Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 228 - 253 2018-12-31

An Experimental Study on the Effectiveness of Computer Aided Realistic Mathematics Education
Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Kemal ALTIPARMAK [1] , Bayram ÇİFTÇİ [2]

69 137

In this study, the effect of computer aided Realistic Mathematics Education Method on students' academic success, the persistence of acquired concepts and the formation of misconceptions were investigated. For this purpose, semi-experimental study was performed in a primary school by using criterion sampling and easily reachable sampling method in İzmir province. Computer aided realistic mathematics education environment was applied on the experimental group. Based on the 2017-2018 Academic Year Primary School 4th Grade Mathematics Education Program, the existing teaching activities in the textbook were applied in the constructivist philosophy and control group. In this study, quantitative methods were used to determine the students' academic success and permanence, and qualitative methods were used to identify misconceptions. The study totaled six weeks. In the light of the findings obtained in the study, a significant difference was found between the pre and post test scores of both groups in favor of the last test. The results of the academic achievement of the experimental group and the control groups were significantly in favor of the experimental group. In addition, experimental group students' persistence test results were significantly higher than the control group students. After the study, misconceptions were found in some of the students in both groups. However, the misconception of experimental group students was less than the other group.

Bu çalışmada bilgisayar destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına, kazanılan kavramların kalıcılığına ve kavram yanılgısı oluşumuna etkisi incelenmiştir. Bu amaçla İzmir ilinde ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılarak bir ilkokulda yarı deneysel çalışma yapılmıştır. Bilgisayar destekli Gerçekçi Matematik öğretim ortamı deney grubu üzerinde ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 4. Sınıf Matematik Öğretim Programı” dikkate alınarak, ders kitabındaki mevcut öğretim etkinlikleri yapılandırmacı felsefe ile kontrol grubunda uygulanmıştır. Çalışmada öğrencilerin akademik başarısı ve kalıcılığı belirlemek için nicel ve kavram yanılgılarını tespit etmek için nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışma toplamda altı hafta sürmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında her iki gruba uygulanan öğretim ortamı, akademik başarıyı artırmıştır. Deney ve kontrol gruplarının akademik başarılarının t-testi ile karşılaştırılması sonucu deney grubu üzerinde uygulanan öğretim ortamı kontrol grubu üzerinde uygulanan öğretim ortamına göre anlamlı olarak daha başarılıdır. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testi sonuçları kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Çalışma sonrasında her iki grup öğrencilerinin bazılarında kavram yanılgıları bulunmuştur. Fakat deney grubu öğrencilerinde kavram yanılgısı diğer gruba göre daha az gözlenmiştir.

