Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 156 - 166 2018-12-15

İlkokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Başarılarındaki Değişimin TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 Uygulamalarına Bağlı Olarak İncelenmesi
The Analysis of Primary School Students' Achievement Changes in Mathematics and Science Classes According to TIMSS 2011 and TIMSS 2015 Examinations

Cenk YOLDAŞ [1] , Okay IŞLAK [2]

57 150

Eğitim var olduğundan beri sürekli “Başarımızı daha da arttırmak için ne yapmalıyız?” sorusuna cevap aramaya devam etmektedir. Başarıyı arttırmak amacıyla diğer ülkelerin nasıl bir eğitim politikası izlediğini görmek en yaygın yöntemlerden biridir. TIMSS, PISA, PIRLS gibi geniş ölçekli değerlendirmeler ülkelere çeşitli alanlarda başarı olarak dünyanın neresinde olduğunu görme fırsatı tanımaktadır. Hatta birçok ülke bu uygulamaların bulgularına dayanarak eğitim sistemlerinde değişiklere gitmektedir. Söz konusu uygulamaların sabit zaman aralıklarıyla gerçekleştirilmesi de yapılan değişikliklerin etkililiğini kontrol etmede büyük fayda sağlamaktadır. 4. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 uygulamalarında gözlenen Matematik ve Fen başarılarındaki değişimin ortaya konması bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. Sabit zaman aralıkları ile uygulanan TIMSS geniş ölçekli değerlendirmesinin 2011 ve 2015 uygulamasından elde edilen başarı puanlarındaki değişimin ortaya konmasının, ülkede uygulanan öğretim faaliyetlerinin etkililiği konusunda araştırmacılara geniş bir pencereden bakma fırsatı vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmaya temel oluşturacak olan verileri, IEA’nın internet sitesinde resmi olarak yayınlanan ham veriler ve belgeler oluşturmaktadır. Çalışmada var olan bir durumun ortaya konulması amaçlandığından betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler tablolar üzerinde karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.


Since education has existed, we are constantly seeking answers to the question "What should we do to increase our achievement even further?". In order to increase the success rate is one of the most common methods that follow to see how education policies of other countries. Extensive evaluations such as TIMSS, PISA and PIRLS enable countries to see where they are placed in the world in terms of their achievements. Moreover, many countries amend their education systems based on the findings of these applications. Periodic implementation of aforementioned applications provides great benefit to check the effectiveness of modifications made. General purpose of this study is to demonstrate the observed modification in the achievements of Mathematics and Science of 4th grade students' in TIMSS 2011 and TIMSS 2015. It is believed that demonstrating a modification in achievement scores obtained from 2011-2015 applications of TIMSS's extensive evaluation which is implemented periodically will give the researchers a chance to look at the effectiveness of teaching activities applied in the country from a broad perspective. In this context, the data that will provide a basis for the study which consists of the raw data and documents has officially published on the IEA's website. The reason why descriptive method used is that it aims to put an existing situation forward in the study. In the analysis of the data, descriptive statistics such as percentage and frequency were used. The obtained data are given comparatively on the statements.

  • Abazaoğlu, İ. (2014). Fen bilgisi öğretmen ve öğrenci özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011. Education and Science, 39(172), 150-162.
  • Brown, A. S. & Brown, L. L. (2007). What are science and math test scores really telling us? 05.11.2017 tarihinde http://www.tbp.org/pages/Publications/Bent/Features/W07Brown.pdf adresinden alınmıştır.
  • Çakan, M. (2003). Geniş ölçekli başarı testlerinin eğitimdeki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 28(128), 19-26.
  • EARGED (2003). TIMSS-R: Third ınternational mathematics and science study-repeat/Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırmasının tekrarı- Uluslararası ölçme ve değerlendirme çalışmaları. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED)Yayınları.
  • Ercikan, K. & Koh, K. (2005). Examining the construct comparability of the English and French versions of TIMSS. International Journal of Testing, 5(1), 23-35.
  • Keser, Ö. F. (2005). Recommendations towards developing educational standards to ımprove science education in Turkey. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(1), 46-53.
  • Olkun, S., & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim Online, 2(1), 28-35.
  • Uğurel, I., Moralı, H. S., & Kesgin, Ş. (2012). OKS, SBS ve TIMSS matematik sorularının ‘MATH taksonomi’çerçevesinde karşılaştırmalı analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 423-444.
  • Uzun, S., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). 1999-2007 TIMSS fen bilimleri ve matematik sonuçlarının karşılaştırılması: Sınavda en başarılı ilk beş ülke-Türkiye örneği. İlköğretim Online, 9(3), 1174-1188.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2519-4959
Author: Cenk YOLDAŞ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1792-0180
Author: Okay IŞLAK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date: December 15, 2018

APA YOLDAŞ, C , IŞLAK, O . (2018). İlkokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Başarılarındaki Değişimin TIMSS 2011 ve TIMSS 2015 Uygulamalarına Bağlı Olarak İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 156-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baebd/issue/40423/403666