Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 339 - 358 2019-02-07

İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Seda Bayrakdar [1]

98 463

Ülkelerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Aktif istihdam politikalarının işsizliği önlemek için son zamanlarda bütün ülkeler tarafından yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada aktif istihdam politikalarının etkinliği konusu araştırılmaktadır. Milyonlarca liralık kaynak ayrılan bu politikaların istenilen sonuçlara ulaşmada ne denli başarılı olduğu ya da daha başarılı olunabilmesi açısından spesifik ne gibi önlemler alınabileceği ve uygulamalar oluşturulabileceği araştırılması- irdelenmesi gereken bir konudur. Yabancı yazında aktif istihdam politikalarının işsizliği azaltmadaki etkisi ile ilgili yeterli sayıda çalışma olmasına rağmen yerli yazında aktif istihdam politikalarının etkilerini inceleyen son derece kısıtlı sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu makalenin Türkiye’de uygulanan ve işsizliğin sihirli bir çözümü gibi sunulan aktif istihdam politikalarının etkinliğinin sorgulanması ile birlikte yapılan kısıtlı sayıda çalışmanın derlemesi açısından literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir. 

işsizlik, istihdam, aktif istihdam politikası
 • Akbulut Kenan (2016), “Mesleki Eğitim Programları Kapsamında İstihdam Yükümlülüğüne İlişkin Kurallar Nasıl Değişti?”, Mali Çözüm Dergisi, Mart - Nisan.
 • Akbaş Sezgi (2015), “Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Denizli İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Ayan Selman (2014), “G-20 Süreci Ve Aktif İstihdam Politikaları, Türkiye Ve G-20 Ülkelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi”, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, 2014.
 • Baydoğan Handan, “Dezavantajlı Gruplara Yönelik Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, 2012.
 • Betcherman Gordon, Karina Olivas, and Amit Dar(2004), “Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries”, Social Protection Discussion Paper Series, World Bank, 29142,No:0402
 • Bonoli Giuliano (2010),” The Political Economy of Active Labor-Market Policy”, Politics & Society 2010 SAGE Publications, 38 (4).
 • J.G.Brown Allessio ve Johannes Koetti (2015), “Active Labor Market Programs- Employment Gain or Fiscal Drain”, IZA Journal of Labor Economics,4:12.
 • Biçerli, Kemal, “Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?”, Çimento İşveren Dergisi, (çevrimiçi, https://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale13.pdf, 12.02.2018)
 • Lars Calmfors (1994), “Active Labour Market Policy And Unemployment - A Framework For The Analysis Of Crucıal Design Features”, OECD Economic Studies No. 22, Spring 1994.
 • Dertli Nail (2007), Aktif İstihdam Politikaları- Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Diriöz, Sinem Çapar (2012), İstihdamın Arttırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü, T.C Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • European Commission, European Semester Thematic Factsheet Active Labour Market Policies, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-policies_en.pdf.
 • Günaydın İhsan; Barış Yıldız(2016), Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 7 Sayı 17.
 • Uşen Şelale (2007), “Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve Toplum, 2007/2, s:66
 • Karabulut, Alpaslan (2007), “Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü Ve Etkinliği”, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara 2007.
 • Karakoç, Zehra (2015), “İŞKUR’un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği”, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri AnabilimDalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kluve Jochen (2014) , “Active Labour Market Policies With A Focus On Youth”, European Training Foundation.
 • ………………….. (2010), “The effectiveness of European active labor market programs”, Labour Economics,V.17.,N.6.
 • Marshall Adriana, “Labour Market Policies And Regulations İn Argentina, Brazil And Mexico:Programmes And İmpacts”, Employment Analysis Unit Employment Strategy Department, ILO, ISSN 1811-1319.
 • McKenzie David (2017) “How Effective Are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence”, World Bank Policy Research Working Paper 8011
 • Nie Jun, Ethan Struby (2011), "Would active labor market policies help combat high U.S. unemployment?,Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Q III, pages 35-69.
 • Öksüz, Nihan (2012), “Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Sanal Engin, “Aktif İstihdam Politikaları”, Toprak İşveren Dergisi, http://dosya.toprakisveren.org.tr/makale/2013-99-enginsanal.pdf
 • Şahin, Begüm Erdil ,Yeliz Sevimli (2013), “Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C.5,N.1.
 • Şentürk, Emre (2017), “İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları: Türkiye Örneği”, T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Taghizadeh Rahim (2014), “AB İstihdam Stratejisi Kapsamında Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Etkinliği: Meta-Analiz Yöntemiyle Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Taş, Yunus, (2016), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Sosyo - Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması” ,HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi ,Cilt: 5, Yıl: 5, Sayı: 11 (2016/1).
 • TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU, Kanun Numarası : 4904, Kabul Tarihi : 25/6/2003, Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003, Sayı : 25159
 • TÜRKİYE İŞ KURUMU (2017(c)), 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı, Ankara.
 • Uzun, Demet (2015), “Aktif İstihdam Politikalarının .uzun Süreli İşsizliğe Etkileri ve Türkiye’de İstihdamın Yapısal Analizi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İŞKUR (2016), Türkiye İş Kurumu, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu, Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı Ankara.
 • İŞKUR (2017(a)), Türkiye İş Kurumu, 2017 Mali Yılı Performans Programı, Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı, Ankara.
 • İŞKUR (2017(b)), Türkiye İş Kurumu, 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı, Ankara.
 • Yavuz, Hasan Bilgehan, “Aktif İşgücü Piyasası Uygulamalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analizi Çalışması”, OPUS, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl:7,C.7,S.13, Aralık.
 • http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/aktifisgucuprogramlari.aspx
 • http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/ozelistihdamburolari.aspx
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Seda Bayrakdar (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 7, 2019

Bibtex @research article { atauniiibd450733, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {339 - 358}, doi = {}, title = {İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Bayrakdar, Seda} }
APA Bayrakdar, S . (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 339-358. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/450733
MLA Bayrakdar, S . "İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 339-358 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/450733>
Chicago Bayrakdar, S . "İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 339-358
RIS TY - JOUR T1 - İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme AU - Seda Bayrakdar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 358 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme %A Seda Bayrakdar %T İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Bayrakdar, Seda . "İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 339-358.
AMA Bayrakdar S . İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 339-358.
Vancouver Bayrakdar S . İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 358-339.