 • Akyüz, M. (2010). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) yönteminin ortaöğretim 12. Sınıf matematik (integral ünitesi) öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Altiparmak, K. (2014). Impact of computer animations in cognitive learning: differentiation. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(8), 1146-1166.
 • Altıparmak, K., & Özdoğan, E. (2010). A study on the teaching of the concept of negative numbers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(1), 31–47.
 • Altun, M. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Bas. Yay.
 • Atılgan, H. K. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvalı, İ. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımıyla Yapılan Öğretimin Hesapsal Tahmin Başarısına ve Strateji Kullanımına Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Baki, A. (1994). Breaking with tradition: A study of Turkish student teachers’ experiences within a Logo-based mathematical environment. University of London: Unpublished Doctoral Thesis.
 • Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi matematik eğitimi (GME) yaklaşımın ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Breaking with tradition: A study of Turkish student teachers’ experiences within a Logo-based mathematical environment Unpublished Doctoral Thesis . (1994). University of London, London.
 • Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı ( 8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, M. (2012). İlköğretim 3. Sınıflarda Ölçme Konusunda Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cansız, Ş. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrencilerin matematik başarısına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Doktora Tezi. T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çakır, Z. (2011). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6.sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Zonguldak: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Çilingir Altıner, E., & Ve Artut, P. (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 1-19.
 • D., S. (2006). The effect of graphing calculators use on students’ understanding of the derivative at a point. Int J Math Teach Learn: Available from: http://www.cimt.plymouth. ac.uk/journal/serhan.pdf adresinden alındı
 • Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlkögretim 6. Sınıflarda Kesir Kavramının Öğretimine Etkisi. Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri (1.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Eğitimin 7. Sınıf Olasılık ve İstatistik Kazanımlarının Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Sakarya: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Freudenthal, H. (1983). Didactical phenomenology of mathematical structures. Dordrecht: Reidel.
 • Gelibolu, M. F. (2008). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımıyla geliştirilen bilgisayar destekli mantık öğretimi materyallerinin 9.sınıf matematik dersinde uygulanmasının değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ginsberg, H. & Opper, S. (1969). Piaget’s theory of intellectual development: An introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • Gravemeijer, K. (1994). Developing realistic mathematics education. Utrecht: Freudenthal Institute.
 • Habre, S. (2001). Visualization in multivariable calculus: the case of 3D-surfaces. Focus Learn Probl Math, 23(1):30–48.
 • Heid, K. (19888). Resequencing skills and concepts in applied calculus using the computer as a tool. J Res Math Educ, 19(1):3–25.
 • Irwin, K. C. (2001). Using everyday knowledge of decimals to enhance understanding. Journal for Research in Mathematics Education, 32(4), 399-420.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler ( 16.baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keşan, C., & Kaya, D. (2007). “Bilgisayar Destekli Temel Matematik Dersi Öğretimine Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Bakış Açıları. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(1).
 • M., D. (2005). Modelling motion: from trace graphs to instantaneous change. Utrecht (NL): CD-β Press;: Available from: http://igiturarchive. library.uu.nl/dissertations/ 2005-0311-094207/index.htm adresinden alındı
 • Miles, M., & Kaya, D. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publications, Inc.
 • Mili Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Özdemir, E., & Üzel, D. (2011). Gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40. 332-343.
 • Özkaya, A. (2016). 5. sınıf matematik dersinde gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin öğrenci başarısına, tutumuna ve matematik öz bildirimine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Palabıyık, E., & Altıparmak, K. (2017). 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram Yanılgılarının ve Hatalarının Tespiti ve Analizi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2). 447-470.
 • Schacter, J., & Fagnano, C. (1999). Does computer technology improve student learning and achievement? How, when, and under what conditions? J Educ Comput Res, 20(4):329–343.
 • Uça, S. (2014). Öğrencilerin Ondalık Kesirleri Anlamlandırmasında Greçekçi Matematik Kullanımı: Bir Tasarı Araştırması. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünal, Z. A. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitimi'nin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi,. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ünal, Z. A. (2008). GME’nin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Balıkesir: Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Üzel, D., & Uyangör, S. (2006). Attitudes of 7th class students toward mathematics in realistic mathematics education. International Mathematical Forum, 1(39), 1951-1959.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1998). Realistic mathematics education: Work in progress. In T. Breiteig & G. Brekke (Eds.). Kristiansand, Norway: Theory into practice in Mathematics Edcuation.
 • Widjaja, W., & Heck, A. (2003). How a Realistic Mathematics Education Approach and Microcomputer-Based Laboratory Worked In Lesson on Graphing at an Indonesian Junior High School. Journal Of Science And Mathematics Education, 26(2), 1-51.
 • Yldırım, A., & Şimsek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, Y., & Tatar, E. (2014). Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1209-1228.
 • Zulkardi, Z. (2002). Developing a learning environment on realistic mathematics education for ındonesian student teachers. Doctoral Dissertation, Univesity of Twente, Enschede.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kemal ALTIPARMAK (Primary Author)

Author: Bayram ÇİFTÇİ

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { balikesirnef506434, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {228 - 253}, doi = {10.17522/balikesirnef.506434}, title = {Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ALTIPARMAK, Kemal and ÇİFTÇİ, Bayram} }
APA ALTIPARMAK, K , ÇİFTÇİ, B . (2018). Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 228-253. DOI: 10.17522/balikesirnef.506434
MLA ALTIPARMAK, K , ÇİFTÇİ, B . "Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 228-253 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506434>
Chicago ALTIPARMAK, K , ÇİFTÇİ, B . "Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 228-253
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma AU - Kemal ALTIPARMAK , Bayram ÇİFTÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506434 DO - 10.17522/balikesirnef.506434 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 253 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506434 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506434 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma %A Kemal ALTIPARMAK , Bayram ÇİFTÇİ %T Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506434 %U 10.17522/balikesirnef.506434
ISNAD ALTIPARMAK, Kemal , ÇİFTÇİ, Bayram . "Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 228-253. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506434
AMA ALTIPARMAK K , ÇİFTÇİ B . Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 228-253.
Vancouver ALTIPARMAK K , ÇİFTÇİ B . Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 253-228.