. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/425536
MLA KARACAOĞLU, K , Arslan, M . "Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 107-136 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/425536>
Chicago KARACAOĞLU, K , Arslan, M . "Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 107-136
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma AU - Korhan KARACAOĞLU , Mustafa Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 136 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma %A Korhan KARACAOĞLU , Mustafa Arslan %T Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD KARACAOĞLU, Korhan , Arslan, Mustafa . "Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 107-136.