Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 737 - 748 2017-06-30

Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education
Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri

Muamber Yılmaz [1] , Ömer Faruk Yılmaz [2]

821 1126

In this research, the opinions of primary school teachers and pre-school teachers on value education were evaluated. The population of the study constitutes 260 primary school teachers and pre-school teachers in the Bartın city center. The sample consists 80 primary school teachers and pre-school teachers, which are chosen by randomly sampling method. Survey model was used in the research. It was used data collection tool “Activities used in value education and scale of opinions on value education” developed by Akbaş (2004). In the analysis of datas used frequency, percentage, mean, independent groups t-test and one way anova. As a result of research was found nonsignificant difference according to gender and professional experience views on the value education of teachers. It was found significant primary school teachers’ favor, between primary school teachers and pre-school teachers. It was determined general perception score (x=3.82) opinions of primary school teachers and pre-school teachers on value education.

Bu araştırmada sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimi hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın evrenini Bartın il merkezinde görev yapan 260 sınıf ve okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemi ise yansız küme örnekleme yöntemiyle seçilen 80 sınıf ve okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Akbaş (2004) tarafından geliştirilen “Değer Öğretiminde Kullanılan Etkinlikler ve Değer Öğretimine İlişkin Görüşler Ölçeği” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin değer öğretimine yönelik görüşlerinin cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, bu farklılığın sınıf öğretmenleri lehine olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin değer öğretimine yönelik genel algı puanlarının x=3,82 olduğu belirlenmiştir.

  • Alpöge, G. (2011). Okul öncesinde değer eğitimi. Ankara: Bilgi Yayınevi. Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Educational Admisnistration: Theory and Practice, 17(1), 5-28. Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. Kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Arslan, R. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın, M. Z. ve Akyol, Gürler, Ş. (2013). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları. Aydın, E. ve Sulak, S. E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının “değer” kavramına yönelik metafor algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 482-500. Bal, U. G. (2004). Çocuklar ve değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 45, 18-20. Balcı, F. A. ve Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 81-90. Çetingöz, D. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının değerler eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri. TSA. 19, 33-52 Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88. Deveci, H. (2015). Value education through distance learning: opinions of students who already completed value education. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 16(1), 112-126. Dilmaç, B. (2002). İnsanca değerler eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları. Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi “yapılandırmacı bir yaklaşım”. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). “Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi”, Turkish Studies, 8(1), 1321-1333. Fidan, N. K. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 2(2), 1-18. Genç, S. ve Eryaman, Y. (2007). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması, www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi (Erişim Tarihi:13.10.2016). İşcan, C. D. (2014). Öğretmen adaylarının değerler eğitimindeki tercihleri. Elementary Education Online, 13(4), 1203-1222. Kale, N. (2007). Nasıl bir değerler eğitimi? Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (26–28 Kasım 2004), 313– 322, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4.-5. sınıf öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları. Ogelman, H. G. ve Sarıkaya, H. E. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81-100. Oğuz, E. (2012). Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 1309-1325. Öztürk, E. (2009). Hayat bilgisi dersinde değer eğitimi ve örnek uygulamalar. Selahiddin Öğülmüş, (Ed.), İlköğretim hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Şahinkayası, Y. ve Kelleci, Ö. (2013). Elementary school teachers’ views on values education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 116-120. Şen, Ü. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değerler öğretimi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. ve Çetin, T. (2010). Değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248. Tokdemir, M. A. (2016). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11(3), 2225-2242. Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24, 1791-1798. Turan, S. ve Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan ve olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259. Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yaşaroğlu, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science. 27, 503-515. Yazar, T. ve Erkuş, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211. Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 19, 499-522. Yazıcı, M. (2013). Değerler eğitimine gönüllü katılan öğretmenlerin profili ve görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of SocialScience, 6(2), 995-1023. Yıldırım, K. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomonological approah. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-184. Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Muamber Yılmaz
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer Faruk Yılmaz
Institution: Bartın Kabagöz İlkokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad308908, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {737 - 748}, doi = {10.14686/buefad.308908}, title = {Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muamber and Yılmaz, Ömer Faruk} }
APA Yılmaz, M , Yılmaz, Ö . (2017). Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 737-748. DOI: 10.14686/buefad.308908
MLA Yılmaz, M , Yılmaz, Ö . "Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 737-748 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/28302/308908>
Chicago Yılmaz, M , Yılmaz, Ö . "Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 737-748
RIS TY - JOUR T1 - Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education AU - Muamber Yılmaz , Ömer Faruk Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.308908 DO - 10.14686/buefad.308908 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 737 EP - 748 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.308908 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.308908 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education %A Muamber Yılmaz , Ömer Faruk Yılmaz %T Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.308908 %U 10.14686/buefad.308908
ISNAD Yılmaz, Muamber , Yılmaz, Ömer Faruk . "Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 737-748. https://doi.org/10.14686/buefad.308908
AMA Yılmaz M , Yılmaz Ö . Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 737-748.
Vancouver Yılmaz M , Yılmaz Ö . Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 748-737.