Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 31 - 59 2018-12-31

A Meta-Analysis for the Effect of GeoGebra on Students’ Academic Achievements in Mathematics
Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz

Ayşe KAYA [1] , Mehmet Fatih ÖÇAL [2]

136 243

This study is a meta-analysis study investigating the effect of the use of GeoGebra software on students’ academic achievements in mathematics lessons. With this respect, studies conducted in Turkey were browsed via Council of Higher Education (YÖK) Thesis Center, Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBİM) and from database such as Google Scholar. Total of 36 experimental studies and 39 effect sizes were obtained. The sample of this meta-analysis study consisted of a total of 1892 students, 951 of which were in experimental and 941 were in control groups. The moderator analyses and the average effect size values were examined by coding the studies according to the study year, publication type, education level, learning domain, school type and sample sizes. It was concluded that each study included in this study had a positive effect size value and the average effect size value was  0,886, indicating that this study had a high effect size and that GeoGebra software positively affected students’ academic achievement. Moreover, it was found that the variables in the study had a homogeneous structure and that the effect size values did not make any statistically significant difference.

Bu çalışma, GeoGebra yazılımı kullanımının öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarısına etkisini inceleyen bir meta-analiz çalışmasıdır. Bu amaç kapsamında Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar, YÖK ulusal tez merkezi, ULAKBİM ve Google Scholar gibi veri tabanlarında araştırılmıştır. Toplamda 36 deneysel çalışma ve 39 etki büyüklüğü değeri elde edilmiştir. Bu meta-analiz çalışmasının örneklemini 951 deney ve 941 kontrol grubu olmak üzere toplam 1892 öğrenci oluşmaktadır. Çalışmalar yayın yılı, yayın türü, öğrenim düzeyi, öğrenme alanı, okul türü ve örneklem büyüklüklerine göre kodlanarak moderatör analizi ve ortalama etki büyüklüğü değeri incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen her bir araştırmanın etki büyüklüğü değerinin pozitif bulunması ve ortalama etki büyüklüğü değeri 0,886 olarak bulunması sonucunda çalışmanın yüksek etki büyüklüğü derecesine sahip olduğunu ve GeoGebra yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkisi olduğu sonucu çıkmıştır. Ayrıca çalışmadaki değişkenlerin homojen yapıya sahip olduğu ve etki büyüklüğü değerlerinin istatiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. GeoGebra, matematik başarısı, meta-analiz, deneysel çalışmalar     
 • Acar, H. (2015). Üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusunun dinamik geometri yazılımı Geogebra ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Akgül, M. B. (2014). The effect of using dynamic geometry software on eight grade students’ achievement in transformation geometry, geometric thinking and attitudes toward mathematics and technology. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Aksoy, Y. (2007). Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebir sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Aktümen, M. (2007). Belirli integral kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Aldemir, A. G. R. & Tatar, E. (2014). Teknoloji destekli matematik eğitimi hakkında yayınlanan makalelerinin incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3(1), 298-319.
 • Altın, S. (2012). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin başarısına ve matematik dersine yönelik tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydos, M. (2015). The impact of teaching mathematics with Geogebra on the conceptual understanding of limits and continuity: The case of Turkish gifted and talented students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent University, Ankara.
 • Ayvaz-Reis, Z. & Özdemir, S. (2010). Using GeoGebra as an information technology tool: Parabola teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 565-572.
 • Balcı-Şeker, H. (2014). Geogebra yazılımı ile geometri öğretiminin geometri ders başarısına ve geometri öz-yeterliliğine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri ışığında matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde matematik öğretimi, ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Bilgiç H. F. (2011). İlköğretim 7.sınıf çember ve daire alt öğrenme alanında aktif öğrenmenin öğrencilerin başarıları, tutumları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Borenstein, B., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-analize giriş. (Çev. S. Dinçer). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bulut, M., Ünlütürk, H., Kaya, G. & Akçakın, V. (2014). The effects of Geogebra on third grade primary students’ academic achievement in fractions. Mathematics Education, 11(2), 347-355.
 • Camnalbur, M. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Choi-Koh. S. (2010). Motivating students in learning mathematics with GeoGebra. Annals. Computer Science Series, 8(2), 65-76.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Academic Pres: New York.
 • Çekmez, E. (2013). Dinamik matematik yazılımı kullanımının öğrencilerin türev kavramının geometrik boyutuna ilişkin anlamlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çetin, İ., Erdoğan, A. & Yazlık, D. Ö. (2015). Geogebra ile öğretimin sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarılarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 84-92.
 • Delice, A. & Karaaslan, G. (2015). Dinamik geometri yazılımı etkinliklerinin öğrenci performansları bağlamında incelenmesi: analitik düzlemde doğru denklemleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 41, 35-57.
