Year 2015, Volume , Issue , Pages 111 - 118 2015-10-06

Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE [1] , Serkan DEMİR [2]

385 1278

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Genel amacı, birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algılarını incelemek ve farklı değişkenler açısından karşılaştırmak olan bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara İli, Akyurt, Çubuk, Kalecik, ilçeleri ilkokul 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu ilçelerdeki bağımsız ve birleştirilmiş sınıflara sahip ilkokullar arasından random olarak seçilen toplamda 738 öğrenci oluşturmaktadır. Bakaç (2013) tarafından geliştirilen ölçek pilot uygulama sonrası veri toplanmasında kullanılmıştır. Veriler standart sapma, aritmetik ortalama ve  Mann Whitney U testi hesaplanarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek toplumsal değer algısına sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca bağımsız ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algıları arasında bağımsız sınıflar lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sınıf seviyelerine göre toplumsal değer algılarına bakıldığında ise 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
İlkokul, Toplumsal Değerler, Birleştirilmiş Sınıflar
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının (değerlerinin) İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bakaç, E. (2013). Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(4), 303-309.
 • Bilir, A. (2008). Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlköğretim Okullarında Öğretmen ve Öğretim Gerçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41( 2), 1-22.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu. Türk Bilimi Araştırmaları Dergisi. 13, 233-255.
 • Deveci, H. ve Ay, S., T. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (6), 167-181.
 • Erdem, A. R. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M., N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimler Dergisi. 8 (1 ), 95-134.
 • -
 • Güven, H., S. (1999). Toplumbilim. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, K. ve Taşdemirci, E. (2005). Birleştirilmiş Sınıflar ile Bağımsız Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırmalı İncelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 1-26.
 • Köksal, K. (2002). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • MEB. (2012). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_h af_ders_prg.pdf (Erişim Tarihi: 2015, 05 Mayıs).
 • MEB. (2014). Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim 2013-2014. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Neslitürk, S. ve Deniz, M., E. (2014). Anne Değerler Eğitimi Programının 5 - 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 4(4), 103-116
 • Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik Testler. Ankara:Pdrem Yayınları.
 • Saraçoğlu, S., Böyük, U. vd. (2012). Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri. Türk Fen Eğitim Dergisi. 9(1), 84-100.
 • Şimşek, N. (2012). Değişen Toplumda Değerler ve Eğitimi: Bireysellik ve Dayanışma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(4), 1358-1386.
 • Turan, S. ve Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması DüşünülenSosyal Değerler.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar. 6(2), 227-259.
 • TDK. (2015). Türk Dil Kurumu Sözlüğü.
 • www.tdk.gov.tr/index.php%3Foption%3Dcom_yanlis%26view%3Dyanlis%26kelimez%3D101+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (Erişim Tarihi: 2015, 05 Mayıs).
 • UNESCO. (1989). MultigradeTeaching in SingleTeacherPrimary Schools. PrincipalRegional Office forAsiaandthe Pacific. Bangkok.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE

Author: Serkan DEMİR

Dates

Publication Date: October 6, 2015

Bibtex @ { buefad51341, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {111 - 118}, doi = {}, title = {Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KALE, Yrd. Doç. Dr. Mustafa and DEMİR, Serkan} }
APA KALE, Y , DEMİR, S . (2015). Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 111-118. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51341
MLA KALE, Y , DEMİR, S . "Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 111-118 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51341>
Chicago KALE, Y , DEMİR, S . "Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 111-118
RIS TY - JOUR T1 - Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması AU - Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE , Serkan DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 118 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması %A Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE , Serkan DEMİR %T Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD KALE, Yrd. Doç. Dr. Mustafa , DEMİR, Serkan . "Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 111-118.
AMA KALE Y , DEMİR S . Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 111-118.
Vancouver KALE Y , DEMİR S . Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Değer Algılarının Karşılaştırılması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 118-111.