Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 121 - 130 2018-12-26

Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi

Burhan ÖZTÜRK [1] , Medeni KARAKAYA [2] , Orhan KARAKAYA [3] , Sefa GÜN [4]

89 176

Bu araştırma Piraziz elmasının soğukta muhafaza (2 °C ve % 90+5 oransal nem) ve raf ömrü (20 °C’de) üzerine hasat öncesi aminoetoksivinilglisin (AVG, 125 mgL-1) ve hasat sonrası Aloevera jel (% 20) uygulamalarının etkisini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Bu amaçla çalışmada soğukta muhafaza ve raf ömrü süresince ağırlık kaybı, renk özellikleri (L*, kroma ve hue açısı), meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TA) ve nişasta parçalanması gibi meyve kalite özellikleri incelenmiştir. Depolama süresince AVG uygulaması ile ağırlık kaybındaki azalış önemli derecede geciktirilmiştir. Depolama ve raf ömrü süresince tüm uygulamalarda meyve eti sertliği önemli derecede azalmıştır. Soğukta muhafaza ve raf ömrünün 60. gününe kadar tüm uygulamalarda SÇKM içeriği artış göstermiş ve sonra azalmıştır. TA değeri tüm uygulamalarda depolama ve raf ömrü süresince azalmıştır. Soğukta muhafaza ve raf ömrü süresince, tüm uygulamalarda nişasta parçalanması meydana gelmiş ve AVG uygulaması nişasta parçalanmasını geciktirmiştir. Sonuç olarak AVG, meyve kalitesini daha uzun süre muhafaza etmek için bir araç olarak kullanılabilir.
Ağırlık kaybı, meyve et sertliği, SÇKM, titre edilebilir asitlik, nişasta parçalanması
 • Amarante, C.V.T.,Simioni, A., Megguer, C.A., Blum, L.B.E., 2002. Effect of aminoethoxyvinilglycine (AVG) on preharvest fruit drop and maturity of apples. Revista Brasileira de Fruticultura, 24–3.
 • Avcı, V. 2016. Japon grubu (Prunus salicina L.) black amber erik çeşidinin muhafaza performansının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu, 92s.
 • Bizjak J, Slatnar A, Stampar F, Veberic R., 2012. Changes in QualityandBiochemicalParametersin‘Idared’ apples during ProlongedShelf Life and 1-MCP treatment. FoodScience an dTechnology International. 18(6): 569–577.
 • Blanpied, G.D., Silsby, K.J. 1992. Prediction of harvest date windows for apples. Cornell Cooperation Extension Bulletin, 2212: 1–12.
 • Butar, S., 2012. AVG (aminoethoxyvinilglycine)'nin Jersey Mac elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ve meyve kalitesi üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 96s.
 • Castillo, S.,Navarro, D., Zapata, P.J., Guillén, F., Valero, D., Martínez-Romero, D., Serrano, M., 2012. Using Aloeveraas a preharvest treatment to maintain postharvest organic table grape quality. Acta Horticulturae, 933:621-626.
 • Drake, S. R.,Eisele, T. A., Drake, M. A., Elfving, D. C., Drake, S. L., Visser, D. B., 2005. Theinfluence of amino ethoxyvinylglycineandethephon on objective and sensory quality of 'Delicious' apples and applejuice at harves tand after storage. HortScience, 40(7), 2102-2108.
 • Drake, S. R.,Elfving, D. C., Drake, M. A., Eisele, T. A., Drake, S. L., Visser, D. B., 2006. Effects of amino ethoxyvinyl glycine, ethephon, and 1-methylcyclopropene on apple fruitquality at harvest and afte rstorage. HortTechnology, 16(1), 16-23.
 • Ergun, M.,Satici, F., 2012. Use of Aloevera gel as biopreservativefor ‘GrannySmith’and ‘Red Chief’ apples. TheJournal of Animal&PlantSciences, 22(2): 2012, Page: 363-368
 • FAO, 2017. FoodandAgricultureOrganization of the United State. http://www.fao.org/home/en/. (Erişim tarihi: 15.12.2017).
 • Greene, D.W., 2006. An update on preharvestdropcontrol of appleswithaminoethoxyvinylglycine (ReTain). ActaHorticulturae, 727: 311–319.
 • Karaçalı İ., 2009. Bahçe ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları: 494., Ders Kitabı: 486, İzmir. Karadeniz, T., Akdemir, E. T., Yılmaz, İ., Aydın, H. 2013. Piraziz elmasında klon seleksiyonu. Akademik Ziraat Dergisi, 2(1), 17-22.
 • Khan, A. S., Singh, Z., Swinny, E. E., 2009. Postharvestapplication of 1‐Methylcyclopropene modulates fruit ripening, storage life andquality of ‘Tegan Blue’Japanese plumkept in ambient and cold storage. International journal of foodscience&technology, 44(6), 1272-1280. Kim I.S.,Choi C.D., Lee H.J. Byun, J.K., 2004. Effects of aminoethoxyvinylglycine on preharvest drop and fruitquality of ‘Mibaekdo’ peaches. Proc. 9th IS on Plant Bioregulators (Kang, S.M., Ed.), Acta Horticulture, 653, 173-178.
