Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 698 - 726 2018-12-31

Examination of Experienced Chemistry Teachers’ Knowledge of Assessment about Physical-Chemical Changes on the Perspective of the Pedagogical Content Knowledge
Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi

Ayşe Zeynep ŞEN [1] , Canan NAKİBOĞLU [2]

41 90

Knowledge of assessment is a component of pedagogical content knowledge and a teacher’s understanding about what to assess in a topic and how to assess it. The aim of this research is to examine the knowledge of assessment of four experienced chemistry teachers in the context of physical and chemical changes. This qualitative research was conducted according to the case study model. The participants were assigned purposively through the criterion sampling technique. Data analysis was performed in the light of content analysis and the data were collected via observation, interview, lesson plan and exam questions. At the end of the research, it was found that the participants’ knowledge of assessment were in favor of traditional assessment techniques although the chemistry curriculum inclined them to the alternative assessment techniques. They preferred using questions in open-ended, multiple choice, true-false, multiple choice types. Accordingly, it can be suggested that the experienced chemistry teachers should be more aware of alternative assessment techniques through in-service education programs. 

Feni ölçme bilgisi, alan eğitimi bilgisinin bir bileşeni olup öğretmenin bir konuda neyi ölçmesi gerektiği ve bunu nasıl ölçmesi gerektiği konusundaki anlayışıdır. Bu araştırmanın amacı, deneyimli dört kimya öğretmeninin fiziksel ve kimyasal değişimler konusu kapsamında feni ölçme bilgisini incelemektir. Nitel olan bu araştırma durum çalışması modeline göre gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu noktada ölçüt on beş yıldan fazla mesleki deneyime sahip olma olarak belirlenmiştir. Çalışmada veriler; gözlem, görüşme, ders planı ve sınav soruları ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kimya dersi öğretim programı öğretmenleri alternatif ölçme tekniklerine yöneltmesine rağmen katılımcıların ölçme bilgilerinin daha çok geleneksel ölçme teknikleri yönünde bulunmuştur. Ek olarak katılımcıların sınavlarda; çoktan seçmeli, doğru-yanlış, çoktan seçmeli olarak soruları kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, deneyimli kimya öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programları aracılığıyla alternatif ölçme tekniklerinden daha fazla haberdar olmasının sağlanması önerilebilir. 

