Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 102 - 113 2017-02-28

Tarih Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya, Öğrenilenlerin Kalıcılığına ve Bilgisayara Karşı Tutuma Etkisi
The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching

Mustafa Yağcı [1]

625 984

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 10. Sınıf Tarih dersini içeren bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilenlerin kalıcılığına ve bilgisayara yönelik tutuma etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı I. döneminde, özel bir ortaöğretim okulunda öğrenim gören toplam 60 (28 deney grubu, 32 kontrol grubu) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Ortaöğretim 10. sınıflardan dört farklı şubeden, iki şube deney grubu, diğer iki şube ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna Tarih dersi bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile 10 hafta süreyle anlatılmıştır. Kontrol grubuna ise aynı konular geleneksel metotlar ile anlatılmıştır. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi, açık uçlu sorulardan oluşan kalıcılık testi ve bilgisayara yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak, deney ve kontrol gruplarının sontest başarı puanları arasında bilgisayar destekli öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öte yandan, öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

The purpose of this study was to examine the effects of computer supported historyteaching method on 10th grade students’ achievement retention and their attitudes toward computers. The sample of this study included 60 (28 experimental, 32 control) students in a private school in the 2015-2016 academic year. In this study, pretest-posttest quasi-experimental research design was used. Among 10th grade students, two different sections were selected as experimental group ant other two for the control group. The experimental group was exposed to computer supported history lessons for 10 weeks. In the control group, traditional teaching methods were used to teach the same content. To collect data, an achievement test, a retention test that included open-end”ed questions, attitudes toward computers scale were used. The results revealed that post test scores of students in the experimental group was significantly higher than those in the control group and there were differences in students’ attitudes toward computers favoring the experimental group.

 • Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alkan, F., & Koçak, C. (2015). Chemistry laboratory applications supported with simulation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 970-976.
 • Aslan, S., Kırbağ Zengin, F., & Kırılmazkaya, G. (2015). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının tutum ve akademik başarılarına etkisi. Journal of International Social Research, 8(37).
 • Baltacı, M., & Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeyine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 319–333. Retrieved from http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000290.
 • Baturay, M., Yildirim, S., ve Daloglu, A. (2009). Effects of web-based spaced repetition on vocabulary retention of foreign language learners. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 8(34), 17-36.
 • Berigel, M. (2007). Web tabanlı ingilizce öğretim materyalinin tasarımı, uygulanması ve de- ğerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye.
 • Büyükçapar, O. ve Sökmen Z. (1999), Bilgisayar Destekli Eğitim Araştırması 1-2, İnternet’ten 15 Kasım 2004’de elde edilmiştir: http://www. geocities. com/zezencay/egitim. htm.
 • Caldwell, E.R. (2006). A comparative study of three instructional modalities in a computer-programming course: traditional instruction, web based instruction, and online instruction. (Unpublished PDH Thesis). The University of North Carolina at Greensboro. USA
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273–291.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2013). Web tabanlı öğretime yönelik akademisyen görüşleri. Elementary Education Online, 12(3), 886–902.
 • Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014). Ortaokul ve lise öğrencileri için bilgisayara yönelik tutum ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 247–256. http://doi.org/10.15390/EB.2014.3619
 • Edrich, T., Stopfkuchen-Evans, M., Scheiermann, P., Heim, M., Chan, W., Stone, M. B., & Szabo, A. L. (2016). A comparison of web-based with traditional classroom-based training of lung ultrasound for the exclusion of pneumothorax. Anesthesia and analgesia, 123(1), 123-128.
 • Engin, A.O., Tösten, R., ve Kaya, M.D. (2010). Bilgisayar Destekli Eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 69-80.
 • Ergin, A. (1995). Öğretim teknolojisi. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Genel, T. (1998), Ortaöğretimde ikinci dereceden fonksiyonların grafiği konusunun öğretiminde bilgisayar desteğinin rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Horzum, M. B., & Çakır Balta, Ö. (2008). Farklı web tabanlı öğreti̇m ortamlarında öğrenci̇leri̇n başarı ,moti̇vasyon ve bi̇lgi̇sayar kaygı düzeyleri̇. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 140–154.
 • Karadeniz, A., & Akpınar, E. (2015). Web Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Egitim ve Bilim, 40(177), 217–231. http://doi.org/10.15390/EB.2015.2702.
 • Kılıç, E., Karadeniz, Ş., & Karataş, S. (2003). İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kırıkkaya, E. B., Dağ, F., Durdu, L., & Gerdan, S. (2016). 8 . Sınıf doğal süreçler ünitesi için hazırlanan bdö yazılımı ve akademik başarıya etkisi. İlköğretim Online, 15(1), 234–250.
 • Kocaman, O., & Kizilkaya Cumaoğlu, G. (2014). The effect of educational software (denıs) and games on vocabulary learning strategies and achievement. Eğitim ve Bilim, 39(176), 305–316. http://doi.org/10.15390/EB.2014.3704.
 • Maier, U., Wolf, N., & Randler, C. (2016). Effects of a computer-assisted formative assessment intervention based on multiple-tier diagnostic items and different feedback types. Computers & Education, 95, 85-98.
 • Öğüt, H., Altun, A.A., Sulak, S.A. & Koçer, H.E. (2004). Bilgisayar destekli, internet erişimli interaktif eğitim cd’si ile e-eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Özkan, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi için web tabanlı bir öğretim materyalinin geliştirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Serin, O. (2011). The effects of the computer-based instruction on the achievement and problem solving skills of the science and technology students. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 10(1), 183-201.
 • Şahin, T. ve Yıldırım, S. (1999), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Usta, E., Bozdoğan, A. E., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).
 • Yağcı, M., Ekiz, H. ve Gelbal, S. (2012). Çevrimiçi sınav ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. NWSA-Education Sciences, 7(1), 331-339.
 • Yen, H. C., Tuan, H. L. ve Liao, C. H. (2010). Investigating the influence of motivation on students' conceptual learning outcomes in web-based vs. classroom-based science teaching contexts. Research in Science Education, 41(1), 211-224.
 • Yorgancı, S. (2014). Web tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401-1420.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Mustafa Yağcı
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad263571, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {102 - 113}, doi = {10.14686/buefad.263571}, title = {The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching}, key = {cite}, author = {Yağcı, Mustafa} }
APA Yağcı, M . (2017). The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 102-113. DOI: 10.14686/buefad.263571
MLA Yağcı, M . "The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 102-113 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263571>
Chicago Yağcı, M . "The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 102-113
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching AU - Mustafa Yağcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263571 DO - 10.14686/buefad.263571 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 113 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263571 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263571 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching %A Mustafa Yağcı %T The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263571 %U 10.14686/buefad.263571
ISNAD Yağcı, Mustafa . "The Effect of Computer-Assisted Instruction on Achievement, Retention and Attitudes toward Computer in History Teaching". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 102-113. https://doi.org/10.14686/buefad.263571