 • Delil, A. & Güleş, S. (2007). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programındaki geometri ve ölçme öğrenme alanlarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 35-48.
 • Demir, S. (2013). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Demirbilek, M. & Özkale, A. (2014). GeoGebra kullanımının önlisans matematik öğretimine etkinliğinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 98-123.
 • Dinçer, S. (2015). Türkiye’de yapılan bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması: Bir meta-analiz çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12(1), 99-118.
 • Doğan, M. & İçel, R. (2011). The role of dynamic geometry software in the process of learning: GeoGebra example about triangles. Journal of Human Sciences, 8(1), 1441-1458.
 • Doktoroğlu, R. (2013). The effects of teaching linear equations with dynamic mathematics software on seventh grade students’ achievement. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Durlak, J. A. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M. & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ, 315, 629-634.
 • Ev-Çimen, E. (2008) Matematik öğretiminde, bireye “matematiksel güç” kazandırmaya yönelik ortam tasarımı ve buna uygun öğretmen etkinlikleri geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Filiz, M. (2009). Geogebra ve Cabri geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Genç, G. (2010). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Genç, G. & Öksüz, C. (2016). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1551-1566
 • Glass, G. V. (2006). Meta-Analysis: The quantitative synthesis of research fi ndings. In J. Green, G. Camilli & P. Elmore (Eds.), Handbook of complementary methods in education research (pp. 427-438). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Günhan, B. C. & Açan, H. (2016). Dinamik geometri yazılımı kullanımının geometri başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 1-23.
 • Güven, B. & Kaleli-Yılmaz, G. (2012). Dinamik geometri yazılımı kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının dönüşümler konusundaki akademik başarılarına etkisi. Education Sciences, 7(1), 442-452.
 • Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, B. & Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim Online, 4(1), 62-72.
 • Hazzan, O. & Goldenberg, E. P. (1997). An expression of the idea of successive refinement in dynamic geometry environments. Paper presented in 21th International Group for Pscyhology of Mahtematics Education (Vol 3, s.336), Lahti, Finland.
 • Hedges, L. V. (1984). Advances in statistical methods for meta‐analysis. New Directions for Evaluation, 24, 25-42.
 • Hedges, L. V. & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. New York: Academic Press Inc.
 • Heid, M. K. (1988). Resequencing skills and concepts in applied calculus using the computer as a tool. Journal for Research in Mathematics Education,
 • 19(1), 3-25.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J. & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ:British Medical Journal, 327, 557-560.
 • Hohenwarter, M. (2002). GeoGebra software system for dynamic geometry and algebra in the plane. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of Salzburg, Austria.
 • Hohenwarter, M. (2004, July). Bidirectional dynamic geometry and algebra with GeoGebra. In Proceedings of the German Society of Mathematics Education annual conference on Mathematics teaching and Technology. Soest, Germany.
 • Hunter, J. E. & Schmidt, F. L. (2000). Fixed effects vs. random effects meta-analysis models: Implications for cumulative research knowledge. International Journal of Selection and Assessment, 8(4), 275-292.
 • İçel, R. (2011). Bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Geogebra örneği. Yayınlanmamış üksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kabaca, T. (2006). Limit kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kan, O. (2014). GeoGebra destekli öğretimin lineer cebir dersine ait bazı konularda akademik başarı üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Karaaslan, G. (2013). Geometri dersine yönelik dinamik geometri yazılımlarıyla hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısı ve uzamsal yetenekleri bağlamında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karakaya, S. (2004). Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yönelimler. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kepceoğlu, İ. (2010). Geogebra yazılımıyla limit ve süreklilik öğretiminin öğretmen adaylarının başarısına ve kavramsal öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kutluca, T. (2013). The effect of geometry instruction with dynamic geometry software: GeoGebra on van Hiele geometry understanding levels of students. Educational Research and Reviews, 8(17), 1509-1518.
 • Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. London, New Delhi: Sage Publications, Inc.
 • Lu, Y. W. A. (2008). Linking Geometry and Algebra: A multiple-case study of Upper-Secondary mathematics teacher's conceptions and practices of GeoGebra in England and Taiwan. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of Cambridge, İngiltere.
 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik dersine ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı Geogebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. Baskı). Thousands Oak, CA: Sage Inc.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2006). Talim terbiye başkanlığı, orta öğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2013). İlköğretim (5- 8.sınıflar) matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2017). İlköğretim (1-8.sınıflar) matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Oğuz, O., Oktay, A. & Ayhan, H. (2004). 21.yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. İstanbul: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.
