Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 640 - 656 2017-06-30

BİLİŞ İHTİYACI BENLİK SAYGISI TAMAMLAMA İHTİYACI VE KİMLİK STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles

MEHMET ERTUĞRUL UÇAR [1]

224 799

Biliş ihtiyacı bireyin bilişsel etkinlerle ilgilenmesi, bu tür bilişsel etkinlikleri yaparken caba harcamaktan zevk alması olarak tanımlanır. Berzonsky kimlik gelişiminde sosyal ve bilişsel süreçleri dikkate alan bir model önermiştir. Bu modele göre bireylerin kimlikleri bilgi yönelimi, norm yönelimi ve kaçınma yönelimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı tamamlama ihtiyacı, kimlik stilleri ve benlik saygısının biliş ihtiyacı yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırma grubu 253 (% 68,8 kız %31,2 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında Biliş ihtiyacı ölçeği, tamamlama ihtiyacı ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği ve Kimlik Stilleri Envanteri Kullanılmıştır. Öncelikle biliş ihtiyacı ölçeğinin adaptasyonu yapılmıştır. Kimlik stilleri benlik saygısı ve tamamlama ihtiyacının biliş ihtiyacını yordayıp yordamadığını beliren yetişkinlik dönemimde incelemek için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Tamamlama ihtiyacı, kimlik stilleri ve benlik saygısının biliş ihtiyacının anlamlı olarak yordadığını göstermiştir. Araştırma sonuçları bilgi yönelimli kimlik stilinin biliş ihtiyacını pozitif, tamamlama ihtiyacı, norm ve kaçınma yönelimli kimlik stillerinin biliş ihtiyacını negatif yönde anlamlı olarak yordadığını, ama benlik saygısın biliş ihtiyacını yordamadığını göstermiştir

Need for cognition refers to the tendency for people to vary in the extent to which they engage in and enjoy efortful cognitive activities. Berzonsky proposed an identity formation model which involves social-cognitive processes. According to this model, each identity styles involve different social-cognitive processes. In this model, three identity styles were defined: informational, normative, and diffuse–avoidant. The aim of this study is to examine whether identity styles and need for closure and Self-esteem predict need for cognition during emerging adulthood. The research group consisted of 253 (68,8 % female, 31,2,8% male) university students. To collect data the need for cognition scale, need for closure scale, Self-esteem Scale and Identity Style Inventory were used. First of all need for cognition scale adapt to Turkish culture. A regression model was used in order to investigate relations among Self-esteem, need for closure identity styles and need for cognition. The results of this study indicated that need for closure, self esteem and identity styles significantly need for cognition. The results of this study indicated that informational identity style positively significantly predicts need for cognition; need for closure, normative, and diffuse–avoidant identity styles negatively significantly predict self esteem. Self esteem does not predict to need for cognition.

