Year 2018, Volume 5, Issue 17, Pages 230 - 259 2018-10-30

Продовольствие и социальная помощь в Истанбуле в период Второй мировой войны
According To The Turkish Press Social Aids And The Subsistence Of Istanbul During The World War II.
Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar

Hasret İpek İlçin [1]

54 240

Экономическое состояние стран, вступивших во Вторую мировую войну, носило в исследуемом периоде истории жизненноважное значение. Помимо войн, которые управлялись развитыми мировыми экономиками, ХХ век принес также и большие трудности. Как и во время Первой мировой войны, так и во Второй мировой войне даже самые сильные экономики мира пошатнулись. В связи с этим вышедшая на первый план проблема продовольствия должна была быть решена в числе первых. С этой целью правительство выкупало у крестьян все запасы злаковых и бобовых культур, расширяло данную практику во время военных лет, тем самым увеличивая объем конфискованной продукции. Однако, стоимость, которую она платила, была ниже рыночной, что вызывало недовольство у производителя. Желание приобрести больше прибыли вынудило крестьян выставить свою продукцию на черном рынке. Подобный способ продажи привел к повышению цен на товары первой необходимости, что в таких крупных городах, как Стамбул, вызвало серьезные трудности с продовольствием. Государство предпринимало различные меры для предотвращения роста цен, но все попытки были безуспешны. Так, в 1942-1943 годах в оборот вошли такие понятия, как черный рынок и спекуляция. При изучение печати того времени видно, что почти каждый день передовица была занята новостями подобного рода. Данная статья рассказывает о продовольственных проблемах, начавшихся в период Второй мировой войны, о мероприятиях, предпринятых с целью их разрешения, созванных организациях и помощи, которую они оказывали жителям Стамбула.        

During the World War II. the economic situation of the governments was crucially important. The XX. century wars were controlled by the strong economy even led to big problems. The most powerful economies were even schocked in World War II as in World War I. The issue of subsistence that emerged was on of the first problems to be solved. To this end, the government took the decision to seize the grain and legumes at the farmer’s expense and increased the amount of crops seized by expanding this practice considerably during the course of the war. However, the fact that the fees paid were below the market price, farmers were not satisfied and farmers started to sell their products in black market with ambition to make money.The sales made in his way incresed the price of the necessities and created serious problems especially in big cities such as İstanbul. Although the goverment had applied various measures to prevent price increase, it could not be successed and in the years 1942-1943 the concepts of the black market, the profiteering etc. occupied the agenda of the country. When the daily newspapers are examined, it appears that the daily news about these topics seen on the headlines almost every day.This study, examines particularly measures taken against the issue of the subsistence problem that started with the World War II, the established organizations and the aids of these organizations to the people of İstanbul. 

II. Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan devletlerin ekonomik durumu hayati bir önem arz etmekteydi. Zira güçlü ekonomilerin yönetebildiği XX. yüzyıl savaşları, beraberinde büyük sorunlar da getirmekteydi. I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi II. Dünya Savaşı’nda da en güçlü ekonomiler bile sarsılmıştı. Bu sebepten ortaya çıkan iaşe meselesi, halledilmesi gereken ilk sorunlardandı. Hükümet sorunu çözmek için çiftçinin elindeki hububat ve baklagillere bedelini ödeyerek el koyma kararı almış ve savaşın ilerleyen süreçlerinde uygulamayı bir hayli genişleterek el konulan mahsul miktarlarını arttırmıştı. Ancak ödenen ücretlerin piyasa fiyatının altında olması, çiftçiyi memnun etmemiş ve daha çok kazanmak hırsıyla çiftçi, ürünlerini karaborsadan satışa başlamıştı.Bu şekilde yapılan satışlar, ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını arttırırken özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ciddi iaşe sıkıntıları yarattı. Hükümet, fiyat artışlarını önlemek için çeşitli tedbirlere başvurmuş olsa da başarılı olamamış ve 1942-1943 yıllarında karaborsa, ihtikâr gibi kavramlar ülkenin gündemini oldukça meşgul etmişti. Dönemin gazeteleri incelendiğinde, hemen her gün bahsi geçen konularla ilgili haberlerin manşet sayfalarında yer aldığı görülmektedir. Bu çalışma, özellikle II. Dünya Savaşı ile birlikte başlayan iaşe sorununa karşı alınan tedbirler, kurulan teşkilâtlar ve bu teşkilâtların İstanbul halkına yaptığı yardımları incelemektedir.

  • TEKELİ, İ. - İLKİN, S., (2014). İktisadî Politikalarıyla Ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi, C 2, İletişim Yayınları, İstanbul. TOKER, M., (1990). Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973, Bilgi Yayınevi, Ankara. US, A., (17 İkinci Teşrin/Kasım 1942). “Pahalılıkla Pahalılığa Karşı Mücadele”, Vakit. WEİSBAND, E., (2002). İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Çev. Mehmet Ali Kayabağ-Örgen Uğurlu, Örgün Yayınevi, İstanbul. İnternet Kaynakları www.tdk.gov.tr., Erişim: 13 Haziran 2018.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6266-2606
Author: Hasret İpek İlçin

Dates

Publication Date: October 30, 2018

Bibtex @research article { atdd476294, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {230 - 259}, doi = {}, title = {Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar}, key = {cite}, author = {İlçin, Hasret İpek} }
APA İlçin, H . (2018). Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (17), 230-259. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/476294
MLA İlçin, H . "Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 230-259 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/476294>
Chicago İlçin, H . "Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 230-259
RIS TY - JOUR T1 - Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar AU - Hasret İpek İlçin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 259 VL - 5 IS - 17 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar %A Hasret İpek İlçin %T Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 17 %R %U
ISNAD İlçin, Hasret İpek . "Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 17 (October 2018): 230-259.
AMA İlçin H . Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar. ATDD. 2018; 5(17): 230-259.
Vancouver İlçin H . Türk Basınına Göre II. Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’un İaşesi ve Sosyal Yardımlar. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(17): 259-230.