 • Orçanlı, H. B. & Orçanlı, K. (2016). Bilgisayar destekli geometri öğretiminin 7. Sınıf öğrencilerinin geometri başarısına ve geometri özyeterlik algısına etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(1), 80-97.
 • Öçal, M. F. (2017). The effect of Geogebra on students’ conceptual and procedural
 • knowledge: Case of applications of derivative. Higher Education Studies, 7(2), 67-78
 • Önal, N. & Demir, C. G. (2013). Yedinci sınıflarda bilgisayar destekli geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Social Sciences Research Journal, 5(1), 80-97.
 • Öz, M. (2015). Ortaokul 7. Sınıf matematik dersi geometrik cisimler alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik matematik yazılımı Geogebra 5.0 kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özçakır-Sümen, Ö. (2013). Geogebra yazılımı ile simetri konusunun öğretiminin matematik başarısı ve kaygısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Özçakır, B. (2013). The effects of mathematics instruction supported by dynamic geometry activities on seventh grade students’ achievement in area of quadrilaterals. Yayıınlanmamış oktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Özçakır, B., Aytekin, C., Altunkaya, B. & Doruk, B. K. (2015). Effects of using dynamic geometry activities on eighth grade students’ achievement levels and estimation performances in triangles. Participatory Educational Research, 2(3), 43-54.
 • Öztürk, B. (2012). GeoGebra matematik yazılımının ilköğretim 8. sınıf matematik dersi trigonometri ve eğim konuları öğretiminde, öğrenci başarısına ve van Hiele geometri düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education:UK.
 • Petticrew, M. & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA, USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • Rosenberg, M., Adams, D. & Gurevitch, J. (2000). MetaWin Statistical Software for Meta-Analysis Version 2.0. Massachusetts: Sinauer Associates Inc.
 • Samur, H. (2015). The effect of dynamic geometry use on eight grade students’ achievement in geometry and attitude towards geometry on triangle topic. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Sarıhan-Musan, M. & Kabaca, T. (2014). The effect of dynamic mathematics learning environment on the SOLO understanding levels for equations and inequalities of 8th graders. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 11(26), 195-207.
 • Selçik, N. & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
 • Şataf, H. A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi (Isparta örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tatar, E., Akkaya, A. & Kağızmanlı, T. B. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının Geogebra ile oluşturdukları materyallerin ve dinamik matematik yazılımı hakkındaki görüşlerinin analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(3), 181-197.
 • Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uzun, P. (2014). Geogebra ile öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Üstün, U. & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39, 1-32.
 • Vatansever, S. (2007). İlköğretim 7. sınıf geometri konularını dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad ile öğrenmenin başarıya, kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylul University, İzmir.
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis. London: Sage Publications.
 • Yahşi-Sarı, H. (2011). İlköğretim 7. sınıf matematik dersi “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik geometri yazılımlarından Sketchpad ile Geogebra'nın kullanımlarının öğrencilerin başarısına ve öğrenmelerin kalıcılığına etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zengin, Y. (2011). Dinamik matematik yazılımı Geogebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Zengin, Y. & Tatar, E. (2014). Türev uygulamaları konusunun öğretiminde Geogebra yazılımının kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1209.
 • Zengin, Y., Kağızmanlı, T. B., Tatar, E. & İşleyen, T. (2013). Bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde dinamik matematik yazılımının kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 167-180.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşe KAYA

Author: Mehmet Fatih ÖÇAL (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { balikesirnef505918, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {31 - 59}, doi = {10.17522/balikesirnef.505918}, title = {Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz}, key = {cite}, author = {KAYA, Ayşe and ÖÇAL, Mehmet Fatih} }
APA KAYA, A , ÖÇAL, M . (2018). Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 31-59. DOI: 10.17522/balikesirnef.505918
MLA KAYA, A , ÖÇAL, M . "Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 31-59 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/505918>
Chicago KAYA, A , ÖÇAL, M . "Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 31-59
RIS TY - JOUR T1 - Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz AU - Ayşe KAYA , Mehmet Fatih ÖÇAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.505918 DO - 10.17522/balikesirnef.505918 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 59 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.505918 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.505918 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz %A Ayşe KAYA , Mehmet Fatih ÖÇAL %T Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.505918 %U 10.17522/balikesirnef.505918
ISNAD KAYA, Ayşe , ÖÇAL, Mehmet Fatih . "Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 31-59. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.505918
AMA KAYA A , ÖÇAL M . Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 31-59.
Vancouver KAYA A , ÖÇAL M . Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 59-31.