 • Açıkgöz, M., & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Başkan Takaoğlu, Z. (2018). Comparing Physics Textbooks in Terms of Assessment and Evaluation Tools. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(1), 58-72.
 • Baştürk, S., & Dönmez, G. (2011). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 17-37.
 • Bayat,S., & Şentürk, Ş. (2015). Fizik, kimya, biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 118-135.
 • Bektaş, O. (2015). Pre-service science teachers’ pedagogical content knowledge in the physics, chemistry, and biology topics. European Journal of Physics Education, 6(2), 41-53.
 • Bullough Jr, R. V. (2001). Pedagogical content knowledge circa 1907 and 1987: a study in the histroy of an idea. Teaching and teacher education, 17(6), 655-666.
 • Büyüktokatlı, N., & Bayraktar, Ş. (2014). Fen eğitiminde alternatif ölçme değerlendirme uygulamaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 103-126.
 • Cochran, K. F., King, A., & DeRuiter, J. A. (1991). Pedagogical content knowledge: a tentative model for teacher preparation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, 1-23.
 • Cochran, K. F., DeRuiter, J. A., & King, R. A. (1993). Pedagogical content knowing: an integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44(4), 263-270.
 • Cohen, R., & Yarden, A. (2009). Experienced junior-high-school teachers’ PCK in light of a curriculum change: “The cell is to be studied longitudinally”. Research in Science Education, 39(1), 131-155.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma gore nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün &S.B.Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Demir, E., Gacanoğlu, Ş. & Nakiboğlu, C. (2017). 2013 Kimya Dersi Öğretim Programı’na Yönelik Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda 2017 Kimya Dersi Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi. Journal of Turkish Chemical Society Section: C, 2(2), 135-184.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). The sage handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Edwards, F. (2013). Quality assessment by science teachers: five focus areas. Science Education International, 24(2), 212-226.
 • Fernandez-Balboa, J., & Stiehl, J. (1995). The generic nature of pedagogical content knowledge among college professors. Teaching and Teacher Education, 11(3), 293-306.
 • Gay, L. R. and Airasian, P. W. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, N.J: Merrill.
 • Geddis, A. N., Onslow, B., Beynon, C., & Oesch, J. (1993). Transforming content knowledge learning to teach about isotopes. Science Education, 77(6), 575-591.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gess-Newsome, J. (2015). A model of teacher professional knowledge and skill including PCK., In: Berry, A., Friderichsen, P., & Loughran, J. (Eds.)., Re-examining Pedagogical Content Knowledge in Science Education (pp. 28-42). New York: Taylor & Francis.
 • Hashweh, M. Z. (1987). Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology and physics. Teaching & Teacher Education, 3(2), 109-120.
 • Karagölge, Z., Kolomuç, A., & Ceyhun, İ. (2016). 9. Sınıf Öğrencilerinin Alternatif ve Geleneksel Ölçme Değerlendirmedeki Başarılarının Karşılaştırılması. e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 52-61.
 • Kızılcık, H. Ş., & Tan, M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 109-122.
 • Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp. 95-132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
 • Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: from a methematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education, 41(3), 3-11.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Merriam, S. B. (2002). Partone: The nature of qualitative inquiry, Retrieved at January 13, 2017 from http://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/B0787958956.01.pdf
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
 • Nakiboğlu, C., & Karakoç, Ö. (2005). Öğretmenin sahip olması gereken dördüncü bilgi: alan öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 5(1), 181-206.
 • Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). “Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla ilgili Yaklaşımları ve Uygulamaları”, Eğitim ve Bilim, 33(149), 18-29
 • Padilla, K., & Van Driel, J. (2011). The relationships between PCK components: the case of quantum chemistry professors. Chemistry Education Resource and Practice, 12(3), 367–378.
 • Park, S., & Oliver, J. S. (2008a). National Board Certification (NBC) as a Catalyst for teachers’ learning about teaching: The effects of the NBC process on candidate teachers’ PCK development. Journal of Research in Science Teaching, 45(7), 812-834.
 • Park, S., & Oliver, J. S. (2008b). Revisiting the conseptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38(3), 261-284.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Rohaan, E.J., Taconis, R. and Jochems, W.M.G. (2009). Measuring teachers' pedagogical content knowledge in primary technology education. Research in Science and Technological Education, 27(3), 327-338.
 • Rohaan, E.J., Taconis, R., & Jochems, W.M.G. (2009). Measuring teachers' pedagogical content knowledge in primary technology education. Research in Science and Technological Education, 27(3), 327-338.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Şad, S. N., & Göktaş, Ö. (2013). Öğretim Elemanlarının Geleneksel ve Çağdaş Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(2), 79-105.
 • Şenel Çoruhlu, T., & Çepni, S. (2010). Reflection of an in-service education course program: pedagogical content knowledge about alternative measurement and assessment techniques and attitude development. Elementary Education Online, 9(3), 1106-1121.
 • Şimşek, N. (2011). Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması: nitel bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 149-168.
 • Veal, W. R., & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3(4), 1-19.
 • Xiaoyan, Z. (2007). Understanding PCK: its background,components and models — a comprehensive review on pck in the past two decades. CELEA Journal (Bim onthly), 30(5), 84-93.
 • Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine Bakış Açıları, Kullanım Kriterleri ve Karşılaştıkları Problemler: Erzurum -Örneklemi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 75-93.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1798-4048
Author: Ayşe Zeynep ŞEN (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7292-9690
Author: Canan NAKİBOĞLU

Bibtex @research article { balikesirnef506515, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {698 - 726}, doi = {10.17522/balikesirnef.506515}, title = {Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ŞEN, Ayşe Zeynep and NAKİBOĞLU, Canan} }
APA ŞEN, A , NAKİBOĞLU, C . (2018). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 698-726. DOI: 10.17522/balikesirnef.506515
MLA ŞEN, A , NAKİBOĞLU, C . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 698-726 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506515>
Chicago ŞEN, A , NAKİBOĞLU, C . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 698-726
RIS TY - JOUR T1 - Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi AU - Ayşe Zeynep ŞEN , Canan NAKİBOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506515 DO - 10.17522/balikesirnef.506515 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 698 EP - 726 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506515 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506515 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi %A Ayşe Zeynep ŞEN , Canan NAKİBOĞLU %T Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506515 %U 10.17522/balikesirnef.506515
ISNAD ŞEN, Ayşe Zeynep , NAKİBOĞLU, Canan . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 698-726. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506515