 • Kucuker, E.,Ozturk, B., Aksit, H., Genc, N., 2015. Effect of pre-harvestaminoethoxyvinylglycine (AVG) application on bioactive compounds and fruit quality of plum (Prunus salicinalindell cv. Black Beauty) at the time of harvestandduringcoldstorage. J Anim PlantSci, 25(3), 763-770.
 • Lu X, Ma Y, Liu X., 2012. Effects of Maturityand 1-MCP Treatment on Postharves tQuality and Antioxidant Properties of ‘Fuji’ ApplesduringLong-termCold Storage. Hort. Environ. Biotechnol. 53(5):378- 386. Martínez-Romero, D.,Alburquerque, N., Valverde, J. M., Guillén, F., Castillo, S., Valero, D., Serrano, M., 2006. Postharvest sweet cherry quality and safety maintenance by Aloevera treatment: a new edible coating. Postharvest Biology and Technology, 39(1), 93-100.
 • McGuire, R. G. 1992. Reporting of objective colour measurement, Hortscience, 27: 1254-1255.
 • Misir, J.,Brishti, F. H., &Hoque, M. M. 2014. Aloevera gel as a novelediblecoatingforfreshfruits: a review. Am. J. FoodSci. Technol, 2(3), 93-97.
 • Ozkan, Y.,Ozturk, B., Yıldız, K., 2016. Effects of aminoethoxyvinylglycineandnaphthaleneaceticacid on ethylenebiosynthesis, pre-harvest fruit dropand fruit quality of apple. Pakistan Journal of AgriculturalSciences, 53(4).
 • Öztürk, B., Keskin, S., Yıldız, K., Kaya, Ö., Kılıç, K., Uçar, M., 2013. Erzincan koşullarında yetiştirilen ‘Ak Sakı’elma çeşidinin depolama performansı üzerine hasat öncesi naftalen asetik asit ve aminoetoksivinilglisin uygulamalarının etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30 (1), 52-60.
 • Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Öztürk, A., Kılıç, K., Uçar, M., Karakaya, M., Karakaya, O. 2014. 42. The Role of Pre-Harvest Aminoethoxyvinylglycine Treatments on FruitQuality of Braeburn Apple DuringCold Storage. In International Mesopotamia Agriculture Congress (pp. 22-25).
 • Padmaja, N.,Bosco, S. J. D. 2014. Preservation of jujubefruitsbyedibleAloevera gel coating to maintain quality and safety. Indian Journal of Science Research and Technology. 2(3): 79-88.
 • Rath A.C.,Kang I., Park C., Yoo W. And J. Byun., 2006. Foliarapplication of aminoethoxyvinylglycine (AVG) delays fruit ripening and reduce spre-harvest fruit drop and ethyleneproduction of bagged ‘‘Kogetsu’’ apples. PlantGrowthRegulation, 50, 91-100.
 • Satıcı, F., 2011. ‘Granny Smith’ ve ‘RedChief’ elma çeşitlerinin Aloeveraile biyomuhafazası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Sigal-Escalada, V., 2006. Interactions of AVG, MCP andheattreatment on apple fruit ripening and quality after harvest and cold storage. University of Kentucky, DoctoralDissertations.
 • Sogvar, O. B., Saba, M. K., Emamifar, A., 2016. Aloevera and ascorbic acid coatings maintain postharvest quality and reduce microbial load of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 114, 29-35.
 • Sophia, O., Robert, G. M., Ngwela, W. J., 2015. Effect of Aloevera gel coating on postharvestqualityandshelf life of mango (Mangiferaindica L.) fruits Var. Ngowe. Journal of HorticultureandForestry, 7(1), 1-7.
 • Vahdat, S.,Ghazvini, R. F., Ghasemnezhad, M., 2009. Effect of Aloevera gel on maintenance of strawberryfruitsquality. In VI International PostharvestSymposium 877 (pp. 919-923).
 • Valero, D.,Zapata, P. J., Guillén, F., Castillo, S., Martínez-Romero, D. Navarro, D., Serrano, M., 2013. Vacuumimpregnation of Aloeveragel maintain spostharvest quality of peachandsweetcherryfruit. ActaHorticulturae, 1012:399-403.
 • Venburg, G. D., Hopkins, R., Retamales, J., Lopez, J., Hansen, J., Clarke, G. G., Rath, A. C., 2008. Recent developments in AVG research. ActaHorticulturae, 796, 43-49.
 • Whale, S. K., Singh, Z., Behboudian, M. H., Janes, J., Dhaliwal, S. S., 2008. Fruitquality in ‘Cripp'sPink’apple, especiallycolour, as affectedbypreharvestsprays of aminoethoxyvinylglycineandethephon. Scientia Horticulturae, 115(4), 342-351.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Burhan ÖZTÜRK (Primary Author)