 • KAYNAKLAR
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 3, 163-213.
 • Atak, H. (2014). Need for closure, agentic personality and identity formation among emerging adults. Paper presented at the 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 3-6 September, İzmir, Türkiye.
 • Atak, H., Syed, M., Çok, F., Tonga Z., (2016). Yeni bir nöropsikolojik kavram olarak tamamlanma ihtiyacı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry. 8(3):290-302
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonalsuccess, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science. 4, 1–44.
 • Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans, S.M., Chasiotis, A., Sam,D.L. (2015). Kültürlerarası Piskoloji Araştırma ve Uygulama. (Çev.Ed.Leman Pınar Tosun.2015). Ankara:Nobel Yay.
 • Berzonsky, M. (1992). A process perspective on identity and stress management. In G.R. Adams & R.M. Montemarory (Eds). Adolescent Identity Formation (2nd. Ed., pp.193-215). Newbury Park: Sage Publication.
 • Berzonsky, M. D., & Sullivan, C. (1992). Social-cognitive aspects of identity style: Need for cognition, experiential openness, and introspection. Journal of Adolescent Research. 7, 140–155.
 • Berzonsky, M. D.(2007). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: A social cognitive perspective, European Journal of Developmental Psychology, 1, 303-315.
 • Berzonsky, M. D. (1999). Identity styles and hypothesis testing strategies. The Journal of Social Psychology. 139, 784-789.
 • Berzonsky, M. D. (2003). The structure of identity: Commentary on Jane Kroger’s view of identity status transition. Identity: An International Journal of Theory and Research. 3, 231-345.
 • Berzonsky, M. D. (2005). Ego identity: A personal standpoint in a postmodern world. Identity: An International Journal of Theory and Research. 5, 125-136.
 • Berzonsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences. 44, 643–653.
 • Berzonsky, M. D., ve Papini, D. R., (2015). Cognitive Reasoning, Identity components, and Identity Processing Styles, Identity: An International Journal of Theory and Research. 15:1, 74-88
 • Berzonsky, M. D., Soenens, B., Papini, D. R. (2015).Attending to the role of identity exploration in self-esteem: Longitudinal associationsbetween identity styles and two features of self-esteem. International Journal of Behavioral Development.1 1-11
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 6. Baskı. Ankara: PegemA Yayınevi. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, O., Şekercioğlu, G. (2014). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları: SPSS ve Lisrell Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Cacioppo John T. ve Petty, Richard, E. (1982). The need for cognition. Jornal of Personality and Social Psychology. 42 (1),116-131.
 • Cacioppo, J. T.; Kao, F. C.;Petty, R. E; Rodrigez, R.(1986). Central and peripheral routes to persuasion: An individual difference perspective. Jornal of Personality and Social Psychology. 51 (5),1032-1043.
 • Cacioppo, J.T., Petty, R. E., Feinstein, J.A., W.B.G. (1996). Jarvis Dispositional differences in cognitive motivation: The life times of individuals varying in need for cognition. Psychological Bulletin. 119 (2), 197–253.
 • Cohen A.R; Stotland,E; Wolfe, D.M.,(1957). An experimental investigation of need for cognition. Journal of Abnormal and Social Psychology. 51(2), 291-294
 • Deci, E. L., ve Ryan, R. M. (1995). Human autonomy: The basis for trueself-esteem. In M. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 31–49). New York, NY: Plenum.
 • Derelioğlu, Y. ve Demir, İ. (2007). Kimlik stili envanteri (Gözden geçirilmiş formu): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, 12-15 Eylül 2007, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton & Company Inc Epstein, S. (1990). Cognitive-Experiential Theory. In L. Previn (Ed.), Handbook of personality theory and research (pp. 165–192). New York, NY: Guilford Press.
 • Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., ve Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking. Journal of Personality and Social Psychology. 71, 390–405.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NewYork: The Guilford Press
 • Kruglanski, A.W. ve Webster, D. M. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology. 67, 1049-1062.
 • Kruglanski, A. W., Webster, D. M. & Klem, A. (1993). Motivated resistance and openness to persuasion in the presence or absence of prior information. Journal of Personality and Social Psychology. 65, 861-876.
 • Huli, P., Aminbhavi, V.A.(2014). the ımpact of need for cognition on self-esteem of .P.G.students. IOSR Journal Of Humanities And Social Science. 19(3),55-62
 • Morsünbül, Ü. (2013). Beliren yetişkinler mi, beliren üniversiteli yetişkinler mi? Risk alma ve kimlik biçimlenmesi üzerinden bir inceleme. İlköğretim Online, 12, 873-885. Petty Brinol, Tormala,(2002). Thought confidence as a determinant persuasion: The self-validatoion hypothesis. Jornal of Personality and Social Psychology. 82 (5),722-741.
 • Wigfield, A., Eccles, J. S., Mac Iver, D., Reuman, D. A., ve Midgley, C.(1991). Transitions during early adolescence: Changes in children’s domain-specific self-perceptions and general self-esteem across the transition to junior high school. Developmental Psychology. 27,552–565.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: MEHMET ERTUĞRUL UÇAR
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad313258, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {640 - 656}, doi = {10.14686/buefad.313258}, title = {Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles}, key = {cite}, author = {UÇAR, MEHMET ERTUĞRUL} }
APA UÇAR, M . (2017). Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 640-656. DOI: 10.14686/buefad.313258
MLA UÇAR, M . "Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 640-656 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/28302/313258>
Chicago UÇAR, M . "Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 640-656
RIS TY - JOUR T1 - Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles AU - MEHMET ERTUĞRUL UÇAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.313258 DO - 10.14686/buefad.313258 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 640 EP - 656 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.313258 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.313258 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles %A MEHMET ERTUĞRUL UÇAR %T Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.313258 %U 10.14686/buefad.313258
ISNAD UÇAR, MEHMET ERTUĞRUL . "Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 640-656. https://doi.org/10.14686/buefad.313258
AMA UÇAR M . Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 640-656.
Vancouver UÇAR M . Relationship between Need for Cognition Self Esteem and Identity Styles. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 656-640.