Author: Medeni KARAKAYA

Author: Orhan KARAKAYA

Author: Sefa GÜN

Bibtex @research article { azd476107, journal = {Akademik Ziraat Dergisi}, issn = {2147-6403}, eissn = {2618-5881}, address = {Ordu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {121 - 130}, doi = {10.29278/azd.476107}, title = {Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Burhan and KARAKAYA, Medeni and KARAKAYA, Orhan and GÜN, Sefa} }
APA ÖZTÜRK, B , KARAKAYA, M , KARAKAYA, O , GÜN, S . (2018). Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 7 (2), 121-130. DOI: 10.29278/azd.476107
MLA ÖZTÜRK, B , KARAKAYA, M , KARAKAYA, O , GÜN, S . "Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 121-130 <http://dergipark.org.tr/azd/issue/40046/476107>
Chicago ÖZTÜRK, B , KARAKAYA, M , KARAKAYA, O , GÜN, S . "Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 121-130
RIS TY - JOUR T1 - Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi AU - Burhan ÖZTÜRK , Medeni KARAKAYA , Orhan KARAKAYA , Sefa GÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29278/azd.476107 DO - 10.29278/azd.476107 T2 - Akademik Ziraat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 130 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-6403-2618-5881 M3 - doi: 10.29278/azd.476107 UR - https://doi.org/10.29278/azd.476107 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Ziraat Dergisi Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi %A Burhan ÖZTÜRK , Medeni KARAKAYA , Orhan KARAKAYA , Sefa GÜN %T Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi %D 2018 %J Akademik Ziraat Dergisi %P 2147-6403-2618-5881 %V 7 %N 2 %R doi: 10.29278/azd.476107 %U 10.29278/azd.476107
ISNAD ÖZTÜRK, Burhan , KARAKAYA, Medeni , KARAKAYA, Orhan , GÜN, Sefa . "Piraziz elmasının soğukta muhafaza ve raf ömrü üzerine avg ve aloevera uygulamalarının etkisi". Akademik Ziraat Dergisi 7 / 2 (December 2018): 121-130. https://doi.org/10.29278/azd.476107